Sadarbība starp pašvaldībām un kopienās balstītām organizācijām

1 novembris, 2022

Pašvaldības, vietējās kopienu organizācijas, kā arī sociālos uzņēmumus ilgtermiņā vieno viens mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti un iedzīvotāju apmierinātību un radīt jaunas iespējas dažādās darbības jomās. Tādēļ ir svarīgi būt atvērtiem sadarbībai un strādāt kopā, lai sasniegtu vienu kopējo mērķi. Sadarbības trūkums ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem ietver grūtības esošo sociālo jautājumu risināšanā. Īpaši sarežģīti ir sasniegt mērķauditoriju, kas vislabāk var izskaidrot esošās grūtības un piedāvāt efektīvākos veidus, kā tās atrisināt.

Lai pētītu izaicinājumus, vajadzības un iespējas veiksmīgu sadarbību veidošanai starp pašvaldībām un kopienās balstītām organizācijām, jauniešu organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, tika izvēlētas piecas pilotpašvaldības no dažādām Eiropas valstīm. Projekta partneri sadarbojas ar – Talsu novadu Latvijā, Zviedru organizācija SE-FORUM ar Dālarnas reģionu, Portugāles jauniešu organizācija CXJV Conexão Jovem Associação sadarbosies ar Bragas pašvaldību, Kipras izglītības un izpētes centrs Synthesis testēs projekta pieeju Aglandijas pašvaldībā, savukārt Lietuvas partneri ​​Geri Norai ir izvēlējušies Trāķu rajona pašvaldību.

Šī pētījuma laikā tika izveidots:

  • datubāze ar aktīvajām organizācijām piecās Eiropas valstu pašvaldībās,
  • pārskats “Kādas ir vajadzības un izaicinājumi veiksmīgas sadarbības veidošanai starp pašvaldībām un kopienas organizācijām?
  • veiksmīgie sadarbības piemēri,
  • secinājumi par kartēšanas procesu.


ORGANIZĀCIJU DATUBĀZE

Datubāze, kas apvieno dažāda profila kopienās balstītās organizācijas un sociālos uzņēmumus piecās Eiropas pašvaldībās, sniedz iespēju iepazīties ar aktīvajām organizācijām un veidot kopīgas sadarabības un iniciatīvas ne tikai pašvadībām, kurās tās darbojas, bet arī starptautiski organizācijām savā starpā.

Uzspied uz katra no attēliem, lai iepazītu aktīvās organizācijas šajās valstīs.

KĀDAS IR VAJADZĪBAS UN IZAICINĀJUMI, VEIDOJOT SADARBĪBAS

Šajā pārskatā tiek aplūkotas vajadzības un izaicinājumi sadarbības veidošanai starp pašvaldībām un kopienas organizācijām, kas strādā ar jaunatni vai kuru mērķis ir uzlabot jauniešu dzīvi.

Lai arī valstis pārstāv dažādus reģionus, kultūras, izcelsmes un noteikumus, galvenās identificētās problēmas ir diezgan līdzīgas. Vajadzības un izaicinājumi tika identificēti individuāli komunicējot ar abām pusēm, veicot aptaujas un intervijas ar vietējo organizāciju pārstāvjiem un pašvaldību darbiniekiem, kā arī vietējo pasākumu laikā.

Analizējot galveno problēmu to, ka sadarbība starp pašvaldībām un kopienas organizācijām nav efektīva, tika identificēti četri galvenie iemesli. Šis pārskats iztirzā vajadzības un izaicinājumus šādās kategorijās:

SADARBĪBU PIEMĒRI

Tika apkopoti labās prakses piemēri veiksmīgai sadarbībai piecās pilotpašvaldībās.

Uzspied uz katras valsts attēla, lai apskatītos visus valsts sadarbību piemērus.

LATVIJA

KIPRA

LIETUVA

PORTUGĀLE

ZVIEDRIJA

GALVENIE SECINĀJUMI

Vajadzību kartēšanas process un informācijas analīze ir nozīmīgs pamats tālākajām organizācijas aktivitātēm. Tas sniedz datus un informāciju, lai radītu jēgpilnas darbības, kas atbilst ieinteresēto pušu vajadzībām. Vajadzību pārskats analizē esošos sadarbības modeļus, norāda uz nepilnībām sadarbībā un identificē izaicinājumus. Pārskats dažādās partnervalstīs parāda sadarbības modeļu daudzveidību un atšķirīgas pieejas, kas ļauj partneriem citam no cita mācīties.


Pašvaldību un kopienas organizāciju veiksmīgu sadarbību izaicinājumi un vajadzības tika pētīti projekta “LOCAL-Y-MPACT” ietvaros. Projekta “LOCAL-Y-MPACT” mērķis ir stiprināt sadarbību starp kopienās balstītām jauniešu organizācijām, sociālajiem uzņēmumumiem un vietējām pašvaldībām, kā arī attīstīt sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu līdzekli ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai, veicināt sociālo iekļaušanu un integrāciju noturīgas sabiedrības veidošanai un veicināt aktīvu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību.