Sociālo uzņēmumu sadarbība ar vietējām pašvaldībām projektā ‘LOCAL-Y-MPACT’

28 februāris, 2022

Sociālie uzņēmumi, nevalstiskās un jauniešu organizācijas darbojas, lai veicinātu piederības sajūtu un meklētu efektīvus risinājumus sabiedrības problēmām vietējā līmenī. Šīs organizācijas ir ilgtspējīgas reģionālās attīstības pamatā un tās veido spēcīgu pilsonisko sabiedrību. Savā darbā kā sociālās ietekmes ekosistēmas veidotāji esam konstatējuši, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt pašvaldības kā partnerus, motivējot un mudinot tās veidot atbalsta sistēmas kopienu organizācijām savos reģionos, un jo īpaši jauniešu organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem.

Lai stiprinātu sadarbību starp sabiedrībā balstītām organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un vietējām pašvaldībām, kā arī veicinātu sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu instrumentu ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanā, sociālās iekļaušanas un integrācijas veicināšanā, noturīgas sabiedrības veidošanā un aktīvas līdzdalības veicināšanā vietējās kopienās, LSUA kopā ar partneriem no Kipras, Portugāles, Zviedrijas un Lietuvas uzsāk sadarbības projektu “LOCAL-Y-MPACT”.

Projekta galvenie mērķi ir:

  • stiprināt piecu pilot-pašvaldību kapacitāti un prasmes atbalstīt un sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem, kā arī iniciēt uz rezultātu vērstas partnerības starp pašvaldībām un jauniešu kopienas organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, nodrošinot instrumentus, politikas ieteikumus, pieredzes apmaiņu, izglītojošus un uzticības veidošanas pasākumus;
  • pilotēt pieeju kartēšanas un vietējā rīcības plāna izveidei noteiktai pašvaldībai;
  • mudināt vietējās pašvaldības veidot ilgtermiņa, ilgtspējīgu sadarbību un jaunus sociālos uzņēmumus. 

Projekta aktivitātes tiek iedalītas četros posmos. 

Pirmajā posmā projekta partneri strādā ar pilot-pašvaldībām savā valstī, lai kartētu esošās organizācijas, sadarbības metodes, vajadzības un izaicinājumus. LSUA ir noslēgusi sadarbības līgumu un testēs projeka pieeju Talsu novadā. Zviedru organizācija SE-FORUM sadarbībai ir izvēlējušies Dālarnas reģionu. Portugāles jauniešu organizācija CXJV Conexão Jovem Associação sadarbosies ar Bragas pašavaldību. Kipras izglītības un izpētes centrs Synthesis testēs projekta pieeju Aglandijas pašvaldībā, savukārt Lietuvas partneri ​​Geri Norai ir izvēlējušies Trāķu rajona pašvaldību. Informācija par dažādu pašvaldību un novadu pieredzi parādīs sadarbības modeļu daudzveidību, dažādās pieejas un ļaus mācīties vienam no otra. 

Otrajā posmā partneri analizēs apkopoto informāciju un, balstoties uz secinājumiem, izveidos rīku apkopojumu, kas veicinās sadarbību un radīs atbalsta sistēmu jauniešu organizācijām, jauniešu vadītiem sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām.

Trešajā posmā partneri apkopos visu projekta aktivitāšu laikā gūtās atziņas un pieredzi, izstrādājot ieteikumus veiksmīgas sadarbības veidošanai. 

Un pēdējā posmā katrs partneris izveidos konkrētu rīcības plānu izvēlētajai pilotpašvaldībai, ko projekta partneri, ieinteresētās personas vai jebkura cita organizācija, kas interesējas par šo tēmu, varēs izmantot un viegli pielāgot savai situācijai. 

Labās prakses veidošanu sekmēs divi pieredzes apmaiņas braucieni. Pirmais pasākums, kurā tiksies pilotpašvaldību pārstāvji no piecām projekta valstīm, noritēs Latvijā, savukārt otrajā pasākumā, kas norisināsies Portugālē, tiks aicināti piedalīties sociālo uzņēmumu un jauniešu organizāciju pārstāvji. Abu pasākumu mērķis ir dalīties ar pieredzi par izaicinājumiem un vajadzībām veidojot savstarpējās sadarbības un kā tās uzlabot, meklēt idejas kā izmantot sociālo uzņēmējdarbību kā līdzekli, lai atrastu inovatīvus veidus, kā risināt vietējās problēmas reģionos, izveidot sadarbības platformas jauniešu organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un vietējiem pašvaldībām.

REZULTĀTI

Pētot izaicinājumus, vajadzības un iespējas veiksmīgu sadarbību veidošanai starp pašvaldībām un kopienās balstītām organizācijām, jauniešu organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem piecās Eiropas valstīs tika izveidots:

  • datubāze ar aktīvajām organizācijām piecās Eiropas valstu pašvaldībās,
  • pārskats “Kādas ir vajadzības un izaicinājumi veiksmīgas sadarbības veidošanai starp pašvaldībām un kopienas organizācijām?”
  • veiksmīgie sadarbības piemēri,
  • secinājumi par kartēšanas procesu.

LASĪT VAIRĀK TE

Talsu novada biedrību pārstāvji un aktīvākie iedzīvotāji piedalījās pieredzes apmaiņas un iedvesmas pasākumā „Sadarbību veidošana un sociālā uzņēmējdarbība Talsu novadā”. Pasākums tika organizēts ar mērķi apkopot informāciju par šobrīd aktīvām, kopienās balstītām organizācijām un veicināt to sadarbību gan savā starpā, gan ar Talsu novada pašvaldību.

Pasākuma ATSKATU VAR LASĪT ŠEIT.

Norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums, kura laikā sociālie uzņēmēji, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Portugāles un Kipras sanāca kopā, lai strādātu pie jaunām sadarbības veicināšanas idejām starp dažādajiem sektoriem. Pasākums tika organizēts ar mērķi iepazīt Talsu novada organizācijas, kuras jau veiksmīgi sadarbojas ar pašvaldību, veicināt starptautiskās sadarbību iespējas un apmainīties ar labās prakses piemēriem dažādās valstīs, kas palīdzētu visām iesaistītajām pusēm izprast, kādi ir galvenie priekšnoteikumi, lai starp uzņēmējiem vai nevalstisko sektoru izveidotos veiksmīga sadarbība ar pašvaldību.

Pasākuma ATSKATU VAR LASĪT ŠEIT.

Veiksmīga sadarbība un jēgpilnu sinerģiju radīšana starp pašvaldībām un kopienas organizācijām ir efektīvs veids, kā uzlabot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labklājību, vienlaikus sniedzot jaunas iespējas vietējā teritorijā. Ir apkopotas darbības un soļi efektīvas pieejas sadarbības attīstībai informatīvajā materiālā “Sadarbības veicināšana starp pašvaldībām un kopienu organizācijām, kas darbojas ar jauniešiem“.

LASĪT VAIRĀK TE

Domājot par kopienu attīstību reģionos, kā prioritāte pašvaldībām ir jāizvirza sociālā labklājība, veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, īpaši pievēršot uzmanību jauniešu iesaistei. Lai šo sadarbību stiprinātu, tika  izstrādāti politikas ieteikumi, kas palīdzēs uzlabot esošo situāciju un sasniegt abpusēji veiksmīgas, ilgtspējīgas sadarbības starp pašvaldībām un jauniešu kopienu organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem. Tie apkopoti informatīvajā materiālā “Rekomendācijas pašvaldību un kopienas organizāciju sadarbībai“.

LASĪT VAIRĀK TE

“Ceļa karte veiksmīgas sadarbības veidošanai starp pašvaldībām un kopienas organizācijām” ir radīta ar mērķi sniegt ieteikumus un rīcības plānu pārbaudes saraksta veidā, ko jebkura organizācija, pašvaldība vai cita ieinteresētā puse var, pielāgojot savām vajadzībām, izmantot ikdienā, lai veidotu efektīvas sadarbības. Šī materiāla galvenais nolūks ir sniegt atbalsta instrumentus un dokumentu paraugus, kas izmantojami iepriekš minēto organizāciju ikdienas darbā, un veicināt veiksmīgu sadarbību.

Izveidotie materiāli sastāv no ceļa kartes vadlīnijām, kas kalpo kā lietošanas instrukcija, un divām ceļa kartes veidlapām, kas veidotas kā pārbaudes saraksti. Šie materiāli veicinās un atvieglos sadarbību veidošanu starp pašvaldībām, kopienas organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, lai plānotu regulāru un saskaņotāku sadarbības procesu vietējā līmenī.

LASĪT VAIRĀK TE

Projekts “Enhancing youth capacity in municipalities and encouraging mutual cooperation using social entrepreneurship as a tool” (“LOCAL-Y-MPACT”) norisinās no 2022.gada 3.janvāra līdz 2023.gada 3.oktobrim. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas ERASMUS+ atbalstu.