Sociālo uzņēmumu sadarbība ar vietējām pašvaldībām projektā ‘LOCAL-Y-MPACT’

februāris 28, 2022

Sociālie uzņēmumi, nevalstiskās un jauniešu organizācijas darbojas, lai veicinātu piederības sajūtu un meklētu efektīvus risinājumus sabiedrības problēmām vietējā līmenī. Šīs organizācijas ir ilgtspējīgas reģionālās attīstības pamatā un tās veido spēcīgu pilsonisko sabiedrību. Savā darbā kā sociālās ietekmes ekosistēmas veidotāji esam konstatējuši, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt pašvaldības kā partnerus, motivējot un mudinot tās veidot atbalsta sistēmas kopienu organizācijām savos reģionos, un jo īpaši jauniešu organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem.

Lai stiprinātu sadarbību starp sabiedrībā balstītām organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un vietējām pašvaldībām, kā arī veicinātu sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu instrumentu ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanā, sociālās iekļaušanas un integrācijas veicināšanā, noturīgas sabiedrības veidošanā un aktīvas līdzdalības veicināšanā vietējās kopienās, LSUA kopā ar partneriem no Kipras, Portugāles, Zviedrijas un Lietuvas uzsāk sadarbības projektu “LOCAL-Y-MPACT”.

Projekta galvenie mērķi ir:

  • stiprināt piecu pilot-pašvaldību kapacitāti un prasmes atbalstīt un sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem, kā arī iniciēt uz rezultātu vērstas partnerības starp pašvaldībām un jauniešu kopienas organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, nodrošinot instrumentus, politikas ieteikumus, pieredzes apmaiņu, izglītojošus un uzticības veidošanas pasākumus;
  • pilotēt pieeju kartēšanas un vietējā rīcības plāna izveidei noteiktai pašvaldībai;
  • mudināt vietējās pašvaldības veidot ilgtermiņa, ilgtspējīgu sadarbību un jaunus sociālos uzņēmumus. 

Projekta aktivitātes tiek iedalītas četros posmos. 

Pirmajā posmā projekta partneri strādā ar pilot-pašvaldībām savā valstī, lai kartētu esošās organizācijas, sadarbības metodes, vajadzības un izaicinājumus. LSUA ir noslēgusi sadarbības līgumu un testēs projeka pieeju Talsu novadā. Zviedru organizācija SE-FORUM sadarbībai ir izvēlējušies Dālarnas reģionu. Portugāles jauniešu organizācija CXJV Conexão Jovem Associação sadarbosies ar Bragas pašavaldību. Kipras izglītības un izpētes centrs Synthesis testēs projekta pieeju Aglandijas pašvaldībā, savukārt Lietuvas partneri ​​Geri Norai ir izvēlējušies Trāķu rajona pašvaldību. Informācija par dažādu pašvaldību un novadu pieredzi parādīs sadarbības modeļu daudzveidību, dažādās pieejas un ļaus mācīties vienam no otra. 

Otrajā posmā partneri analizēs apkopoto informāciju un, balstoties uz secinājumiem, izveidos rīku apkopojumu, kas veicinās sadarbību un radīs atbalsta sistēmu jauniešu organizācijām, jauniešu vadītiem sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām.

Trešajā posmā partneri apkopos visu projekta aktivitāšu laikā gūtās atziņas un pieredzi, izstrādājot ieteikumus veiksmīgas sadarbības veidošanai. 

Un pēdējā posmā katrs partneris izveidos konkrētu rīcības plānu izvēlētajai pilotpašvaldībai, ko projekta partneri, ieinteresētās personas vai jebkura cita organizācija, kas interesējas par šo tēmu, varēs izmantot un viegli pielāgot savai situācijai. 

Labās prakses veidošanu sekmēs divi pieredzes apmaiņas braucieni. Pirmais pasākums, kurā tiksies pilotpašvaldību pārstāvji no piecām projekta valstīm, noritēs Latvijā, savukārt otrajā pasākumā, kas norisināsies Portugālē, tiks aicināti piedalīties sociālo uzņēmumu un jauniešu organizāciju pārstāvji. Abu pasākumu mērķis ir dalīties ar pieredzi par izaicinājumiem un vajadzībām veidojot savstarpējās sadarbības un kā tās uzlabot, meklēt idejas kā izmantot sociālo uzņēmējdarbību kā līdzekli, lai atrastu inovatīvus veidus, kā risināt vietējās problēmas reģionos, izveidot sadarbības platformas jauniešu organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un vietējiem pašvaldībām.

 

Projekts “Enhancing youth capacity in municipalities and encouraging mutual cooperation using social entrepreneurship as a tool” (“LOCAL-Y-MPACT”) norisinās no 2022.gada 3.janvāra līdz 2023.gada 3.oktobrim. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas ERASMUS+ atbalstu.