Politikas rekomendācijas pašvaldībām

Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi pašvaldībām kā veicināt sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem

Šobrīd ir pietiekams tiesiskais ietvars, kas ļauj pašvaldībām veidot tādus atbalsta mehānismus, kas:
– vērsti uz to, lai sociālie uzņēmumi pašvaldībās veidotos;
– palīdzētu esošiem sociālajiem uzņēmumiem darboties un paplašināt savu darbību.

 

Pašvaldības iespējas sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmumiem primāri ir noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā, proti:

1) Pašvaldībai ir tiesības piešķirt sociālajam uzņēmumam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;

2) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības īpašumā savu mantu sociālam uzņēmumam;

3) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības lietošanā tai piederošo mantu sociālajam uzņēmumam.

Papildus šiem atbalsta mehānismiem, pašvaldības var:

 • deleģēt pārvaldes uzdevumus sociālajam uzņēmumam
 • var veikt Publisko iepirkumu, piemērojot sociāli atbildīgas publiskā iepirkuma prasības
 • iznomāt savas telpas, samazinot nomas maksu
 • veicināt jaunu sociālo uzņēmumu rašanos un investēt jau esošajos sociālajos uzņēmumos (piemēram, ar grantu konkursu iespēju)
 • sniegt informatīvo atbalstu (neierobežojot un neapdraudot konkurenci)

Lai sadarbība starp pašvaldību un sociālajiem uzņēmumiem (vai potenciālajiem sociālajiem uzņēmumiem) veidotos veiksmīga, ilgtspējīga un jēgpilna, pašvaldībām būtu ieteicams:

A. Apzināt savus sociālos un citus izaicinājumus

Kā viens no rīkiem, kur nostiprināt vai identificēt iespējamo sadarbību, ir pašvaldību attīstību plānošanas dokumenti – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, Attīstības programmā . Tieši šo dokumentu izstrāde ir vēlams:

 • Rīkot diskusijas/apspriedes ar esošiem sociāliem uzņēmumiem un potenciāliem sociālajiem uzņēmējiem, tādejādi uzzinot sabiedrības vajadzības un apzinot iespējas
 • Iekļaut/nostiprināt sadarbības iespējas attīstības plānošanas dokumentos.

B. Veidot atbalstošu vidi sociālo uzņēmumu izveidei un darbībai

Lai šo uzdevumu īstenotu, pašvaldībām būtu jāveic šādi soļi:

 • Apzināt esošos un potenciālos sociālos uzņēmumus;
 • Nozīmēt vienu darbinieku kā atbildīgo par sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem un nodrošināt iespēju informācijas apmaiņai;
 • Veidot izglītojošus pasākumus un materiālus par sociālo uzņēmējdarbību;
 • Izrādīt iniciatīvu un veidot atbalsta mehānismus, piemēram, iekļaut sociālo uzņēmumu preces un pakalpojumus publicitātes materiālos;
 • Iepirkt sociālo uzņēmumu preces un pakalpojumus, piemēram, rīkojot pasākumus iepirkt ēdināšanas pakalpojumus no sociālajiem uzņēmumiem, iepirkt suvenīrus un reprezentatīvas dāvanas no sociālajiem uzņēmumiem.

C. Konsultējoties ar sabiedrību, izvēlēties pareizos sadarbības instrumentus

Kā jau iepriekš konstatēts, tiesiskais ietvars sniedz iespēju dažādi atbalstīt jaunu sociālo uzņēmumu veidošanos un palīdzēt esošiem sociālajiem uzņēmumiem strādāt un paplašināt darbību. Lai atrastu pareizo atbalsta instrumentu, pašvaldībām būtu jākonsultējas ar sabiedrību, tirgus dalībniekiem, uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām par labākiem un jēgpilniem risinājumiem. Tikai savstarpēja konsultēšanās, viedokļu apmaiņa nodrošinās, ka tiek izvēlēts pareizais sociālo ietekmi sasniedzošais instruments.

D. Meklējot labākos risinājumus, apzināt pašvaldības vajadzības un iespējas

Lai kvalitatīvi iedarbotos uz izaicinājumiem un apzinātu labākos risinājumus, pašvaldības darbinieku, pašvaldību iestāžu darbinieku un pakalpojumu sniedzēju sadarbībai jābūt regulārai. Tikai regulāri apzinot vajadzības un pašvaldības iespējas, var tikt izvēlēts labākais risinājums, piemēram, plānojot atbalsta mehānismus darba integrācijas sociālajam uzņēmumam, ir svarīgi pirms tam 1) apzināt to personu loku, kam šāds atbalsts ir nepieciešams (piemēram, apzinot personas, kas ilgstoši saņem pašvaldību dažādos pabalstus) un 2) saprast pašvaldības atbalsta iespējas (piemēram, iespēja nodot bezatlīdzības lietošanā telpas) un 3) identificēt sadarbības noteikumus (piemēram, noteikums par nodarbināto personu loku un īstenojamiem darba integrācijas pasākumiem). Kvalitatīva un visaptveroša plānošana veicinās jēgpilnu sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem.

Lejuplādēt šeit: Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi pašvaldībām kā veicināt sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem.