Rekomendācijas pašvaldību un kopienas organizāciju sadarbībai

19 jūlijs, 2023

Nākotnes kopienas ir tās, kuru pamatā ir efektīva vietējo iestāžu un iedzīvotāju sadarbība. Domājot par kopienu attīstību reģionos, kā prioritāte pašvaldībām ir jāizvirza sociālā labklājība, veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, īpaši pievēršot uzmanību jauniešu iesaistei. Lai šo sadarbību stiprinātu Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem no četrām Eiropas valstīm izstrādāja politikas ieteikumus, kas palīdzēs uzlabot esošo situāciju un sasniegt abpusēji veiksmīgas, ilgtspējīgas sadarbības starp pašvaldībām un jauniešu kopienu organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem.

Publicētais ziņojums apkopo partneru gūto pieredzi un atziņas, sadarbojoties ar mērķa grupām piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā, Portugālē un Kirpā. Rezultāti liecina, ka vietējās kopienās ir ieviesti vairāki mehānismi, kas nodrošina pašvaldību, jauniešu, kopienas organizāciju un sociālo uzņēmumu veiksmīgu sadarbību un labas attiecības.

Izveidotās politikas rekomendācijas sniedz ieteikumus, ar kuru palīdzību var stiprināt un uzturēt sadarbību, neraugoties uz izaicinājumiem, ar kurām saskaras katra vietējā pašvaldība.

  • Pašvaldībā iecelta persona vai cilvēku grupa var pārraudzīt visu saziņu ar jaunatnes organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem un palīdzēt tiem sagatavot nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un citas juridiskās saistības grantu konkursos. Šī persona vai cilvēku grupa var būt atbildīga arī par konkursu dokumentu juridisko terminu un klauzulu skaidrošanu, lai nodrošinātu, ka visas ieinteresētās personas var pilnībā izprast konkursa procedūras.

  • Lai izvairītos no nevajadzīgas birokrātijas, ir svarīgi vienkāršot grantu piešķiršanas un finansēšanas procedūras, kurās iesaistītas jaunatnes un kopienas organizācijas un sociālie uzņēmumi. Tas varētu ietvert mazāk aizpildāmo dokumentu, mazāk sniedzamo garantiju un minimālu pieprasītās informācijas apjomu.

  • Nodrošināt jaunatnes un kopienas organizāciju un sociālo uzņēmumu līdzdalību vietējās lēmējinstitūcijās un augsta līmeņa diskusijās, kā arī neformālās ideju un viedokļu apmaiņas grupās gadījumos, ja apspriežamie jautājumi skar jauniešus vai kopienas sociālo labklājību. Vietējās pašvaldības var motivēt jaunatnes un kopienas organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu to līdzdalību, un viens no veidiem ir pierādījumu sniegšana, ka viņu viedoklis tiek uzklausīts un viņu idejas tiek ņemtas vērā. 

  • Atbalstīt esošo sadarbību līgumu pagarināšanu starp pašvaldībām, jaunatnes un kopienas organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem (pamatojoties uz pierādītu paveiktā darba kvalitāti un ietekmi). Šādā veidā tiks mazināta jaunatnes un kopienas organizāciju un sociālo uzņēmumu nenoteiktība, un tiem tiks dots nepieciešamais laiks, lai veidotu attiecības un iegūtu pašvaldību iestāžu uzticību.

  • Izstrādāt rekomendācijas, lai noteiktu galvenos rezultatīvos rādītājus, kas jāizmanto vietējām pašvaldībām, lai ņemtu vērā jaunatnes un kopienu organizāciju un sociālo uzņēmumu īstenoto projektu sociālo ietekmi. (skat. Rekomendācijas sociālās ietekmes pārvaldībai) Tas veicinās uzticības veidošanos veiksmīgiem projektiem, jaunatnes un kopienas organizāciju un sociālo uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem un pavērs ceļu turpmākai sadarbībai. Šie rādītāji var būt iesaistīto jauniešu skaits, jauniešu piederības sajūtas veicināšana, attieksmes un vērtību maiņa, prasmju, zināšanu palielināšanās, projekta vai pakalpojuma kopējā ietekme, galalietotāju apmierinātības pakāpe, to jauniešu skaits, kuri gūst labumu no projekta/pakalpojuma, utt. Šie rādītāji var kalpot kā grantu konkursu vērtēšanas objektivitātes nodrošināšanai.

  • Pašvaldības var atvēlēt budžetu kapacitātes palielināšanai un neformālajām apmācībām,semināriem gan pašvaldību darbiniekiem, gan jauniešiem, lai apmainītos ar zināšanām, labo praksi un idejām. No šī budžeta var organizēt arī citus neformālās mācīšanās pasākumus un seminārus, piemēram, hakatonus, forumus u.c., lai sniegtu pieejamību un iespēju ganjauniešiem, gan potenciālajiem uzņēmējiem.

  • Pašvaldības savā budžetā var atvēlēt noteiktu naudas summu, lai atbalstītu sociālos uzņēmumus vai jauniešus viņu centienos uzsākt uzņēmējdarbību. Pašvaldības var rīkot konkursu, kurā, pamatojoties uz pieejamo budžetu, tiks finansētas inovatīvākās idejas.

  • Plānot biežas tikšanās starp pašvaldībām, jauniešu un kopienas organizācijām un/vai sociālajiem uzņēmumiem, lai apmainītos ar idejām un dalītos ar nākotnes redzējumu, vajadzībām un pašreizējām problēmām. Šāda veida saziņa varētu tikt organizēta regulāri un tas ļautu pašvaldībām redzēt organizāciju paveikto darbu un darba kvalitāti, kā arī saprast reālās problēmas un vajadzības. 

Tāpat ziņojumā tika apkotota virkne labās prakses piemēru, kad jauniešu, kopienas organizāciju un sociālo uzņēmumu sadarbība ar pašvaldības iestādēm rezultējas ar lieliskām iniciatīvām un pozitīviem rezultātiem. Šie piemēri par katru no partnervalstīm, kā arī apkopojums ir pieejami ziņojumā. 

LEJUPIELĀDĒ ŠEIT

Lai stiprinātu iegūtās zināšanas, aicinām piedalīties pasākumā “Soli pa solim līdz veiksmīgai sadarbībai ar pašvaldību” 10. augustā Talsos! Tev būs iespēja satikt nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjus, kā arī sociālos uzņēmējus, lai visi kopīgi dalītos pieredzē un iepazītu praktiskus rīkus, kas palīdzēs nākotnes sadarbībām!
https://ej.uz/pasakumsTalsos