Sociālās ietekmes pārvalde: pieredzes stāsti

Baltijas jaunatnes organizāciju sociālās ietekmes pārvaldes pieredzes stāsti

Projekta BALTIC : YOUTH : IMPACT ietvaros tika apkopoti dažādi prakstiski piemēri, kā jauniešu organizācijas un sociālie uzņēmumi Baltijas valstīs mēra, apkopo un komunicē savu sociālo ietekmi. Šie piemēri kalpo kā lielisks iedvesmas avots tām organizācijām, kas vēlas uzsākt savas sociālās ietekmes pārvaldi, bet nezina kā to darīt.

LABORATORIUM

Laboratorium” piedāvā zinātnes nodarbības, izrādes, nometnes, kā arī citus pasākumus, saistītus ar fizikas un ķīmijas jomām 8 līdz 18 gadus veciem bērniem. Viņi uzskata, ka viens no iemesliem, kāpēc tik maz bērnu izvēlas zinātni kā savu izglītības jomu, ir tas, ka trūkst aizraujošas, praktiskas pieredzes.

Izvērtējot savas organizācijas ietekmi, sekojiet līdzi dalībnieku individuālajam progresam un apkopojiet plašu datu klāstu. Sociālās ietekmes mērījumu rezultāti palīdz regulāri uzlabot lekcijas un aktivitātes. Lielākā daļa “Laboratorium” jauno klientu par viņiem ir dzirdējuši no mutiskās saziņas, kas nozīmē, ka dalībnieku pozitīva pieredze ir labākā reklāma. Sociālās ietekmes rezultāti veido lielisku stāstu, kas atvieglo mārketinga stratēģijas plānošanu.

https://www.youtube.com/watch?v=7d-Apzl8bL4

GLOBAL SHAPERS RIGA HUB

Plānojiet ietekmes izvērtēšanu stratēģiski pēc ilgtermiņa, vidusposma un īstermiņa novērtējumiem, nosakiet savus mērķus un atbilstoši īstenojiet savas darbības. 

Global Shapers Riga HUB apvieno jaunos līderus, kuri dzīvo Latvijā un aktīvi uzsāk pārmaiņas vietējā kopienā, pilsētā un valstī. Organizācija strādā pie dažādiem projektiem, atbilstoši viņu interesēm, piemēram, mobinga mazināšana, jauniešu mentorings, korporatīvās ilgtspējas veicināšana, senioru iesaiste sabiedrībā un garīgās veselības jautājumi.

Organizācijas stratēģiskās ietekmes mērīšana palīdz veidot organizācijas darbu, pielikt lielākas pūles projektos, kas rada papildu vērtību un ietekmi. Dažkārt darba procesā projekti ir jāpārveido, lai sasniegtu mērķauditoriju un īstenotu projekta mērķus. Ietekmes mērīšana labāk atspoguļo darba rezultātus un motivē darbiniekus iesaistīties vairāk.

LATVIJAS MAZPULKI

Latvijas Mazpulki šobrīd ir lielākā un spēcīgākā jaunatnes nevalstiskā organizācija Latvijā, kas, izmantojot praktiskas nodarbības un neformālo izglītību, atbalsta Latvijas sabiedrības līderu un jauno uzņēmēju izaugsmi. Viņi īsteno videi draudzīgas aktivitātes un veicina lauku teritoriju attīstību. Katru gadu viņi aicina jauniešus radīt vismaz vienu projektu, kura rezultāts būtu personiski nozīmīgs vai noderīgs sabiedrībai kopumā. Mazpulki organizē arī dažādus seminārus, sporta spēles un nometnes, kā arī citus pasākumus, kas veicina jauniešu vēlmi iesaistīties un piedalīties. Viņu mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 8 līdz 30 gadiem.

Izvērtējot savas organizācijas ietekmi, ir svarīgi radīt iespējas jauniešiem novērtēt sevi un parādīt to, ko viņi ir ieguvuši. Šos datus var izmantot arī sociālās ietekmes mērījumos.

Latvijas Mazpulki norāda, ka viņi mēra ietekmi, bet apzinās, ka varētu darīt vairāk. Viņu labie piemēri ir ikgadējie jaunatnes forumi un goda nominācija “Augsim Latvijai!”. Abi notikumi ir brīdis, kad jaunieši novērtē savu izaugsmi un pastāsta par to savai organizācijai. Gandrīz katrs organizācijas jaunietis vēlas saņemt šīs goda nominācijas, un mentori palīdz jauniešiem sasniegt šo mērķi.

https://www.youtube.com/watch?v=sVJ86xYZRnk

GLOBAL CITIZEN

Global Citizen ir sociālais uzņēmums, kas īsteno dažādus starptautiskus projektus, kas vērsti uz vispārējo izglītību, kā arī īsteno tādus pakalpojumus kā jaunatnes darbs un neformālā izglītība jauniešiem, jaunatnes darbinieku, jaunatnes līderu un pedagogu profesionālā attīstība. Viņu galvenā mērķauditorija ir jaunieši, jaunatnes darbinieki un pedagogi. 

Mērot savu ietekmi, Global Citizen iesaka neaizmirst izmantot dažādas metodes, iesaistīt ieinteresētās personas, lai iegūtu daudzveidīgāku informāciju un papildus uzlabotu un stiprinātu savstarpējās attiecības. 

Ilgstoša projekta izvērtējums tika veikts, organizējot intervijas ar projekta izplatītājiem un vietējām kopienām. Šīs padziļinātās intervijas palīdzēja noskaidrot, kādu sociālo ietekmi pēc projekta īstenošanas tie radīja citām organizācijām: palielināja to izaugsmi, palīdzēja veidot savu identitāti. Arī intervijās tika atklāts, ka globālā izglītība ir kļuvusi par jaunu prioritāti visām iesaistītajām organizācijām. Turklāt tika veikts pētījums par to, kā šis projekts ietekmēja tā dalībniekus. Izrādījās, ka ietekme ir bijusi ļoti pozitīva: dalībnieki labāk izprot starptautiskās vienotības nozīmi, izglītību un ir vairāk ieinteresēti piedalīties globālo problēmu risināšanā.

Šīs aktivitātes palīdzēja izprast viņu darba panākumus un efektivitāti, kā arī veicināja turpmāko aktivitāšu un mērķu plānošanu. Tas lielā mērā ietekmēja arī organizācijas darbinieku motivāciju. Projekta sociālās ietekmes mērīšana palīdzēja mudināt visus darbiniekus nākotnē tiekties pēc nozīmīgākiem projektiem, aktivitātēm un mērķiem.

LIETUVAS JAUNATNES PADOME (LiJOT)

 Lietuvas Jaunatnes padome ir lielākā jauniešu organizācija Lietuvā, kura apvieno ap 70 reģionāla un valsts mēroga jaunatnes organizācijas un jaunatnes padomes. LiJOT  īsteno dažādus projektus saistībā ar jaunatnes jautājumiem Lietuvā, kā arī konsultē savas biedru organizācijas un pārstāv viņu intereses politikas veidošanas procesos. Viņu galvenā mērķauditorija ir jaunieši, kuri ir iesaistīti dažādās jaunatnes organizācijās visā valstī.

Lietuvas Jaunatnes padome norāda, ka savus sociālās ietekmes rādītājus jāizmanto arī interešu aizstāvībā. 

Sociālās ietekmes novērtējuma datus organizācija izmanto savu nākotnes mērķu un darbību plānošanā un strukturēšanā, kā arī politikas veidošanas procesos, kur sociālās ietekmes dati pierāda jaunatnes organizācijas darba vērtību. Tas ir arī palīdzējis sasniegt lielu mērķi - valsts piešķirtais finansējums, kas veltīts jaunatnes lietām Lietuvā, šogad ir palielināts par 30%. Tas dos labumu ne tikai LiJOT un viņu tīkla organizācijām, bet arī visiem jauniešiem Lietuvā.

JUNIOR ACHIEVEMENT LITHUANIA

Junior Achievement Lithuania ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas piedāvā neformālas izglītības programmas, kuru mērķis ir jauniešu ekonomikas un uzņēmējdarbības kompetenču un prasmju attīstība.

Junior Achievement Lithuania iesaka izmantot atbilstošus pieejamos tiešsaistes rīkus, lai novērtētu savu ietekmi un pārliecinoši atspoguļotu rezultātus.

Vienas no viņu programmām, ko dēvē par “Titan”, ietekme tiek mērīta, izmantojot tiešsaistes ietekmes mērīšanas rīku “Mission Measurement”. Saskaņā ar datiem, kas iegūti 2020. gada februārī, programma ir sasniegusi un attīstījusi tūkstošiem jauniešu uzņēmējdarbības prasmes. Šis piemērs liecina, ka ir iespējams veiksmīgi izmantot tiešsaistes rīkus, lai iegūtu datus sociālās ietekmes mērīšanai. Vēl jo vairāk, organizācija dalās ar šiem datiem, lai pārliecinoši atspoguļotu programmas rezultātus.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oqFUmsSwvvY

YOUTH FOR UNDERSTANDING ESTONIA (YFU ESTONIA)

Programma Youth For Understanding (YFU) ir viena no pasaulē vecākajām, lielākajām un visvairāk respektētajām starptautiskajām apmaiņas organizācijām. YFU programmas piedāvā igauņu vidusskolēniem iespēju doties apskatīt un atklāt pasauli. Tas ļauj viņiem uzņemt apmaiņas studentu uz gadu savās mājās.

YFU atgādina dalīties un komunicēt savas organizācijas sociālo ietekmi, kā arī izmantot ietekmes rādītājus savās komunikāciju aktivitātes.

Katru gadu YFU Estonia lūdz atsauksmes no studentiem par to, cik apmierināti viņi bija ar atbalstu apmaiņas gada laikā. Organizācija rūpīgi seko līdzi rezultātiem un attiecīgi uzlabo savu darbību. Papildus tam, reizi gadā viņi veic brīvprātīgo apmierinātības aptauju, padziļināti apskatot ietekmes tēmu, tā rezultātā tiek apkopots ietekmes ziņojums, tas tiek publicēts viņu mājaslapā Maailmamuutjad.ee. Ietekmes mērīšana palīdz YFU Estonia veidot spēcīgus vēstījumus un efektīvu komunikāciju, lai pastāstītu par organizācijas nozīmi un ietekmi un piesaistītu ziedotājus.

https://www.youtube.com/watch?v=ZunATnLmnDk

IGAUNIJAS LGBT ASOCIĀCIJA

Igaunijas LGBT asociācija ir nevalstiskā organizācija, kas strādā LGBT + cilvēku un viņu tuvinieku labā, sniedzot atbalsta pakalpojumus, veicot interešu aizstāvību un ar informatīvām aktivitātēm uzlabojot sabiedrības izpratni par LGBT + jautājumiem.

Mērot savas organizācijas ietekmi, Igaunijas LGTB asociācija iesaka veidot savas aktivitātes un mērījumu sistēmu, kartējot iesaistīto pušu problēmas un vajadzības. Ir svarīgi pētīt arī citas nozīmīgas mērķa grupas.

Organizācija apkopo atsauksmes, analizē konkrētus rādītājus, piemēram, notikumu skaitu, dalībnieku skaitu, ieguldījumu utt., un pēta šo jomu. Piemēram, veicot aptauju, tika noteiktas Igaunijas LGBT+ kopienas problēmas un vajadzības. Rezultāti tika ņemti vērā, veidojot  asociācijas jauno stratēģiju. Kopienas pētniecība un ietekmes novērtējums sniedz organizācijai pārskatu par situāciju un vajadzībām, kā arī sniedz labu iespēju parādīt politiķiem un citiem lēmumu pieņēmējiem, kādas sistemātiskas izmaiņas ir nepieciešamas.

ERASMUS STUDENT NETWORK ESTONIA

Erasmus Student Network Estonia” ir bezpeļņas organizācija un pieder “Erasmus Student Network” (ESN) tīklam, kas ir lielākā studentu organizācija Eiropā. Viens no viņu galvenajiem projektiem ir Erasmus skolās, kas paredzēta visiem Erasmus un starptautiskajiem studentiem, kuri vēlas apmeklēt vietējās vidusskolas viņu uzturēšanās laikā Igaunijā.

Mērot savas organizācijas sociālo ietekmi, ENS iesaka veidot procesus un vienotas metodes, kas jāizmanto vadītājiem, kā arī dalībniekiem, lai jēgpilni apkopotu datus sociālās ietekmes novērtēšanai.

Lai precīzi zinātu, cik skolēni tika sasniegti un kā viņiem patika nodarbības, tiek apkopoti dažādi dati. Piemēram, nodarbības sākumā starptautiskie studenti atzīmēja, cik skolēnu ir klasē. Nodarbības beigās skolēniem bija jāaizpilda tiešsaistes aptauja ar trīs jautājumiem un visbeidzot apmeklējuma laikā bija jāuzņem fotoattēli. Lai uzlabotu projekta norisi, tika apkopotas arī atsauksmes no starptautiskajiem studentiem, skolotājiem, koordinatoriem un projekta sponsoriem.

Pateicoties uzdevumu sarakstiem un koordinatoru palīdzībai, tika apkopota statistika un katrā apmeklējuma reizē tika uzņemti attēli. Apkopotā statistika palīdzēja parādīt projekta ietekmi, un skolā uzņemtās bildes tika izmantotas sociālajos medijos, lai uzlabotu projekta redzamību. 2020. gada pavasarī Erasmus programma skolās Igaunijā izcīnīja 2. vietu Erasmus studentu tīkla STARawards konkursā kā visietekmīgākais projekts studentu un jauniešu mobilitātei.

https://www.youtube.com/watch?v=icrpe-vFZ2s

VILNIUS SOCIALINIS KLUBAS

https://www.youtube.com/watch?v=Ur-yr2zFl0U&list=PL-KvgYVRHzciSFee5f-m-lP43rEXmk531&index=5

 

Lejuplādē šeit / Download here || LATVISKI Pieredzes stāsti un ieteikumi || ENGLISH Best practice stories || LITHUANIAN Gerųjų praktikų istorijos || ESTONIAN Parimat praktikat ||

 

|| Baltijas jaunatnes organizāciju sociālās ietekmes pārvaldes pārskatu lasi ŠEIT ||


Baltijas jaunatnes organizāciju sociālā ietekme

Baltijas jaunatnes organizāciju sociālās ietekmes pārvaldes pārskats

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar četrām partnerorganizācijām no Baltijas valstīm: Latvijas Jaunatnes Padome (LV), Eesti Noorteühenduste Liit (EST), Stories For Impact (EST), Geri norai (LT) īsteno Erasmus+ projektu BALTIC : YOUTH : IMPACT, lai uzlabotu jauniešu sociālo uzņēmumu un nevalstisko organizāciju ietekmes pārvaldību. Galvenie projekta mērķi ir uzlabot jauniešu organizāciju prasmes un zināšanas par sociālās ietekmes pārvaldību (tās mērīšanu, novērtēšanu un komunikāciju) un popularizēt sociālās ietekmes pārvaldības nozīmi, izveidojot praktiskus, lietotājiem draudzīgus sociālās ietekmes pārvaldības rīkus.

Projekta BALTIC: YOUTH: IMPACT pirmajā posmā tika pētīts, vai trīs Baltijas valstu - Igaunijas, Latvijas un Lietuvas - jaunatnes organizācijas un sociālie uzņēmumi mēra savu sociālo ietekmi. Projekta partneri apzināja jauniešu organizācijas un sociālos uzņēmumus savās valstīs, identificējot labos piemērus un jauniešu organizāciju ieteikumus sociālās ietekmes pārvaldē.

Lai izveidotu apkopojumu par trīs Baltijas valstu jauniešu organizāciju un sociālo uzņēmumu sociālās ietekmes pārvaldi, partneri apskatīja jaunatnes politikas plānošanas dokumentus savās valstīs un ietekmes tēmas iekļaušanu tajos, kā arī šī jēdziena kontekstu jaunatnes politikā.

Projekta ietvaros tika aptaujātas vairāk nekā 50 jauniešu organizācijas un sociālie uzņēmumi Baltijas valstīs, kas strādā ar jauniešiem, piemēram, jaunatnes organizācijas un padomes, studentu apvienības un universitāšu klubi, kā arī sociālie uzņēmumi, kas strādā jaunatnes jomā. Katrā valstī tika veiktas piecas padziļinātas intervijas - trīs no tām bija ar organizācijām, kas mēra savu ietekmi, un divas ar tām, kuras to nedara. Šo aktivitāšu rezultātā tika izveidots sociālās ietekmes pārskats, kas sniedz ieskatu par iepriekš veiktajiem pētījumiem sociālās ietekmes jomā, apskata jauniešu organizāciju no trīs Baltijas valstīm labos piemērus un sniedz praktiskus ieteikumus par to, kā uzsākt savas ietekmes apzināšanos.

Lejuplādē šeit / Download here || LATVISKI Sociālās ietekmes pārvaldes pārskats || ENGLISH Needs assessment and overview of the best practices || LITHUANIAN Poreikiu vertinimas ir geru ju praktiku analize || ESTONIAN Vajaduste hindamine ning parimate praktikate ülevaade ja soovitused ||

 

    

 

|| Baltijas jaunatnes organizāciju sociālās ietekmes pārvaldes pieredzes stāstus lasi ŠEIT ||

 


Rokasgrāmata par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu

Eiropas Komisija ir publicējusi rokasgrāmatu par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu

 

Sociāli atbildīgu iepirkumu mērķis ir palīdzēt apzināties ietekmi, kuru publiskā sektora pārstāvju iegādātie produkti un pakalpojumi rada sabiedrībā. Iegādājoties gudri, publiskā sektora pircēji var veicināt nodarbinātības iespējas, pienācīgas kvalitātes darbu, sociālo iekļaušanu, dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju un pieejamību. Dažiem produktiem un pakalpojumiem, ietekme var būt īpaši nozīmīga, jo publiskā iepirkuma veicēji pārvalda lielu tirgus daļa tādās nozarēs kā inženierbūve, veselības aprūpe un transports.

Rokasgrāmata ir paredzēta, lai palīdzētu publisko iepirkumu īstenotājiem un veicinātu labo praksi. Šis dokuments neietekmē ES tiesību aktos noteiktās tiesības un pienākumus. Uz to attiecas iepirkuma prakses attīstība un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, kas joprojām ir vienīgā iestāde, kuras kompetencē ir autoritatīvi interpretēt Eiropas Savienības tiesību aktus. Šajā dokumentā ierosinātās koncepcijas, idejas un risinājumi neskar valsts tiesību akti, kas var būt jāpielāgo, lai ņemtu vērā valsts tiesisko regulējumu.

Rokasgrāmatu vari lejuplādēt ŠEIT.

 


Sociālie uzņēmumi Lielbritānijā

Sociālie uzņēmumi Lielbritānijā

Vērojot sociālo uzņēmumu skaita pieaugumu visā pasaulē British Council ir izdevis ziņojumu par sociālajiem uzņēmumiem Lielbritānijā. Sociālie uzņēmumi, kas ir dibināti ilgāku laiku atpakaļ, paplašina savu darbību, nevalstiskās un labdarbības organizācijas biežāk sāk izmantot uzņēmējdarbības principus un sociālie uzņēmumi arvien biežāk piedāvā pakalpojumus, kas iepriekš bija pašvaldību pārraudzībā.

Ziņojums sniedz ieskatu par daudzveidību sociālo uzņēmumu mērķos un to darbību dažādās jomās, tiek pētīts, kā ekosistēmai attīstoties, ir palielinājies atbalsts, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības pieaugumu. Ziņojums analizē finansiālā atbalsta pieejamību, dažādas metodes sociālās ietekmes mērīšanai un sociālo uzņēmumu savstarpējo sadarbību.

Lejuplādēt: SOCIAL ENTERPRISE IN THE UK Developing a thriving social enterprise sector


Pētījums par Latvijas sociālajiem uzņēmumiem

Pētījuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” gala ziņojums

Labklājības ministrija ir publicējusi SIA “Oxford Research Baltics” veikto pētījumu par sociālajiem uzņēmumiem Latvijā.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt Latvijas Sociālo uzņēmumu reģistrā iekļauto uzņēmumu atlases un atbalsta sistēmu, uzņēmumu radīto sociālo ietekmi un sniegt priekšlikumus esošā finanšu atbalsta un normatīvā regulējuma pilnveidošanai. Pētījumā izvērtēti Sociālā uzņēmuma likumā noteiktie sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas kritēriji un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas process, kā arī sociālā uzņēmuma statusa zaudēšanas nosacījumi un sekas. Izvērtēta sociālo uzņēmumu valsts atbalsta sistēma un citi pieejamie atbalsta mehānismi. Izvērtēta sociālo uzņēmumu Latvijā radītā sociālā ietekme un apzinātas vajadzības, lai sociālo uzņēmumu veiktā sociālā ietekme būtu izmērāma un apzināta, kā arī izvērtēta ārvalstu pieredze sociālās ietekmes mērīšanā. Izvērtēta Sociālo uzņēmumu reģistra izveidošana un darbība. Sniegti priekšlikumi Sociālā uzņēmuma likumā noteiktā regulējuma uzlabošanai, specifiskām aktivitātēm dažādām iesaistītajām pusēm, lai uzlabotu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmu, kā arī jaunu metodoloģiju ieviešanai sociālo uzņēmumu ietekmes plānošanā un vērtēšanā.

Lejuplādēt: Pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai GALA ZIŅOJUMS


Sociālo finanšu recepšu grāmata

Sociālo finanšu recepšu grāmata

Eiropas Komisija ir izdevusi informatīvo materiālu par sociālajām finansēm, ar mērķi palielināt sociālo uzņēmumu finanšu tirgus pieprasījumu un piedāvājumu.

Šī praktiskā rokasgrāmata apraksta tādu iniciatīvu izstrādi un īstenošanu, kuru mērķis ir attīstīt sociālos finanšu instrumentus un tirgus pieprasījumu un piedāvājumu. Informatīvais materiāls ir veidots sociālo finanšu praktiķiem, piemēram, finansistiem, starpniekiem, tirgus veidotājiem un sociālo uzņēmumu atbalsta organizācijām. Tas sniegs vērtīgu ieskatu par sociālām finansēm arī sociālajiem uzņēmumiem un politikas veidotājiem.

Ceļvedis ir sadalīts astoņās nodaļās, kas seko domāšanas un lēmumu pieņemšanas procesam, kuru investori, atbalsta organizācijas un starpnieki var turpināt, izstrādājot un izmēģinot savu iniciatīvu. Tajā ir norādīti galvenie apsvērumi un iespējamās kļūmes, un to ilustrē gadījumu izpēte un piemēri.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Lejuplādēt 'A RECIPE BOOK FOR SOCIAL FINANCE'


Sociālās ietekmes investīcijas

Sociālās ietekmes investīcijas

Sociālās ietekmes investīcijas ir līdzekļu izmantošana, lai radītu gan sociālo ietekmi, gan finansiālo peļņu, piedāvājot veidu, kā palīdzēt sociālajām organizācijām piekļūt finansējumam un uzlabot to spēju sniegt ietekmi. Sociālās ietekmes investīcijas ekosistēma ir sarežģīta un sastāv no dažādiem elementiem: piedāvājums (piemēram, investori), pieprasījums (piemēram, investīciju saņēmēji - organizācijas, kas risina sociālās vajadzības), finanšu un kapacitātes uzlabošanas starpnieki, kas savieno un sniedz atbalstu piedāvājuma un pieprasījuma pušu dalībniekiem (juridiskie, normatīvie un ekonomiskie jautājumi).

Sociālās ietekmes investīcija ir stratēģija, kuras mērķis ir atrisināt galvenās sabiedrības problēmas. Pētījumā izklāstīts sociālās ietekmes investīcijas  pamatojums un definīcija un analizēti dažādi sociālās ietekmes investīcijas  ekosistēmas komponenti. Tajā aplūkotas sociālās ietekmes investīcijas  tendences un problēmas ES, uzsvērtas vairākas veiksmīgas tirgus iniciatīvas un sniegti ieteikumi par iespējamiem ES līmeņa pasākumiem.

Vairāk informācijas lasīt ŠEIT.

Lejuplādē: SOCIĀLĀS IETEKMES INVESTĪCIJA (Labākā prakse un ieteikumi nākamajai paaudzei)

 


Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

Pašvaldībām ir lieliska iespēja būt gan par sociālo uzņēmumu sadarbības partneri, gan arī atbalstīt jaunu sociālo uzņēmumu rašanos novadā vai pilsētā, gan kļūt par tiltu, lai savienotu sociālās uzņēmējdarbības veicējus un personas, kas ir ieinteresētas viņu darbā. Pašvaldību interesēs ir spēcīgu sociālo uzņēmumu rašanās un veiksmīga darbība to teritorijā, kas palīdzētu risināt tās sociālās problēmas, kas jau ir nonākušas pašvaldību redzeslokā.

Šajā materiālā ir apkopoti ieteikumi un labās prakses piemēri, kā pašvaldība var aktīvi iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides veidošanā savā novadā.

Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

 

Materiāls tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā projekta "BULDING RESILIENCE AND COOPERATION: SOCIAL ENTREPRENUERSHIP FOR STRONGER COMMUNITIES IN LATVIA" ietvaros.


Noderīgi resursi pašvaldībām

Noderīgi resursi pašvaldībām

Pašvaldībām ir lieliska iespēja būt gan par sociālo uzņēmumu sadarbības partneri, gan arī atbalstīt jaunu sociālo uzņēmumu rašanos novadā vai pilsētā, gan kļūt par tiltu, lai savienotu sociālās uzņēmējdarbības veicējus un personas, kas ir ieinteresētas viņu darbā. Pašvaldību interesēs ir spēcīgu sociālo uzņēmumu rašanās un veiksmīga darbība to teritorijā, kas palīdzētu risināt tās sociālās problēmas, kas jau ir nonākušas pašvaldību redzeslokā.

ROKASGRĀMATAS

         

VIDEO MATERIĀLI

Ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var sniegt viens otram?

https://www.youtube.com/watch?v=JgaoMzavEFs&feature=emb_title

Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām

https://www.youtube.com/watch?v=hDwYPy3umGU&feature=emb_logo

VEBINĀRI

Kā sociālie uzņēmumi var palīdzēt pašvaldībām?” un “Kāpēc mums to vajag? Cēsu un Ogres novadu pašvaldību stāsti par to, kāpēc sociālā uzņēmējdarbība ir svarīga.

               

 

VIEDOKĻRAKSTI

- Pašvaldības ir nozīmīgs spēlētājs sociālās uzņēmējdarbības attīstībā
- Pašvaldības un sociālā uzņēmējdarbība: kādi ir labākie mijiedarbības modeļi?

PĒTĪJUMS

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar SIA “Dynamic University” veica pētījumu* Pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības iespējas un privātās sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas iespējas pašvaldības mērķiem."

*Pētījums tika veikts 2016.gadā, pirms Sociālā uzņēmuma likuma pieņemšanas. 

SOCIĀLI ATBILDĪGS IEPIRKUMS

2020.gada 25.novembrī Iepirkumu uzraudzības birojs aicināja tiešsaistes konferencē “Ideju pļauja” runāt par  sociāli atbildīga publiskā iepirkuma un inovāciju publiskā iepirkuma iedzīvināšanu Latvijā.

https://www.youtube.com/watch?v=nBTtpO2y0Bo&feature=emb_logo&ab_channel=Internetatie%C5%A1raide

Lai veicinātu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu Latvijā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbības ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāja “Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”.

DAŽĀDI RĪKI

 

 


Politikas rekomendācijas politikas veidotājiem

Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi politikas veidotājiem kā veicināt labāku sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem

Ir pietiekams tiesiskais ietvars, kas ļauj pašvaldībām veidot tādus atbalsta mehānismus, kas:
   • vērsti uz to, lai sociālie uzņēmumi pašvaldībās veidotos;
   • palīdzētu esošiem sociālajiem uzņēmumiem darboties un paplašināt savu darbību.
Lai sadarbība starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām veidotos kvalitatīva un droša, atbildīgajiem politikas veidotājiem ir jāveic šādas aktivitātes:
 • Ir jāstiprina pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbība, gan izglītojot pašvaldības par sociālo uzņēmumu nozīmi un lomu sabiedrībai nozīmīgu izaicinājumu risināšanā, gan apzinot pašvaldību vajadzības un iespējas veicināt sociālo uzņēmumu izveido un darbības paplašināšanos;
 • Ir jāizstrādā metodiskais materiāls kā pašvaldībām jārīkojas nododot bezatlīdzības īpašumā vai lietošanā savu mantu sociālajam uzņēmumam
 • Ir jāizstrādā ieteikumi vai vadlīnijās kā, atbalstot sociālos uzņēmumus, pašvaldībām aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci un izvairīties no konkurences ierobežošanas;
 • Ir jāizglīto plašāka sabiedrība un publisko iepirkumu veicēji par sociāli atbildīgiem publiskiem iepirkumiem.

 

Pašvaldības iespējas sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmumiem primāri ir noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā, proti:

1) Pašvaldībai ir tiesības piešķirt sociālajam uzņēmumam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;

2) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības īpašumā savu mantu sociālam uzņēmumam;

3) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības lietošanā tai piederošo mantu sociālajam uzņēmumam.

Papildus šiem atbalsta mehānismiem, pašvaldības var:

 • deleģēt pārvaldes uzdevumus sociālajam uzņēmumam
 • var veikt Publisko iepirkumu, piemērojot sociāli atbildīgas publiskā iepirkuma prasības
 • iznomāt savas telpas, samazinot nomas maksu

Tika konstatēts, ka :

I. Ir jāstiprina pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbība, gan izglītojot pašvaldības par sociālo uzņēmumu nozīmi un lomu sabiedrībai nozīmīgu izaicinājumu risināšanā, gan apzinot pašvaldību vajadzības un iespējas veicināt sociālo uzņēmumu izveido un darbības paplašināšanos

Lai pašvaldības labāk izprastu sociālo uzņēmumu pienesumu sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā Labklājības ministrijai, kā atbildīgajam politikas veidotājam, regulāri jāizglīto un jāinformē pašvaldības par sociālās uzņēmējdarbības koncepta attīstību Latvijā – par sociālo uzņēmu skaitu, par sociālo uzņēmumu darbības jomām un pieejamiem valsts atbalsta mehānismiem. Ir svarīgi, ka sociālie uzņēmumi veidojas tur, kur ir sabiedrības vajadzība un tikpat nozīmīgi ir veidot tādus valsts atbalsta mehānismus, ka papildina pašvaldību atbalsta instrumentus, tādejādi veicinot jaunu sociālo uzņēmumu izveidi un sekmējot esošo sociālo uzņēmumu izaugsmi. Regulāra informācijas apmaiņa starp Labklājības ministriju un pašvaldībām sekmēs, ka:

 • tiesiskais regulējums sociālās uzņēmējdarbības jomā sekmēs sociālo izveidi un attīstību;
 • atbalsta instrumenti sociālajiem uzņēmumiem būs jēgpilni un darbību veicinoši;
 • tiks veidoti jauni un papildināti esošie atbalsta instrumenti ar tādiem, kas nepieciešami pašvaldībām, lai sadarbība starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem būtu efektīva un vērsta uz ilgtermiņa risinājumu īstenošanu.

II. Ir jāizstrādā metodiskais materiāls kā pašvaldībām jārīkojas nododot bezatlīdzības īpašumā vai lietošanā savu mantu sociālajam uzņēmumam

Pašvaldības tiesības nodot mantu bezatlīdzības lietošanā vai īpašuma ir noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā, taču kārtība kā šis process notiek un kā tam būtu jānotiek veidojas ikkatrā pašvaldībā individuāli. Politikas veidotājiem būtu jāizstrādā metodiskie materiāli, kas skaidrotu nepieciešamās darbības un sniegtu plašāku ieskatu dažādās procedūrās. Skaidri noteikumi sekmēs, ka pašvaldībās attīstās vienota izpratne un līdzīga prakse. Bez šādiem skaidrojošiem materiāliem pastāv dažādi riski, kas, iespējams, var kavēt pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbību.

III. Ir jāizstrādā ieteikumi vai vadlīnijās kā, atbalstot sociālos uzņēmumus, pašvaldībām aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci un izvairīties no konkurences ierobežošanas

Sociālie uzņēmumi ir veidoti ar mērķi risināt kādu sabiedrībai nozīmīgu izaicinājumu. Kopīgā iezīme ar citiem komersantiem ir saimnieciskās darbības jeb komercdarbības aktivitātes, ko sociālie uzņēmumi veic. Lai izvairītos no situācijām, kad atbalsts sociālajam uzņēmuma rada konkurences ierobežošanas riskus, ir jāizstrādā ieteikumi jeb risinājumi risku mazināšanā. Ieteikumi sekmēs, ka pašvaldībās attīstās vienota izpratne un līdzīga prakse. Bez šādiem skaidrojošiem materiāliem pastāv dažādi riski, kas, iespējams, var kavēt pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbību.

IV. Ir jāizglīto plašāka sabiedrība un publisko iepirkumu veicēji par sociāli atbildīgiem publiskiem iepirkumiem

Publisko iepirkumu likums ļauj publisko iepirkumu veicējiem veikt sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus. Šādu iepirkumu rezultātā tiek iepirkta ne tikai prece vai pakalpojums, bet gūts arī kāds sociālais labums, piemēram, radīta darba vieta cilvēkiem kas izkrituši no darba tirgus vai nevar tajā iekļauties. Lai gan Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai, taču bez papildus atbalsta – izglītojošām aktivitātēm, paraugnolikumiem un parauglīgumiem, publisko iepirkumu veicēji neuzsāks un nespēs īstenot šī publiskā iepirkuma veidu. Tieši publiskie iepirkumi var būt nozīmīgs instruments sociālo uzņēmumu darbībā un ilgtspējas nodrošināšanā, tāpēc būtu nepieciešama šīs instrumenta popularizēšana un skaidrošana, stāstot par instrumenta iespējām arī plašākai sabiedrībai.

Lejuplādēt šeit: Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi politikas veidotājiem kā veicināt labāku sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem.