NVA sniedz atbalstu darba devējiem personu ar invaliditāti nodarbināšanas sākumposmā, pieteikšanās - līdz 10.decembrim

Ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, noslēdzot ar viņu darba līgumu uz nenoteiktu laiku, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā šādu atbalstu darba attiecību sākumposmā: 

  • Dotāciju personas ar invaliditāti darba vietas aprīkošanai. Dotācija tiek piešķirta atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, finansējuma apmērs - līdz 711 eiro vienas darba vietas aprīkošanai. Darba vietas novērtē NVA izvēlēts ergoterapeits, kurš sniedz rakstisku atzinumu par darba vietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.
  • Ikmēneša dotāciju personas ar invaliditāti darba vadītājam. Dotācijas apmērs - 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli personas ar invaliditāti nostrādātajām dienām mēnesī. Atbalstu nodrošina pirmā vai pirmo divu darba tiesisko attiecību mēnešu laikā.

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējam līdz 10.decembrim ir jāiesniedz pieteikums tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota darba vieta personai ar invaliditāti. Pieteikums NVA jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar bezdarbnieku, kuram ir invaliditāte. Detalizētāka informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem” .

 

Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var pieteikties arī nodarbinātā persona ar invaliditāti, ja darba tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti) vai atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem), vai ergoterapeita pakalpojums darba vietas novērtēšanai. Detalizētāka informācija par atbalstu nodarbinātām personām pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Klientiem”.

 

Atbalsts tiek nodrošināts aktīvā nodarbinātības pasākuma ““Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku”” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.


Uzsāk darbu LSUA jaunā Padome

Uzsāk darbu LSUA jaunā Padome

 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas Padomi veido pieci cilvēki, kurus ievēl biedri uz divu gadu termiņu. Padome darbojas kā Asociācijas stratēģiskā padomdevējinstitūcija, nosakot galvenos LSUA darbības virzienus, kā arī balsojot par LSUA jauno biedru uzņemšanu. Padome tiekas ne retāk kā reizi ceturksnī.

Pateicamies iepriekšējai LSUA Padomei par ieguldījumu Asociācijas stiprināšanā - Egitai Prāmai (Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS), Unai Meibergai (Kalnciema kvartāls), Lienei Pērkonei (Rīgas cirks), Diānai Lapkis (Sociālās uzņēmējdarbības akselerators New Door).

LSUA Jaunās Padomes locekļi (līdz 2021. gada 23. novembrim):

Inga Muižniece, sociālā uzņēmuma “SONIDO” izveidotāja
Elīna Novada, sociālā uzņēmuma “Svaigi.lv” saimniece
Agnese Frīdenberga, domnīcas “Providus” pētniece
Miks Celmiņš, “Make Room Europe” vadītājs
Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” priekšsēdētājs

 

LSUA jaunās Padomes locekļi par savu lomu Asociācijā izsakās šādi:

 

Inga Muižniece: "Jūtu pienākumu un atbildību iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības jomas attīstībā un popularizēšanā Latvijā. Esot padomē un darbojoties kā pilnvērtīgs Sociālais uzņēmums, varēšu palīdzēt citiem uzņēmējiem ar praktiskās pieredzes stāstiem, kā arī atrast labākos risinājumus, lai sociālās idejas būtu ne tikai uz papīra, bet arī realizētas dzīvē. Izmantojot savu pieredzi tīklošanās organizācijā, varu palīdzēt esošajiem biedriem veicināt biznesa attīstību gan Latvijā, gan ārpus tās."

 

Elīna Novada izvirzīja savu kandidatūru LSUA Padomes locekļa amatam, lai ar gūto pieredzi palīdzētu strādāt  pie LSUA attīstības virzieniem, jo īpaši jomās, kas saistītas ar iespējām, ko asociācija var piedāvāt saviem biedriem, lai stiprinātu biedru kapacitāti, un strādāt pie tā, lai palīdzētu biedriem izmantot visu to atbalsta potenciālu, kāds pieejams sociālajiem uzņēmumiem Latvijā. Tāpat arī Elīna vēlas padziļināti izprast jautājumus, kas saistīti ar uzņēmumu iespējām risināt sociāli nozīmīgus jautājumus, arī mācīties no citu valstu pieredzes, lai attīstītu sociālo uzņēmumu nozīmi un lomu Latvijas uzņēmējdarbības vidē.

 

Agnese Frīdenberga: "Iesaistoties padomē, vēlos sniegt asociācijai un tās biedriem savas zināšanas, lai stiprinātu sociālo uzņēmumu spējas un iespējas Latvijā un Eiropā. Mana uzkrātā pieredze būs noderīga, gan pilnveidojot tiesisko regulējumu, gan meklējot individuālos risinājumus."

Miks Celmiņš:  "Vēlos vairāk iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā un labvēlīgas sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveidē arī Latvijā. Es vēlētos dalīties ar savas organizācijas, savu partneru veidotajām Eiropas un globālām iespējām Latvijas sociāliem uzņēmējiem. Esmu gatavs piedāvāt savu un savas organizācijas starptautisku projektu izveides ekspertīzi inovāciju izstrādē, kapacitātes celšanā un pieredzes apmaiņā."

 

Andris Bērziņš: " Biedriem vienmēr ir laipni palīdzēts, cik nu laiks atļauj, un nekas nemainīsies, tā kā droši zvaniet un rakstiet!"

 

Ar 2.decembri LSUA direktores amatā atgriežas Madara Ūlande. Madara, lai gan pasīvākā lomā, tomēr pēdējā pusotra gada laikā cieši sekojusi līdzi asociācijas darbam un sociālās uzņēmējdarbības attīstībai: "Liels paldies Lienei Rienei - Mitevai, kura manas prombūtnes laikā drosmīgi veda asociāciju un sociālās uzņēmējdarbības jomu pretim jauniem izaicinājumiem. Lienes un asociācijas kolēģu sasniegtais dod prieku un motivāciju atgriezties aktīvā sociālās uzņēmējdarbības notikumu apritē."

 


Lūznavas muiža aicina uz radošu nodarbību sociālās uzņēmējdarbības spēju stiprināšanai

 Turpinot attīstīt un popularizēt sociālās uzņēmējdarbības iespējas Rēzeknes novadā un Latgales reģionā, Lūznavas muiža 29. novembrī aicina uz turpmāko sadarbību ieinteresētus dažādu jomu pārstāvjus – vietējās kopienas aktīvistus, uzņēmējus, studentus un pasniedzējus, cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, viņu draugus un atbalstītājus, pašvaldības pārstāvjus, jauniešus un brīvprātīgos – piedalīties pasākumā par sociālo uzņēmējdarbību “Radošā NEdarbnīca. Lūznavas muiža: iedvesmas un iespēju platforma”.

29. novembrī no 10.00 līdz 14.30 notiekošās “Radošās NEdarbnīcas” mērķis ir veidot konkurētspējīgus risinājumus Lūznavas muižas vecās koka skolas ēkas atdzimšanai un stiprināt pasākuma dalībnieku izpratni par sociālā biznesa ideju radīšanas procesa īpatnībām, kā arī apzināties savu lomu komandā un stiprināt tās jaudu biznesa ideju veidošanā un attīstībā. Pasākuma laikā tā dalībnieki varēs iepazīties ar labās prakses piemēriem, iemācīties sociālā biznesa ideju formulēšanu, trenēt komandas darba prasmes, noteikt savu lomu komandā, kā arī apskatīt Latvijas radošo uzņēmēju darinājumu kolekciju. Plašāk par “Radošās NEdarbnīcas” saturu – pievienotajā pilnajā pasākuma programmā.

Radošo nodarbību ciklu “Radošā NEdarbnīca”, kas pirmo reizi notiks arī Lūznavā, vada ļoti zinoša un pieredzējusi pasniedzēja – biedrības “ZINIS” valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska, kurai ir vairāk nekā 20 gadu praktiska pieredze darbā ar cilvēkresursu attīstību, vairāk nekā 18 gadu pieredze valsts un pašvaldību jomā, vairāk nekā 10 gadu starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā gan Baltijas, gan NVS valstīs, kopš 2009. gada novadījusi vairāk nekā 1000 pasākumu indivīda uzņēmējspēju aktivizēšanai, saņēmusi Eiropas Komisijas atzinību par nacionālā konkursa “Ideju kauss” (LIAA) ieviešanu. V. Brakovska ir British Council pārstāvniecības Latvijā radošās domāšanas metodes “Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja, kā arī koka gludināmo dēļu uzņēmuma vadītāja.

Lūznavas muižas pārvaldniece un sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Rēzeknes novadā Iveta Balčūne, aicinot uz pasākumu, stāsta: “Aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai Lūznavas muižā rīkojam jau no 2017. gada, bet šī gada aprīlī organizētais pasākums “Iedvesmojies savam veiksmes stāstam!”, kur aicinājām cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem kopā ar viņu atbalstītājiem un brīvprātīgajiem, vēlreiz apliecināja visiem zināmu un vienkāršu faktu – sadarbība visos līmeņos ir ideju radīšanas un, jo nozīmīgāk, to īstenošanas scenāriju pamatā. Oktobrī man bija iespēja apmeklēt vairākus sociālos uzņēmumus Tilburgā, Nīderlandē, kur katrs no tiem demonstrēja lielisku sadarbību – vietējā kopiena, uzņēmēji, pašvaldība, sociālie dienesti, vietējās mācību iestādes, nevalstiskais sektors. Tie bija augstas klases ēdināšanas un viesmīlības veiksmīgi uzņēmumi, kuros strādāja cilvēki ar ierobežotām iespējām. Lūznavas muižas kompleksā ir vairākas degradētas ēkas, kuras pamazām atdzimst (2018. gadā savu atdzimšanu svinēja kādreizējais malkas šķūnis, tagadējais Kulturys škiuņs) un ir kā resurss un iespēja jauniem risinājumiem. Arī vecā koka ēka iepretī muižai – kādreizējā skola – nākotnē varētu būt lietderīga, kļūstot par vietu, kur vienuviet darbojas vairāki sociālie uzņēmumi.“

Pasākumu “Radošā NEdarbnīca. Lūznavas muiža: iedvesmas un iespēju platforma” organizē Rēzeknes novada Lūznavas muiža sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un British Council pārstāvniecību Latvijā, tajā piedalīties aicināti uz turpmāko sadarbību ar Lūznavas muižu ieinteresēti dažādu jomu pārstāvji – vietējās kopienas aktīvisti, uzņēmēji, studenti un pasniedzēji, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, viņu draugi un atbalstītāji, pašvaldības pārstāvji, jaunieši un brīvprātīgie. Piedalīšanās ikvienam interesentam ir bezmaksas. Pieteikšanās, rakstot muiza@luznava.lv vai zvanot 29390701 līdz 28. novembrim.

“Radošā NEdarbnīca. Lūznavas muiža: iedvesmas un iespēju platforma” programma:

2019. gada 29. novembrī 10.00–14.30

 

I daļa Status quo un impulsu sesija
09.30–10.00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
10.00–10.15 Atklāšana un ievads: atskats uz līdzšinējām aktivitātēm un pasākuma mērķis

Iveta Balčūne, Lūznavas muižas pārvaldniece

10.15–10.50 Pļavas muzejs Kaldabruņā: atziņas par gūto pieredzi un ieteikumi

Ieva Jātniece, Pļavas muzeja idejas autore un vadītāja

10.50–11.20 ALTUM programma sociālās uzņēmējdarbības izveidei un attīstībai

Vita Pučka, ALTUM Latgales reģiona vadītāja

11.20–11.45 Interaktīva iepazīšanās ar dalībniekiem

Vadlīnijas #1 komandu darbam – metodoloģija un sasniedzamais rezultāts

11.45–12.10 Lielā kafijas pauze
 
II daļa Darbs komandās – sociālā biznesa ideju kalve
12.10–12.20 Vadlīnijas #2 komandu darbam – metodoloģija un sasniedzamais rezultāts
12.20–13.10 Darbs komandās: sociālā biznesa ideju formulēšana, ietverot:

-        idejas Lūznavas muižas vecās koka skolas ēkas satura piepildījumam

-        sociālās ietekmes rādītājus un mērogu

-        saimnieciskās darbības virzienu

13.10–13.20 Darbs komandās: ideju “īsrunu” sagatavošana
13.20–14.20 “Ideju simpozijs”: komandu ideju īsrunas un auditorijas atgriezeniskā saite
14.20–14.30 Pasākuma noslēgums un izvērtējums

 


Jēgpilnas dāvanas Ziemassvētkos!

Šī ir īstā vieta, kur meklēt jēgpilnas dāvanas - esam apkopojuši  mūsu biedru piedāvājumus Ziemassvētku dāvanām - sākot no korporatīvajām dāvanām līdz pat dažādām pieredzēm, kas būs labākā dāvana mīļajiem! Dari labu arī dāvinot atbildīgi!

 

Atrodi sev piemēroto - piedāvājumu esam tematiski sadalījuši sadaļās "Uzdāvini pieredzi", "Korporatīvās dāvanas uzņēmumiem", "Pasākumiem un ballītēm", "Dāvanas tuviniekiem", "Kur meklēt dāvanas?" un "Domājot par tuvajiem".

Piedāvājumā atradīsi gan tādus produktus kā porcelāna šķīvji, dizaina domāšanas komplektu, cepures, korporatīvo dāvanu apkopojumus, pastkartes, ko nosūtīt Ziemassvētkos, apģērbu, sveces, gan arī pieredzes - izjādes ar zirgiem, kafijas garšošanas pieredzi, telpu nomu pasākumiem un  īpašus piedāvājumus tieši ziemassvētkiem!

UZDĀVINI PIEREDZI

Cafe M - telpu noma pasākumiem un dažādas meistarklases

Cafe M piedāvā gan telpu nomu pasākumiem, gan arī dažādas meistarklases:

🥄 Kafijas garšošanas (cupping) meistarklase, 🔥Grauzdēšanas meistarklase, 📖 Kafijas teorija un vēsture, ☕️ Kafijas pagatavošana mājas apstākļos, 🌿 Ievads zero waste dzīvesveidā

Visas meistarklases var notikt 4 valodās : 🇦🇹 - latviski, 🇬🇧 - in english, 🇫🇷 - en français, 🇷🇺 - по русски

Papildus informācijai:
📧 rakstiet uz CAFE M Facebook lapu, vai uz ulla.milbreta@gmail.com
📞 zvaniet: 26113947

SIA Dabas zirgi - ziemassvētku pasākumi ģimenēm stallī

Ziemassvētku pasākums ģimenēm stallī Dabas zirgi, kur baudīsim ne tikai meža klātesamību, bet arī draudzēsimies ar mūsu mīļajiem zirgiem, dosimies izjādē, iepazīsimies ar zirgu, kurš prot lasīt un skaitīt un kurš labprāt demonstrētas savas prasmes, iesim meža trasi, kur pildīsim uzdevumus, darbosimies darbnīcā, varīsim zupu un/vai cepsim desas uz atklātas uguns, iesim latviešu tradicionālajā Ziemassvētku rotaļās īsta muzikanta pavadījumā Līdz 60 personām vienā pasākumā. Cena: - sākot no 10eur/personai, ja doties arī izjādē; - sākot no 5eur/personai, ja baudi visus citus piedāvātos labumus, izņemot izjādi.

Uzzini vairāk:

Stallis "Dabas zirgi", "Mežauļi", Ķekavas novads, Ķekavas pagasts.

Tālr. 29330370, e-pasts: info@dabaszirgi.lv, https://www.facebook.com/dabaszirgi/

 

KORPORATĪVĀS DĀVANAS UZŅĒMUMIEM

BlindArt dāvanu piedāvājuma katalogs

Tuvojas gada beigas, kad tiek svinēti Ziemassvētki un tiek sagaidīts Jaunais gads. Tas ir laiks, kad vēlamies pateikties saviem klientiem, partneriem, darbiniekiem, vai draugiem par kopā būšanu un jaunu virsotņu sasniegšanu. Lai šī pateicība būtu jēgpilna un oriģināla, esam sagatavojuši īpašo dāvanu piedāvājumu, ņemot vērā BlindArt radītās unikālās lietas ar nozīmi, stāstu un pievienoto vērtību. Tās ir citādas dāvanas oriģinālā nozīmē.

BlindArt piedāvājumu skaties šajā saitē

 

Dizaina domāšanas instrumentu komplekts

“Dizaina domāšanas instrumentu komplekts” ir soli-pa-solim metožu kārtis, ar kuru palīdzību uzņēmumi var efektīvi risināt dažādas problēmas inovatīvā veidā, tādējādi uzlabojot procesus un pakalpojumus un centrā izvirzot lietotāju reālās vajadzības. To var izmantot attīstot jaunus produktus vai pakalpojumus, uzlabojot eksistējošus produktus vai pakalpojumus, un arī kā atbalsta instrumentu dažādu problēmu risināšanai.  Dizaina domāšana veicina uz lietotāju vērstas (user-centred) inovācijas, “Dizaina domāšanas instrumentu komplekts” ir praktisks rīks, kas būs noderīgs Jūsu ikdienas darbā un dos iespēju Jūsu sadarbības partneriem uzlūkot Jūsu pārstāvēto uzņēmumu kā tādu, kas aktīvi strādā pie inovāciju ieviešanas. Komplekti pieejami latviešu un angļu valodās.
Kā pasūtīt?    
Tiešsaistē www.designelevator.com, ievadot atlaides kodu : lsua saņem   20% atlaidi (parastā cena: 31€, ievadot atlaides kodu: 25 € )
Lielākiem pasūtījumiem un īpašām vēlmēm (dāvanu iesaiņojumi, personalizēta kastīte, komplektā šokolāde vai mājražotāju našķi, kārts ar novēlējumu u.c.) raksti mums uz: info@designelevator.com
Jautājumiem: +37126895225

SVAIGI.LV dāvanu komplektu katalogs

Tāpat kā Jūsu uzņēmumam ir savs stāsts, arī Svaigi.lv produktiem ir savs īpašs stāsts - nācis no visiem Latvijas nostūriem, kopā savīts. Mēs apvienojam labāko no Latvijas saimnieku produktiem un meistaru darbiem. Aiz katra produkta ir īsts saimnieks! Mūsu pašu! Svaigi.lv piedāvājumā ir plašs produktu sortiments - mums ir ar ko pārsteigt Jūsu kolēģus, klientus un sadarbības partnerus. Apskati jau gatavus dāvanu komplektus vai izvēlies Svaigi.lv dāvanu karti īpašiem pirkumiem. Katru piedāvāto produktu iespējams personalizēt, veidojot dāvanu komplektus, izvēloties iepakojuma veidu, izvēloties Jūsu logo uz uzlīmes vai kartītes, pievienot sveiciena kartīti ar Jūsu logo un tekstu.

Ielūkojies Svaigi.lv dāvanu komplektu katalogā - Ziemassvētki 2019.

 

SOS bērnu ciematu labdarības kartītes

Labdarības kartītes ir radījuši bērni un jaunieši, kas dzīvo SOS bērnu ciematos, kā arī mākslinieki, kuri atbalsta mūsu darbu. Jūsu pirkums iepriecinās ne vien kartiņas saņēmēju, bet arī palīdzēs dāvāt mīlestības un drošības sajūtu bērniem, kuri savas jaunās mājas ir raduši SOS audžuģimenēs. Aicinām jau laicīgi padomāt par apsveikumiem sev tuviem cilvēkiem - draugiem, radiem, sadarbības partneriem un iegādāties labdarības ziemassvētku kartītes!

Apmeklē labdarības veikalu šeit: www.sosbernuciemati.lv/lv/labdaribas-veikals

 

PASĀKUMIEM UN BALLĪTĒM

Sociālā uzņēmuma "RB Cafe" gardumi

RB Cafe piedāvā izcilus konditorejas izstrādājumus – smalkmaizītes, kēksiņus, kūciņas, sāļās uzkodas un citus gardumus, kā arī labu kafiju un telpu īri dažādiem pasākumiem. Apkalpojam individuālus pasūtījumus, piedāvājot arī konditorejas izstrādājumu piegādi un kafijas paužu klāšanu. RB Cafe ir īpaša vieta īpašiem cilvēkiem! Te katrai kafijai un katrai smalkmaizītei ir īpaša nozīme. Katrs, kurš šeit strādā un ienāk, kļūst par īpašu cilvēku! RB Cafe ir pirmā kafejnīca Baltijā, kur lielākā daļa personāla ir cilvēki ar invaliditāti. 

Uzzini vairāk: Bruņinieku iela 63, Rīga, Facebook

 

SIA Typical viesību spēle un pastkartes

Pastkaršu viesību spēle- sirsnīgiem un dziļiem draugiem, kas krāj mirkļus un atmiņas. Piemērota tikai spēlēšanai Latvijas robežās, sākot no 4-12 cilvēkiem. Vislabāk spēlēt tai brīdī, kad bikluma nasta no pleciem nomesta un acīs spēlējas vienkāršības/atraisītības dzirksts.

Ja esi no tiem cilvēkiem, kas pa īstam velta otram savu laiku sūtot īstus apsveikumus, tad ir pieejamas arī dažādas pastkartes.

Uzmanību! Tagad ir iespējams arī uzņēmumiem sagādāt sirsnīgus apsveikumus saviem sadarbības partneriem. Laiks ir nauda, un saprotam, ka nav laika ar roku katram rakstīt, tad nu tagad ir iespēja- izvēlies pastkarti no Typical Latvian vai Touch of nature kolekcijas, atsūti skaitu un tekstu kuru vēlies uz tās, un mēs izdrukāsim sveicienus partneriem. Sīkāk sazinoties ar mums typicallatvian@gmail.com

Uzzini vairāk: www.typicalpostcards.eu  www.etsy.com/shop/typicalpostcards

Par kooperatīvo piedāvājumu interesēties rakstot: typicallatvian@gmail.com Pastkartes atsevišķi ir iespējams arī iegādāties: Rīgā, Rātslaukums 1- Senajā klētī; Cēsis, Rīgas iela 25-Pils suvenīros; Lūznavā, Pils ielā 8-Lūznavas muižā

Kaņepes Laikmetīgās Kultūras Centrs -  telpas pasākumiem

Piedāvājam telpu nomu pasākumiem, īpaši pēdējā brīža Ziemassvētku ballēm. Parūpēsimies par telpu iekārtojumu, svētku atmosfēru un cienīgu Ziemassvētku mielastu un siltiem dzērieniem!

Uzzini vairāk: raksti uz: telpas@kanepes.lv

 

LABORATORIUM.LV - Zinātniskais teātris

Unikāli zinātniskie šovi - tie sajūsmina, paplašina redzesloku, atklāj zinātni pavisam neierastā gaismā un ļauj to iemīlēt. Izprast zinātnes likumus visvienkāršāk ir eksperimentējot. Stundu garajos uzvedumos vadītāji kopā ar skatītājiem interaktīvos eksperimentos izpēta konkrētu ķīmijas vai fizikas tēmu. Mūsu zinātniskie šovi ir saistoši visiem - gan vecākiem, gan vectētiņiem un vecmāmiņām, bet jo īpaši tie ir izglītojoši un noderīgi jebkura vecuma skolēniem.

Pie mums pieejamas arī dāvanu kartes, kuras būtu derīgas gan teātrim, gan parejiem Laboratorium.lv pakalpojumiem: zinātniskas nodarbības Zinātnes skolā, zinātniskas ballītes (bērniem un pieaugušiem).

Uzzini vairāk: info@laboratorium.lv T. 28809300 www.laboratorium.lv
Biļetes: Biļešu serviss kasēs

 

 

DĀVANAS TUVINIEKIEM

Zīmols "Pērle Rada" - adītas cepures un austas šalles

Radām produktus, kas ir skaisti un praktiski, saudzīgi pret vidi un piestāv piejūras ciematu dzīvesveidam, daļu no ienākumiem novirzot piejūras dzīvesveida popularizēšanai un burāšanas sporta attīstībai.

Cepurīte. Mūsu adīta no Pāces dzijas. Vilnu Pāces fabrika iepērk no vietējiem Latvijas zemniekiem un Igaunijas. Apstrādes process ir maksimāli saudzīgs dzijai, tāpēc dzijas sastāvā ir daudz dabīgā lanolīna.

Krāsainas austas šalles no mīkstas dabīgas dzijas. Pilnas piejūras sapņu siltiem vakariem pie jūras. Krusti krustām saaustas un pilnas ar sāļo piejūras gaisu.

Uzzini vairāk šeit:  Facebook, Etsy: Perleworkshop Instagram: @perlesfoto
Rīgas veikali: M50 un muki.lv
Esam Engurē, ja braucat garām, zvaniet!

 

Puordare - reciklēti dizaina dēlīši

Mums ļoti patīk reciklēt gan audumu, gan koku. Piedāvājam iegādāties dizaina dēlīšus savām vai draugu mājām. Daļa dēlīšu ir reciklēti, bet daļa ir gatavoti ar mērķi ienest jūsu mājā skaistu un siltu vēsmu. Jums ir iespēja pasūtīt arī savu personalizēto dizaina dēlīti.

Uzzini vairāk par Puordari: facebook.com/puordare , instagram.com/puordare

Palīdzēsim.lv rokdarbi

Labdarības organizācija "Palīdzēsim.lv" šoziem piedāvā iepriecināt sevi un savus mīļos ar jaukiem rokdarbiem, kurus darinājuši mūsu jaunieši, īpašo bērnu mammas un personas ar invaliditāti. Darbiņos ir ielikta vislielākā mīlestība un pacietība, lai Jums sagādātu prieku un svētku noskaņu. Ir iespējams iegādāties smaržīgas sveces, vilnas zeķes, rotaslietas, lavandas maisiņus, krūzītes ar "Palidzēsim.lv" logo, kurš tapis pateicoties bērnu zīmējumiem un citas skaistas lietiņas. Tā būs lieliska dāvana vai papildinājums pašu mājām un atgādinās par labo paveikto darbu!

Uzzini vairāk:

 Rakstot uz e-pasta adresi: dace.gusarova@palidzesim.lv vai zvanot +371 28334132. Lai skaisti svētki!

Renewed Look dizaina izstrādājumi

„Renewed Look” - tā ir sapņu piepildīšana, tieksme pēc kaut kā oriģināla un skaista. Katrs cilvēks ir individuāla personība ar savu raksturu, kuram nepieciešami mīlestības stari, lai uzplauktu, un to mēs varam panākt - būt laimīgam un skaistam - ar „Renewed Look” radīto apģērbu, aksesuāru un interjera dizaina izstrādājumiem. Elegance, klasika vai oriģinalitāte - neparasti dizaina risinājumi ir neatņemama sastāvdaļa katrā īpaši radītā kolekcijā. „Renewed Look” dizaina izstrādājumi ir unikāli, jo iziet no sociālās misijas – pārstrādāt tekstilu, veidojot jauno lietu dizainu. Katra detaļa ir izveidota ar rokām un mīlestību –tāpēc Jūs varat uzdrīkstēties sapņot, izcelties citu vidū, īstenot dzīvē vistrakākās idejas. „Renewed Look” – vieglam un gaisam garastāvoklim!

Uzzini vairāk:

www.facebook.com/renewed.look.design/

Sociālā uzņēmuma "Visi Var" piedāvājums

Ziemassvētkus gaidot, piedāvājumā esam sarūpējuši dažādu krāsu un formu sveces, dekorus- čiekurus zelta un sudraba krāsās, ekoloģiskus iekurus kamīnam, krāsnij vai ugunskuram, rakstainus vilnas cimdus, pusvilnas cepures un tuneļšalles ar latviskiem rakstiem ( dažādu krāsu), siltas un modernas kidmohēras transformerjakas, aromātiskās ziepes (liepziedu, piparmētru, apelsīna u.c.) , keramikas svečturus un traukus, pērļotus un ādas aksesuārus, lina galdautus, priekšautus, Ziemassvētku dāvanu maisiņus.

Uzzini vairāk:

Ar piedāvājumu iepazīties un preces iegādāties iespējams:
1) labdarības veikalā“Visi Var” ( adrese: Institūta iela 5a, Siguldā);
2) rakstot "Visi var" Facebook un veicot pārskaitījumu, saņemšana izmantojot pakomāta pakalpojumus.

 

Sonido

Pat viena saruna spēj vairot labos darbus pasaulē! Kļūsti par "Parunāšanas" kultūras vēstnesi un palīdzi veidot sabiedrību atvērtāku un emocionāli laimīgāku ar īpašajiem sociālā projekta “Parunāsim?” suvenīriem. Gan šī kafijas krūze, gan arī citas projekta ietvaros gādātās dāvanas nodrošinās būtisku daļu ziedojuma projekta turpmākai attīstībai, vienlaikus to saņēmējiem sniedzot dāvanu ar pievienotu vērtību.

Uzzzini vairāk: Suvenīrus, kurus iespējams pasūtīt arī ar sava uzņēmuma logo,  iespējams apskatīt un iegādāties Sonido mājaslapā! https://www.sonido.lv/shop/

 

KUR MEKLĒT DĀVANAS?

Otrās Elpas klusā labdarības izsole

Ziemassvētkos vēlamies piedāvāt jums īpašu notikumu - Otrās Elpas kluso labdarības izsoli! Visu gadu esam krājuši sirsnīgu cilvēku ziedotos mākslas un antikvāros priekšmetus un laika posmā no 2. līdz 13.decembrim, piedāvājam tos apskatei un vairāksolīšanai mūsu mājas lapā www.otraelpa.lv un veikalā “Otrā elpa. Marijas”, Marijas ielā 8, Rīgā. Izsolē tiks piedāvāti 100 dažādi vērtīgi kultūrvēsturiski un mākslas priekšmeti, kā arī skaisti un patīkami nieciņi mājīguma veidošanai: gaumīgi trauki, dažādas figūriņas, vērtīgas grāmatas un skaistas gleznas. Šī gada izsoles mērķis ir iegūt finansiālus līdzekļus Otrās Elpas, Bērnu Slimnīcas fonda un Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas orgānu donoru programmai “Dāvā otru dzīvību". Vairāk par programmu ir iespējams uzzināt šeit: http://www.otraelpa.lv/dava-otru-dzivibu/

Otrās Elpas veikalos vienmēr ir atrodamas pērles, taču mēs esam par pārdomātu izvēli un patēriņu - ja Ziemassvētku dāvanas izvēle sagādā grūtības vai nav pārliecības par to, vai dāvana būs izvēlēta pareizi- kā risinājumu mēs piedāvājam iegādāties Otrās Elpas dāvanu karti, kas sniedz iespēju iepirkties jebkurā no mūsu veikaliem. Seko līdzi mūsu jaunumiem mājaslapā www.otraelpa.lv , Facebook un Instagram kontos. Pievienojies mūsu kustībai #esatbalstuOtroeplu! Siltus, gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus! Jūsu Otrā Elpa.

Uzzini vairāk: www.otraelpa.lv

 

Labdarības veikali "TUVU" - vieta atradumiem! 

Pirmssvētku laikā "Tuvu" labdarības veikalu pircējiem ir iespēja iegādāties ne tikai dāvanas saviem mīļajiem un sagatavoties svētkiem, nopērkot kādu īpašu dekoru noskaņas radīšanai, bet arī, caur šo lietu iegādi radīt svētkus kādai citai ģimenei vai vientuļam cilvēkam, jo visa veikalu peļņa tiek novirzīta labdarības projektiem. Ziemassvētku laikā sagatavosim pārsteigumu trūcīgajām ģimenēm, lai arī viņi varētu baudīt svētku vakariņas. Turpināsies arī citi labdarības projekti - darbs ar trūcīgo ģimeņu vecākiem un jauniešiem; mājokļu atjaunošana krīzes situācijās; nometnes un pasākumi jauniešiem, palīdzība vientuļiem cilvēkiem; u.c.

Uzzini vairāk šeit: www.biedribatuvu.lv facebook/tuvu instagram/biedribatuvu
Labdarības veikali Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 71, Jelgavā, Pasta ielā 51

Labdarības veikali HOPEN

Labdarības veikalā HOPEN ir ļoti laba iespēja izvēlēties Ziemassvētku dāvanas, kādas citur Jūs neatradīsiet! Pie mums Jūs varēsit atrast svečturus, traukus, vāzes, dizaina priekšmetus, preces bērniem. Mājokļa iekārtošanai piedāvājam mēbeles, gleznas, lampas, tekstilu un mājsaimniecības preces. Veikalā ir plaša apģērbu, apavu un aksesuāru izvēle. Gada nogalē ar saviem pirkumiem labdarības veikalos HOPEN Jūs atbalstāt apkures ierīkošanu Kļaviņu ģimenes atjaunotajā mājā Krapē.

Labdarības veikali HOPEN: Ogrē, Skolas ielā 18,

Rīgā, Āgenskalnā, Mazajā Nometņu ielā 32

Imantā, Kurzemes prospektā 132a. www.hopen.lv

Kalnciema kvartāls - desmit Ziemassvētku tirgi izvēlei!

Decembrī Kalnciema kvartāls aicina uz 10 Ziemassvētku tirgiem – katru sestdienu un SVĒTDIENU plkst. 10.00-16.00. Katru nedēļas nogales dienu vairāk nekā 100 Latvijas tirgotāji būs sagatavojuši dāvanas, kuras neatrast lielveikalu plauktos. Turklāt svētkus varēsiet izgaršot arī kopā ar sildošiem Street Food ēdieniem un karstiem dzērieniem. Katru reizi tirgū būs sarūpētas daudzveidīgas bezmaksas nodarbes ģimenēm ar bērniem – "Liels un mazs" grāmatu lasījumi, izrādes un koncerti, baleta priekšnesumi un deju meistarklases, kā arī darbnīcas. Šogad Kalnciema kvartāls sarūpējis ko nebijušu – ekskluzīvu dāvanu ar iespēju doties ciemos pie Latvijas zemniekiem un mājražotājiem! Visi Kalnciema kvartāla dāvanu servisā iekļautie piedāvājumi ir pārbaudīti ilgstošā sadarbībā Kalnciema kvartāla tirgū. Ja dāvanu meklēšana labāk padodas darbadienās, tad iesakam apmeklēt arī Kalnciema kvartāla galeriju, kur katru nedēļu būs kāds cits Ziemassvētku pop-up veikals. Savukārt svētdienās Kalnciema kvartāla komanda piedāvā īsu bezmaksas tūri kvartālā un tirgū latviešu, krievu un angļu valodās.

Uzzini vairāk: Facebook, Instagram, Twitter @kalnciemaiela vai www.kalnciemaiela.lv

DOMĀJOT PAR TUVAJIEM

KK Original Design

Mēs izstrādājam un ražojam kvalitatīvas palīgierīces bērniem ar kustību traucējumiem. Katrs ražotais produkts ir veidots un apstrādāts ar pašu rokām. Mūsu produktiem ir pieejama dažāda krāsu un izmēru izvēle. Ir iespējams pielāgot jebkādu Jūsu izvēlēto krāsu gan uz palīgierīces koka pamatnes gan uz mīkstā spilvena. Kā jau zināms, Ziemassvētki ir dāvanu laiks un arī šogad mums ir dažādi piedāvājumi: No 20. līdz 31. decembrim visai produkcijai ir 25% atlaide. Mums notiek Ziemassvētku KONKURSS, kurā tiks izlozēts viens laimīgais, kurš iegūs īpašumā pašu izvēlētu palīgierīci no mūsu produktu līnijas “Step by Step” produktiem. Izloze notiks 20. decembrī. Tāpat arī mums noris kampaņa "Dāvini kustību prieku", kurā ļoti aicinām pieteikties ģimenes, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem. Ar ziedojumu palīdzību varam sniegt kādam pieteiktajam bērnam ikdienu daudz skaistāku un ērtāku!

Uzzini vairāk KK Original Facebook lapā

Dzīvības poga

Dzīvības poga ir pakalpojums, kas nodrošina pastāvīgu saikni ar saviem mīļajiem neparedzētajās situācijās, kad var būt nepieciešama medicīniska palīdzība. Dzīvības poga vēlas pasniegt Dāvanu visiem mūsu topošajiem klientiem - 2 bezmaksas mēneši (Tarifu plāns “Aktīvais”), lai izmēģinātu mūsu pakalpojuma ērtības un priekšrocības! Dzīvības poga, tā ir iespēja saņemt palīdzību savlaicīgi!

Akcijas " Ziemassvētki" nosacījumi:
1. Reģistrējies kā klients līdz Decembra mēneša beigām, aizpildot kontaktformu, vai zvanot: 20666444
2. Samaksā garantijas summu par iekārtu.
*Garantijas summa tiek atgriezta pēc izmēģinājuma perioda (2 mēneši), ja līgums netiek noslēgts.
3. Saņem bez maksas pieslēgumu uz 2 mēnešiem!
Iekārtu daudzums ir ierobežots.

Image result for paliatīvā aprūpe

Paliatīvā aprūpe

 Slimība bieži vien liek pārvērtēt savas dzīves vērtības.   Ļoti svarīgi līdz ar slimību nezaudēt pašapziņu. Brīdī, kad tiek noteikta diagnoze, tā ienes izmaiņas cilvēka Vidē un tajā skaitā viņa ģimenē. Ja slimība ir tik smaga, ka nepieciešama tuvinieka kopšana, grūtākais ir atrast līdzsvaru starp savām un cilvēka vajadzībām.  Ģimenes locekļiem ir risks izdegt - Ja mēs visu laiku uzupurējamies otra labā un aizmirstam par sevi, ir risks ļoti ātri "izdegt". Svarīgi ir atcerēties to, ka aprūpējot nespējnieku tuvinieki Nedrīkst aizmirst par savu atpūtu un vajadzībām. Rūpes par sevi nav egoisms, bet nepieciešamība, kas vajadzīga, lai tuvinieks varētu labāk parūpēties par nespējnieku.
Šādos gadījumos ir jākļūst atvērtākiem un jāmācās pieņemt palīdzību no citiem cilvēkiem. Jo viss, ko mēs nepazīstam rada bailes un nesaprašanu, kā uz to reaģēt, tāpēc labākais, ko to var darīt cits cilvēks, kas tos pienākumus veiks, kā zinošs profesionālis.

Kontaktējies ar "Paliatīvā aprūpe" pa kontakttālruni: 26497039

CITAS IESPĒJAS

LAIMA LV

www.latvijaradits.lv

Uzrunājam visus cilvēkus ar invaliditāti, viņu tuviniekus, tāpat arī tos, kuri ļoti grib darboties, bet nevar atļauties savu veikumu reklamēt - šobrīd Latvijā Radīts ir iespēja izvietot savu reklāmu BEZ MAKSAS!

Latvija, tāpat kā tās sabiedrība, ir viens veselums. Gan jaunie, gan vecāka gadagājuma ļaudis, gan darba tirgū ļoti aktīvie, gan arī pensijas vecuma cilvēki, kuri ir pelnījuši atpūtu. Nozīmes nav ne fiziskajam spēkam, ne ādas krāsai, ne arī kam citam, kas reizēm šķietami šķeļ sabiedrību. Mēs esam par integrāciju, par iekļaušanu un veiksmīgu iekļaušanos. Par cilvēku nedalīšanu grupās, par to, ka ja vien cilvēks grib - viņš var, ir tikai jādod iespēja! Un mēs vēlamies palīdzēt! Sniegt palīdzīgu roku tiem, kuriem šobrīd iet grūtāk, bet kuri ir aktīvi, dara savu darbiņu, rada skaistas lietas, un vēlas, lai par tām uzzina arī citi.

Interesentus lūgums sazināties rakstot mums uz e-pasta adresi: soc@latvijaradits.lv, zvanot +371 22098198, pastāstot par savu darbību, paveikto un nākotnes iecerēm. Būsim priecīgi sadarboties! Ja tu zini, redzi, sadzirdi kādu, kuram šis varētu būt aktuāli, kādu, kuram iespēja par sevi paziņot plašākai auditorijai varētu mainīt ikdienas dzīvi, nepaliec vienaldzīgs! Kopā mēs varam!

Uzzini vairāk: www.latvijaradits.lv Instagram: @latvijaradits

 


Latvijas sociālais projekts „Parunāsim?” prestižā konkursā Budapeštā atzīts par inovatīvāko sociālo uzņēmumu

Pieredzes apmaiņas nolūkos starp sociālo uzņēmumu vadītājiem 15.novembrī Budapeštā, norisinājās Eiropas sociālās integrācijas uzņēmumu sadarbības tīkla (ENSIE) organizēts seminārs “WISE” par sociālās uzņēmējdarbības attīstību, kas vērsta uz nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociālo un darba tirgus integrāciju.

 

Eiropas semināra ietvaros tika pasniegta ENSIE WISE Manager Award balva. To ieguva zvanu centra “Sonido” vadītāja Inga Muižniece par projektu “Parunāsim?”, kas tika novērtēts tieši par inovatīvo piegājienu, kā sociālais uzņēmums var gūt peļņu, nelūdzot ziedojumus. Projektu “Parunāsim?” balvai izvirzīja Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kuriem ir būtiski, lai Latvijā būtu draudzīga vide sociālajiem uzņēmējiem

Projekta “Parunāsim?” autore Inga Muižniece: “Ļoti priecājos, ka arī Latvija ir iegājusi sociālās uzņēmējdarbības apritē Eiropas Savienībā, jo ir vērtīgi iegūt starptautisko pieredzi, lai attīstītu sociālo uzņēmējdarbību Latvijā. Esmu lepna, ka tieši manis radītā sociālās uzņēmējdarbības ideja un veids, kā tas gūst peļņu, tika atzīta par labāko citu sociālo uzņēmēju starpā. Piedaloties šajā Eiropas seminārā, secināju, ka Rietumeiropas valstīs sociālajā uzņēmējdarbībā lielākoties tiek nodarbināti gados vecāki cilvēki, taču Latvijā un Austrumeiropā sociālajā uzņēmējdarbībā iesaistās jauni cilvēki. Semināra laikā dalījāmies ar padomiem, kā sociālajā uzņēmējdarbībā iesaistīt arī gados jaunus cilvēkus, un priecājos, ka citas Eiropas valstis vēlas pārņemt mūsu pieredzi.”

Izveidotais sociālais projekts “Parunāsim!” ir telefona līnija, kas ir radīta, lai vientuļiem cilvēkiem būtu iespēja ar kādu aprunāties. Bet te ir jāsaprot, ka tas nav krīzes tālrunis, uzņēmumā strādājošie cilvēki nav psihologi un nevar atrisināt kādas problēmas, – cilvēki vienkārši zvana pa tālruni 26564564, lai pastāstītu, kā jūtas, kā viņiem iet. Tāpat uzņēmumā tiek nodarbināti cilvēki ar invaliditāti, - viņi labprāt atbild uz telefona zvaniem, viņiem tā ir darba iespēja un iespēja saņemt regulārus ienākumus. Tāpat izvēloties zvanu centra „Sonido”, kas ir Ingas radīts uzņēmums, pakalpojumus, būtiska uzņēmuma peļņas daļa ir novirzīta sociālajam projektam „Parunāsim?”. Uzņēmums ne vien palīdz attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Latvijā, bet arī to īsteno paša uzņēmuma mērogā.

Eiropas sociālās integrācijas uzņēmumu sadarbības tīkla (ENSIE) organizētajā seminārā piedalījās dalībnieki no vairākām Eiropas valstīm – Ungārijas, Latvijas, Itālijas, Dānijas, Nīderlandes un citām.


Apmācības: 7 svarīgas tēmas finansējuma piesaistei startapam

Apmācības: 7 svarīgas tēmas finansējuma piesaistei startapam

Aicinām uz LatBAN rīkotajām apmācībām, kas notiks 4.decembrī, SEB Inovāciju centrā, Vaļņu ielā 11, Rīgā. Sākums plkst 8.30.

Jāsagatavo projekta 3-5 minūšu prezentācija un pieteikties var te vai sūtot sava pieteikumu uz info@latban.lv līdz 3.decembra plkst 12.

Pasākumā būs iespēja prezentēt savu biznesa projektu, uzreiz iegūt īsu komentāru un pēc tam sagatavoties sarunai ar potenciālajiem investoriem.

Tiks izskatīti temati:

  • Finansējuma veidi;
  • Produkta-tirgus atbilstība un kā to sasniegt;
  • Mārketings un pārdošana;
  • Komanda, motivācija (par ko vienoties);
  • Finanses;
  • Projekta prezentēšana (forma, saturs);
  • Investīciju piesaistes taktika.

Meistarklasi vadīs Viesturs Sosārs, Rīgas Stokholmas Ekonomikas augstskolas Uzņēmējdarbības kursa vadītājs, viens no kopstrādes telpas ‘TechHub Riga’ līdzdibinātājiem.

Labākie startapi var tikt virzīti uz LatBAN Investīciju sesiju un tiks papildus konsultēti.

Projektu vērtēšanu Biznesa Eņģeļu investīcijām veiks LatBAN dibinātājs un valdes loceklis Juris Birznieks, kurš pats ir investējis vairāk kā 25 dažādos projektos, ir Biznesa augstskolas "Turība", "Lietišķās informācijas dienests" un drošas braukšanas trases "333" izveidotājs.

Pasākumu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Biznesa Eņģeļu tīklu.

Detalizētākai informācijai info@latban.lv.


ПОСЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – КТО ОНИ И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ?

ПОСЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – КТО ОНИ И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ?

Послы социального предпринимательства – активные и творческие представители разных сфер, которые помогают жителям разных краев и городов Латвии лучше понять возможности, которые предоставляет социальное предпринимательство. Послы организуют мероприятия, консультируют и поддерживают начинающих социальных предпринимателей, и многое другое. Лучше понять будни посла социального предпринимателя Солянке помогли две женщины, активные послы социального предпринимательства — Элина Иммере и Агита Крастиня, с которыми мы познакомились на хакатоне социальных инноваций в Кулдиге.

Элина Иммере, член правления Курземского центра поддержки негосудраственных организаций (НГО).

Самые близкие по духу социальные предприятия: платформа «Manabalss», организация «Free Riga»производитель «KK Original Design».

Фактически, моя работа в Курземском центре поддержки негосударственных организаций и вся деятельность вне работы – это мое хобби, мой стиль жизни. Я также успеваю это объединять со своей семьей с двумя маленькими детьми. Почему я выбрала такой путь? Просто я верю, что обычные жители, как мы с вами, могут повлиять на происходящие в стране процессы.  Я верю, что мы сами должны брать ответственность и менять среду, в которой живем. Поэтому мне неприятно слышать, когда люди жалуются на неправильные решения самоуправления или государства, высокие налоги и низкие зарплаты. В такие моменты нужно задуматься, что ты сам можешь сделать, чтобы стало лучше. Строго говоря, то, чем я занимаюсь – это мой способ повлиять на то, как развивается Латвия. Я хочу видеть нашу страну гражданским государством, поэтому помогаю решать проблемы людей, помогаю им расти, предоставляю консультации, организовываю обучения, семинары, провожу конференции. По образованию я бухгалтер, и это основное, чем я могу помочь обществу.

В эту всю философию хорошо вписывается и моя деятельность как посла социального предпринимательства – это тоже та вещь, в которую я верю. Мне кажется, что, если у нас все предприятия были бы, если не социальным бизнесом, но социально ответственными, наша страна была бы намного лучше.

История того, как я стала послом социального предпринимательства, очень проста – в Центр поддержки НГО пришло приглашение присоединиться к этому движению, что я и сделала. Правда, сначала я не была уверена в том, хватит ли мне времени на новое занятие, но постепенно меня эта тема увлекала все больше и больше.

Стандартного набора обязанностей у послов социального предпринимательства нет, каждый из нас делает столько, сколько ему по силам. Но в целом, вся активность направлена на то, чтобы тема социального предпринимательства была более распознаваемой в обществе. Я лично больше занимаюсь именно консультациями, так как это более органично вписывается в рабочие будни Центра поддержки НГО и мои прямые обязанности, также я участвую в партнерских проектах.

Говоря о достижениях, которых мне удалось добиться за время работы послом социального предпринимательства, первым я бы назвала свое личное – я выдержала конкурс и стала членом комиссии, созданной Министерством благосостояния, которая рассматривает заявки на получение статуса социального предприятия. Если же говорить в общем, то, конечно, тема социального предпринимательства стала намного более популярной в нашем курземском регионе, это стало возможным, в том числе, благодаря работе послов социального предпринимательства. К сожалению, пока с моей помощью не было создано ни одно социальное предприятие, однако все идет к тому, что скоро и в нашем регионе такие появятся.

Почему стоит стать послом социального предпринимательства? Не секрет, что информация в современном мире – это большая сила, сеть послов социального предпринимательства дает возможность быть в этом информационном обороте, получать знания, использовать их и делиться ими. К тому же, если ты активен и предприимчив, то организованные тобой мероприятия также могут поддержать финансово.

 

1 / 4

Агита Крастиня, председатель правления социального предприятия «Viesmīlības projekti»

Близкое по духу социальное предприятие: «RB Cafe».

Моя основная деятельность делится на два направления – предоставление консультаций, организация и проведение обучений, разработка стандартов обслуживания клиентов для предприятий, а также проекты с социальной направленностью. Например, один из них связан с консультациями и проведением групповых занятий для людей с нарушениями умственного характера в Юрмале, а второй, уже завершившийся, лагери для семей, в которых растут дети с особыми потребностями.

Статус социального предприятия мой бизнес официально получил в прошлом году. Примерно в это же время я стала послом социального предпринимательства. Это решение я приняла сразу же, когда узнала о такой возможности на странице Ассоциации социального предпринимательства, мне сразу пришло в голову, что мне это очень подойдет, эта идея меня вдохновила.

Дело в том, что у меня в жизни были сложные ситуации, связанные со здоровьем близких, со здоровьем детей, поэтому я хорошо понимаю тех, кому нужна поддержка. Я увидела много возможностей в том, что предоставляет социальное предпринимательство, которые другие, возможно, не замечают. Я поняла, что через социальных предпринимателей можно интегрировать в общество людей с особыми потребностями, потому что социальные предприниматели – люди с особым складом ума, они думают о том, как помочь другим и при этом видят возможность для предпринимательской деятельности.

Будучи послом социального предпринимательства, я организовала мероприятие для тех, кто интересуется этой формой бизнеса в юрмальском бизнес-инкубаторе, которое получило хороший отклик, а также планирую на следующий год ряд других мероприятий в Юрмале и Тукумсе. К тому же, я участвовала в мероприятии в Португалии, в рамках которого в международной команде мы разработали идею комплексного социального предприятия – это очень ценный и интересный опыт.

Точно сказать, как моя деятельность повлияла на общество, я не могу, но тенденция такова, что социальных предприятий становится все больше. Когда я получала статус для своего бизнеса, я была 28 в списке социальных предприятий, а на сегодняшний день у нас уже 70 таких предприятий. Знаю, что, вдохновившись моей историей, несколько предприятий-партнеров тоже задумались о том, чтобы получить этот статус, а также мне удалось привлечь несколько крупных предприятий в свои проекты, таким образом, способствуя их социальной ответственности.

Я считаю, что не каждому бизнесу нужен статус социального предприятия, многим фирмам действительно подходят другие бизнес-модели. Однако преимущества получения этого статуса в том, что можно привлечь дополнительное финансирование, грант для осуществления своих проектов, а также привлечь к работе добровольцев. Но самое главное, конечно – это удовлетворение от проделанной работы в пользу окружающих людей.

Между прочим, в Даугавпилсе тоже есть свои послы социального предпринимательства, многие из вас уже знакомы с героиней наших материалов, а также гостьей недавнего Бранча с Солянкой Олесей Соболевской. Но одним из послов социального предпринимательства мы гордимся особенно – это член команды Солянки, Елена Деделе. Больше информации о том, как можно присоединиться к сети послов социального предпринимательства можно найти как у активных послов, так и на странице Ассоциации – www.sua.lv.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией социального предпринимательства при поддержке Британского совета в Латвии и Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия.

Фото: Екабс Александрс Круминьш


Starptautiskā Sociālo uzņēmumu diena - 21. novembrī!

Svinam Starptautisko sociālo uzņēmumu dienu arī Latvijā!

Starptautiskā Sociālo uzņēmumu diena un informatīvā kampaņa #WhoKnew jau kopš 2016. gada vieno simtiem uzņēmumu, lai informētu par sociālo uzņēmējdarbību un atzīmētu interesantus faktus par sociālajiem uzņēmumiem visā pasaulē. Pagājušajā gadā akcijā piedalījās 400 organizāciju no vairāk nekā 27 valstīm visā pasaulē. Kampaņas mērķis is veicināt izpratni par to, kā sociālie uzņēmumi darbojas, kādus izaicinājumus risina, izmantojot vienotu mirkļbirku #WhoKnew jeb Kurš gan zināja?

Globālās uzņēmējdarbības nedēļas ietvaros, Latvijas Sociālās uzņēmējdabības asociācija 21. novembrī aicina atzīmēt  Starptautisko Sociālo uzņēmumu dienu arī Latvijā un pievienoties infomatīvajai kampaņai #WhoKnew. Kas ir sociālā uzņēmējdabība un kādi ir tās spožākie veiksmes stāsti Latvijā, Eiropā un Pasaulē, aicināts uzzināt ikviens, atnākot uz stāstu vakaru "PASAULES STĀSTI LATVIJĀ" ceturtdien, 21. novembrī no pl. 18:00 līdz 20:00  "M Cafe" (Kr. Barona 41/43). Ieeja brīva.

Stāstu vakarā par sociālo uzņēmējdarbību pieredzē dalīsies sociālā uzņēmuma - "M Cafe" saimniece Ulla Milbreta, kura pēc atgriešanās no Singapūras dibinājusi savu uzņēmumu, lai  aicinātu cilvēkus aizdomāties par lietu otrreizējo izmantošanu un ekoloģiju.

Savukārt Latvijas sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Dace Indrika šogad tika nominēta dalībai "International Visitors leadership program" Amerikā, tādēļ ar prieku dalīsies savā pieredzē, kā sociālo uzņēmējdarbību redz otrpus okeānam.

Bet Regita Zeiļa no Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas dalīsies stāstos par labākajām sociālajām inovācijām 2019. gadā, kas tika prezentētas Sociālo inovāciju turnīrā Dublinā - spožākās idejas no Beļģijas, Lielbritānijas, Portugāles un citām Eiropas valstīm, no kurām daudz ko mācīties un pārņemt labo praksi arī Latvijā.

Uz tikšanos 21. novembrī Rīgā  un citos pasākumos nedēļas garumā Latvijā!

Pieteikšanās pasākumam šajā linkā: ej.uz/21novSU

Starptautiskā Sociālās uzņēmējdarbības diena un informatīvā kampaņa #WhoKnew  un to, kā tajā iesaistīties, uzzini vairāk: socialenterpriseday.info

Stāsu vakaru organizē Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Kultūras un mākslas centrs "Nātre" un sociālo uzņēmumu "M Cafē". To finansiāli atbalsta Britu padome Latvijā.


Semināri - darbnīcas "Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība"

Seminārs - darbnīca "Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība"

5. novembrī Skrundā, 12. novembrī Gulbenes novadā

5. novembrī Skrundas muižā un 12. novembrī atpūtas kompleksā “Klintis”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā notiks seminārs un darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”. Šī ir viena no pirmajām aktivitātēm, kas tiek realizēta LEADER projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros.

Darbnīcās tiks sniegtas ne tikai atbildes uz jautājumiem, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, ar ko atšķiras no parasta uzņēmuma, kādas ir tai pieejamās atbalsta iespējas Latvijā, bet arī būs iespēja dzirdēt jau esošu sociālo uzņēmumu vadītāju iedvesmas stāstus. Uzņēmēji dalīsies savā pieredzē par to, kā atraduši ideju, kā spēruši pirmos soļus uzņēmējdarbībā, ar kādām grūtībām sastapušies, kas ir tas, kas palīdz vai kavē strādāt ikdienā.

Gaidīti arī tie, kuriem vēl ir tikai ideja par to, kā ar uzņēmējdarbības palīdzību varētu risināt kādu konkrētu problēmu. Darbnīcas pēcpusdienā norisināsies sociālā biznesa mini laboratorija, kur kopā ar nozares ekspertiem un esošiem uzņēmējiem būs iespēja strādāt pie savas idejas attīstības, izmantojot sociālā biznesa modeļa kanvu. Jo, lai saprastu, cik veiksmīga varētu būt ideja, vispirms jāatbild uz daudziem jautājumiem, piemēram, kas būs mani sadarbības partneri, vai ir skaidrība, kurš maksās par radīto preci vai pakalpojumu?

Gulbenes novadā vēl nav dibināts neviens sociālais uzņēmums, tāpēc turpmākā gada garumā tiks organizētas visdažādākas aktivitātes, piemēram, biznesa ideju attīstības “laboratorija”, jauno uzņēmumu mentorings, gatavota rokasgrāmata, rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni uz citu novadu sociālajiem uzņēmumiem, lai iedvesmotu, iedrošinātu un sniegtu nepieciešamo informāciju un zināšanas topošajiem sociālajiem uzņēmējiem.

Pasākums ir bez maksas.

Piesakies: http://ejuz.lv/vrgsu

Vairāk informācijas lasi: www.daugavkrasts.lv, www.sateka.lv

Facebook lapā - https://ej.uz/biznesasiltumnica


Noslēdzas sabiedrības informēšanas kampaņa par sociālo uzņēmējdarbību

Noslēdzas sabiedrības informēšanas kampaņa par sociālo uzņēmējdarbību

Septembrī un oktobrī Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju īstenoja plašu sabiedrības informēšanas kampaņu par sociālo uzņēmējdarbību.

Kampaņas ietvaros risinājās reģionālais diskusiju cikls “Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?” piecās pilsētās – Liepājā, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Rīgā. Diskusijās varēja uzzināt visu aktuālo informāciju par sociālo uzņēmējdarbību, finansējuma saņemšanu, izprast šīs nozares mītus un realitāti, kā arī varēja dzirdēt sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus un piedalīties praktiski radošajā nodarbībā “Iededz sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!”. Diskusijas tika plaši apmeklētas, dalībniekiem bija daudz jautājumu, kā arī izskanēja vairākas jaunas sociālās uzņēmējdarbības idejas.

Savukārt no 14. līdz 18.oktobrim Labklājības ministrija visā Latvijā izsludināja Sociālās uzņēmējdarbības nedēļu, kas tiks atzīmēta ar dažādām aktivitātēm. Lai ikviens varētu iepazīties un izzināt klātienē, ko piedāvā un kā strādā sociālie uzņēmumi, no 15. līdz 17. oktobrim pirmo reizi šajos uzņēmumos norisinājās Atvērto durvju dienas ar moto “Iepazīsti sociālos uzņēmējus, kuri dara pasauli labāku!”. Atvērto durvju dienās pie sevis ciemos aicināja 10 sociālie uzņēmumi Rīgā, Ikšķilē, Siguldā un Valmierā. Atvērto durvju dalībnieki ne vien uzņēma pie sevis ciemiņus, bet arī par savu darbu stāstīja masu medijiem – kampaņas ietvaros tika sniegtas intervijas gan televīzijās, gan radio, gan arī tapa publikācijas nacionālajos un reģionālajos medijos.

Sociālās uzņēmējdarbības nedēļas atklāšanas pasākums norisinājās 15. oktobrī Rāmas Depkina muižā, kur sociālie uzņēmēji tika aicināti uz Latvijā pirmajām sociālo uzņēmēju brokastīm. Mājīgajā muižas atmosfērā un pie garda brokastu galda sociālie uzņēmēji kopā ar Labklājības ministrijas un ALTUM pārstāvjiem diskutēja par nepieciešamajiem uzlabojumiem nozares politikā, kā arī uzklausīja sociālā uzņēmuma “Blind Art” iedvesmas – pieredzes stāstu un piedalījās PR speciālistes, komunikācijas aģentūras A. W. Olsen & Partners līdzīpašnieces un vadītājas, labdarības biedrības “Taureņa efekts” valdes locekles Olgas Kazakas vadītājā meistarklasē “15 PR rīki sociālajā uzņēmējdarbībā”.

Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa un kampaņa kopumā noslēdzās 18. oktobrī ar ekspertu domnīcu, kurā dažādu organizāciju pārstāvji un arī paši sociālie uzņēmēji diskutēja par to, kā palielināt sociālo uzņēmēju konkurētspēju, kādus ieguvumus vēl varētu sniegt Sociālā uzņēmuma likums, kā veicināt sociālo uzņēmēju un pašvaldību sadarbību un sociālo uzņēmēju popularitāti medijos un sabiedrībā. Diskusijā izskanējušos priekšlikumus Labklājības ministrija ņems vērā turpmākajā darbā.

Tāpat sabiedrības informēšanas kampaņas ietvaros tapa četru sociālo uzņēmumu pieredzes stāstu video, kā arī ir radīts sociālās uzņēmējdarbības nozares logotips.

 

https://www.youtube.com/watch?v=TmyWJtZ1GPY&list=PLl4idIxUxBoFyR6DP9xZn9KxNlMKBr5F9&index=5&t=0s

https://youtu.be/4ok3QnRgxFY

https://youtu.be/qIo4blGhOTg

https://youtu.be/TmyWJtZ1GPY