Kā iegūt sociālā uzņēmuma statusu?

Sociālā uzņēmuma statusu var iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas īsteno radošu saimniecisko darbību ar labvēlīgu sociālo ietekmi, piemēram, sniedz sociālos pakalpojumus, veido iekļaujošu pilsonisko sabiedrību, veicina izglītību, atbalsta zinātni, strādā pie vides aizsardzības un saglabāšanas, nodrošina dzīvnieku aizsardzību vai veicina kultūras daudzveidību.

Neatkarīgi no tā, vai SIA ir tikko dibināts vai pastāvošs, vai tas ir mazkapitāla vai pilna kapitāla SIA, tam ir jāizpilda pieci Sociālā uzņēmuma likumā noteiktie kritēriji, lai kvalificētos sociālā uzņēmuma statusam:

Dibinot jaunu SIA, atbilstību šiem kritērijiem ir jāiestrādā dibināšanas dokumentos pirms došanās uz Uzņēmumu reģistru. Jau esošam SIA būs jāveic izmaiņas Statūtos un jāreģistrē tās Uzņēmumu reģistrā, kā arī jānodrošina citi dokumenti, kas apliecina atbilstību kritērijiem.

Vairāk par SIA dibināšanu, nepieciešamo dokumenti sagatavošanu, valsts nodevām un citiem jautājumiem meklē Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

Par sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstību ir atbildīga Labklājības ministrija. Tāpēc pēc tam, kad SIA ir nodibināts un/vai tā Statūti un dokumenti pielāgoti sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas kritērijiem, ir jāaizpilda Labklājības ministrijas pieteikuma anketa sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai, jāpievieno visi nepieciešamie dokumenti un jāiesniedz Labklājības ministrijā izvērtēšanai. Pieteikuma anketas paraugu un detalizētu informāciju par tās aizpildīšanu meklējiet šeit. Īpaši izveidota Sociālo uzņēmumu komisija izvērtē pieteikumus un piešķir sociālā uzņēmuma statusu. Labklājības ministrija uztur Sociālo uzņēmumu reģistru, publicējot to savā mājaslapā.

Likums sociālajiem uzņēmumiem paredz vairākus atbalsta pasākumus. Šo statusu ieguvis uzņēmums var ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamajā bāzē neietvert virkni izdevumu, piemēram, darbinieku rehabilitācijas un sociālās iekļaušanas pasākumu izmaksas, izdevumus personu integrācijai darba tirgū, tādu aktīvu iegādei, kas kalpo statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, kā arī ziedojumus sabiedriskā labuma organizācijām.

Otra daļa atbalsta instrumentu formulēti kā valsts un pašvaldību tiesības piešķirt noteiktus atvieglojumus un atbalstu – tiesības dāvināt (ziedot) kustamu mantu, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, nodot piederošo mantu bezatlīdzības lietošanā.

Sociālais uzņēmums var piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus darbībām, kas nav saistītas ar uzņēmuma pārvaldi, grāmatvedību, kā arī uzņēmuma pamatfunkcijām.
Sociālā uzņēmuma statusu Latvijā var iegūt komersants, kas atbilst likumā noteiktiem kritērijiem. Valsts sociālajiem uzņēmumiem sniedz noteiktu atbalstu, bet tiem nav atļauts sadalīt peļņu starp uzņēmuma īpašniekiem. Tā ir jāiegulda statūtos noteikto mērķu sasniegšanai – sabiedriskā labuma radīšanā. Līdztekus noteiktas jomas, kurās sociālais uzņēmums nav tiesīgs darboties, piemēram, ieroču un munīcijas, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu ražošanā un tirdzniecībā, azartspēļu un derību organizēšanā, kā arī finanšu un apdrošināšanas nozarē.