Rokasgrāmata par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu

Eiropas Komisija ir publicējusi rokasgrāmatu par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu

 

Sociāli atbildīgu iepirkumu mērķis ir palīdzēt apzināties ietekmi, kuru publiskā sektora pārstāvju iegādātie produkti un pakalpojumi rada sabiedrībā. Iegādājoties gudri, publiskā sektora pircēji var veicināt nodarbinātības iespējas, pienācīgas kvalitātes darbu, sociālo iekļaušanu, dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju un pieejamību. Dažiem produktiem un pakalpojumiem, ietekme var būt īpaši nozīmīga, jo publiskā iepirkuma veicēji pārvalda lielu tirgus daļa tādās nozarēs kā inženierbūve, veselības aprūpe un transports.

Rokasgrāmata ir paredzēta, lai palīdzētu publisko iepirkumu īstenotājiem un veicinātu labo praksi. Šis dokuments neietekmē ES tiesību aktos noteiktās tiesības un pienākumus. Uz to attiecas iepirkuma prakses attīstība un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, kas joprojām ir vienīgā iestāde, kuras kompetencē ir autoritatīvi interpretēt Eiropas Savienības tiesību aktus. Šajā dokumentā ierosinātās koncepcijas, idejas un risinājumi neskar valsts tiesību akti, kas var būt jāpielāgo, lai ņemtu vērā valsts tiesisko regulējumu.

Rokasgrāmatu vari lejuplādēt ŠEIT.

 


Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

Pašvaldībām ir lieliska iespēja būt gan par sociālo uzņēmumu sadarbības partneri, gan arī atbalstīt jaunu sociālo uzņēmumu rašanos novadā vai pilsētā, gan kļūt par tiltu, lai savienotu sociālās uzņēmējdarbības veicējus un personas, kas ir ieinteresētas viņu darbā. Pašvaldību interesēs ir spēcīgu sociālo uzņēmumu rašanās un veiksmīga darbība to teritorijā, kas palīdzētu risināt tās sociālās problēmas, kas jau ir nonākušas pašvaldību redzeslokā.

Šajā materiālā ir apkopoti ieteikumi un labās prakses piemēri, kā pašvaldība var aktīvi iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides veidošanā savā novadā.

Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

 

Materiāls tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā projekta "BULDING RESILIENCE AND COOPERATION: SOCIAL ENTREPRENUERSHIP FOR STRONGER COMMUNITIES IN LATVIA" ietvaros.


Noderīgi resursi pašvaldībām

Noderīgi resursi pašvaldībām

Pašvaldībām ir lieliska iespēja būt gan par sociālo uzņēmumu sadarbības partneri, gan arī atbalstīt jaunu sociālo uzņēmumu rašanos novadā vai pilsētā, gan kļūt par tiltu, lai savienotu sociālās uzņēmējdarbības veicējus un personas, kas ir ieinteresētas viņu darbā. Pašvaldību interesēs ir spēcīgu sociālo uzņēmumu rašanās un veiksmīga darbība to teritorijā, kas palīdzētu risināt tās sociālās problēmas, kas jau ir nonākušas pašvaldību redzeslokā.

ROKASGRĀMATAS

         

VIDEO MATERIĀLI

Ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var sniegt viens otram?

https://www.youtube.com/watch?v=JgaoMzavEFs&feature=emb_title

Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām

https://www.youtube.com/watch?v=hDwYPy3umGU&feature=emb_logo

VEBINĀRI

Kā sociālie uzņēmumi var palīdzēt pašvaldībām?” un “Kāpēc mums to vajag? Cēsu un Ogres novadu pašvaldību stāsti par to, kāpēc sociālā uzņēmējdarbība ir svarīga.

               

 

VIEDOKĻRAKSTI

- Pašvaldības ir nozīmīgs spēlētājs sociālās uzņēmējdarbības attīstībā
- Pašvaldības un sociālā uzņēmējdarbība: kādi ir labākie mijiedarbības modeļi?

PĒTĪJUMS

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar SIA “Dynamic University” veica pētījumu* Pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības iespējas un privātās sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas iespējas pašvaldības mērķiem."

*Pētījums tika veikts 2016.gadā, pirms Sociālā uzņēmuma likuma pieņemšanas. 

SOCIĀLI ATBILDĪGS IEPIRKUMS

2020.gada 25.novembrī Iepirkumu uzraudzības birojs aicināja tiešsaistes konferencē “Ideju pļauja” runāt par  sociāli atbildīga publiskā iepirkuma un inovāciju publiskā iepirkuma iedzīvināšanu Latvijā.

https://www.youtube.com/watch?v=nBTtpO2y0Bo&feature=emb_logo&ab_channel=Internetatie%C5%A1raide

Lai veicinātu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu Latvijā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbības ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāja “Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”.

DAŽĀDI RĪKI

 

 


Politikas rekomendācijas politikas veidotājiem

Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi politikas veidotājiem kā veicināt labāku sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem

Ir pietiekams tiesiskais ietvars, kas ļauj pašvaldībām veidot tādus atbalsta mehānismus, kas:
   • vērsti uz to, lai sociālie uzņēmumi pašvaldībās veidotos;
   • palīdzētu esošiem sociālajiem uzņēmumiem darboties un paplašināt savu darbību.
Lai sadarbība starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām veidotos kvalitatīva un droša, atbildīgajiem politikas veidotājiem ir jāveic šādas aktivitātes:
 • Ir jāstiprina pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbība, gan izglītojot pašvaldības par sociālo uzņēmumu nozīmi un lomu sabiedrībai nozīmīgu izaicinājumu risināšanā, gan apzinot pašvaldību vajadzības un iespējas veicināt sociālo uzņēmumu izveido un darbības paplašināšanos;
 • Ir jāizstrādā metodiskais materiāls kā pašvaldībām jārīkojas nododot bezatlīdzības īpašumā vai lietošanā savu mantu sociālajam uzņēmumam
 • Ir jāizstrādā ieteikumi vai vadlīnijās kā, atbalstot sociālos uzņēmumus, pašvaldībām aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci un izvairīties no konkurences ierobežošanas;
 • Ir jāizglīto plašāka sabiedrība un publisko iepirkumu veicēji par sociāli atbildīgiem publiskiem iepirkumiem.

 

Pašvaldības iespējas sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmumiem primāri ir noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā, proti:

1) Pašvaldībai ir tiesības piešķirt sociālajam uzņēmumam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;

2) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības īpašumā savu mantu sociālam uzņēmumam;

3) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības lietošanā tai piederošo mantu sociālajam uzņēmumam.

Papildus šiem atbalsta mehānismiem, pašvaldības var:

 • deleģēt pārvaldes uzdevumus sociālajam uzņēmumam
 • var veikt Publisko iepirkumu, piemērojot sociāli atbildīgas publiskā iepirkuma prasības
 • iznomāt savas telpas, samazinot nomas maksu

Tika konstatēts, ka :

I. Ir jāstiprina pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbība, gan izglītojot pašvaldības par sociālo uzņēmumu nozīmi un lomu sabiedrībai nozīmīgu izaicinājumu risināšanā, gan apzinot pašvaldību vajadzības un iespējas veicināt sociālo uzņēmumu izveido un darbības paplašināšanos

Lai pašvaldības labāk izprastu sociālo uzņēmumu pienesumu sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā Labklājības ministrijai, kā atbildīgajam politikas veidotājam, regulāri jāizglīto un jāinformē pašvaldības par sociālās uzņēmējdarbības koncepta attīstību Latvijā – par sociālo uzņēmu skaitu, par sociālo uzņēmumu darbības jomām un pieejamiem valsts atbalsta mehānismiem. Ir svarīgi, ka sociālie uzņēmumi veidojas tur, kur ir sabiedrības vajadzība un tikpat nozīmīgi ir veidot tādus valsts atbalsta mehānismus, ka papildina pašvaldību atbalsta instrumentus, tādejādi veicinot jaunu sociālo uzņēmumu izveidi un sekmējot esošo sociālo uzņēmumu izaugsmi. Regulāra informācijas apmaiņa starp Labklājības ministriju un pašvaldībām sekmēs, ka:

 • tiesiskais regulējums sociālās uzņēmējdarbības jomā sekmēs sociālo izveidi un attīstību;
 • atbalsta instrumenti sociālajiem uzņēmumiem būs jēgpilni un darbību veicinoši;
 • tiks veidoti jauni un papildināti esošie atbalsta instrumenti ar tādiem, kas nepieciešami pašvaldībām, lai sadarbība starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem būtu efektīva un vērsta uz ilgtermiņa risinājumu īstenošanu.

II. Ir jāizstrādā metodiskais materiāls kā pašvaldībām jārīkojas nododot bezatlīdzības īpašumā vai lietošanā savu mantu sociālajam uzņēmumam

Pašvaldības tiesības nodot mantu bezatlīdzības lietošanā vai īpašuma ir noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā, taču kārtība kā šis process notiek un kā tam būtu jānotiek veidojas ikkatrā pašvaldībā individuāli. Politikas veidotājiem būtu jāizstrādā metodiskie materiāli, kas skaidrotu nepieciešamās darbības un sniegtu plašāku ieskatu dažādās procedūrās. Skaidri noteikumi sekmēs, ka pašvaldībās attīstās vienota izpratne un līdzīga prakse. Bez šādiem skaidrojošiem materiāliem pastāv dažādi riski, kas, iespējams, var kavēt pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbību.

III. Ir jāizstrādā ieteikumi vai vadlīnijās kā, atbalstot sociālos uzņēmumus, pašvaldībām aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci un izvairīties no konkurences ierobežošanas

Sociālie uzņēmumi ir veidoti ar mērķi risināt kādu sabiedrībai nozīmīgu izaicinājumu. Kopīgā iezīme ar citiem komersantiem ir saimnieciskās darbības jeb komercdarbības aktivitātes, ko sociālie uzņēmumi veic. Lai izvairītos no situācijām, kad atbalsts sociālajam uzņēmuma rada konkurences ierobežošanas riskus, ir jāizstrādā ieteikumi jeb risinājumi risku mazināšanā. Ieteikumi sekmēs, ka pašvaldībās attīstās vienota izpratne un līdzīga prakse. Bez šādiem skaidrojošiem materiāliem pastāv dažādi riski, kas, iespējams, var kavēt pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbību.

IV. Ir jāizglīto plašāka sabiedrība un publisko iepirkumu veicēji par sociāli atbildīgiem publiskiem iepirkumiem

Publisko iepirkumu likums ļauj publisko iepirkumu veicējiem veikt sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus. Šādu iepirkumu rezultātā tiek iepirkta ne tikai prece vai pakalpojums, bet gūts arī kāds sociālais labums, piemēram, radīta darba vieta cilvēkiem kas izkrituši no darba tirgus vai nevar tajā iekļauties. Lai gan Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai, taču bez papildus atbalsta – izglītojošām aktivitātēm, paraugnolikumiem un parauglīgumiem, publisko iepirkumu veicēji neuzsāks un nespēs īstenot šī publiskā iepirkuma veidu. Tieši publiskie iepirkumi var būt nozīmīgs instruments sociālo uzņēmumu darbībā un ilgtspējas nodrošināšanā, tāpēc būtu nepieciešama šīs instrumenta popularizēšana un skaidrošana, stāstot par instrumenta iespējām arī plašākai sabiedrībai.

Lejuplādēt šeit: Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi politikas veidotājiem kā veicināt labāku sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem.

 


Politikas rekomendācijas pašvaldībām

Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi pašvaldībām kā veicināt sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem

Šobrīd ir pietiekams tiesiskais ietvars, kas ļauj pašvaldībām veidot tādus atbalsta mehānismus, kas:
- vērsti uz to, lai sociālie uzņēmumi pašvaldībās veidotos;
- palīdzētu esošiem sociālajiem uzņēmumiem darboties un paplašināt savu darbību.

 

Pašvaldības iespējas sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmumiem primāri ir noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā, proti:

1) Pašvaldībai ir tiesības piešķirt sociālajam uzņēmumam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;

2) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības īpašumā savu mantu sociālam uzņēmumam;

3) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības lietošanā tai piederošo mantu sociālajam uzņēmumam.

Papildus šiem atbalsta mehānismiem, pašvaldības var:

 • deleģēt pārvaldes uzdevumus sociālajam uzņēmumam
 • var veikt Publisko iepirkumu, piemērojot sociāli atbildīgas publiskā iepirkuma prasības
 • iznomāt savas telpas, samazinot nomas maksu
 • veicināt jaunu sociālo uzņēmumu rašanos un investēt jau esošajos sociālajos uzņēmumos (piemēram, ar grantu konkursu iespēju)
 • sniegt informatīvo atbalstu (neierobežojot un neapdraudot konkurenci)

Lai sadarbība starp pašvaldību un sociālajiem uzņēmumiem (vai potenciālajiem sociālajiem uzņēmumiem) veidotos veiksmīga, ilgtspējīga un jēgpilna, pašvaldībām būtu ieteicams:

A. Apzināt savus sociālos un citus izaicinājumus

Kā viens no rīkiem, kur nostiprināt vai identificēt iespējamo sadarbību, ir pašvaldību attīstību plānošanas dokumenti - Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, Attīstības programmā . Tieši šo dokumentu izstrāde ir vēlams:

 • Rīkot diskusijas/apspriedes ar esošiem sociāliem uzņēmumiem un potenciāliem sociālajiem uzņēmējiem, tādejādi uzzinot sabiedrības vajadzības un apzinot iespējas
 • Iekļaut/nostiprināt sadarbības iespējas attīstības plānošanas dokumentos.

B. Veidot atbalstošu vidi sociālo uzņēmumu izveidei un darbībai

Lai šo uzdevumu īstenotu, pašvaldībām būtu jāveic šādi soļi:

 • Apzināt esošos un potenciālos sociālos uzņēmumus;
 • Nozīmēt vienu darbinieku kā atbildīgo par sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem un nodrošināt iespēju informācijas apmaiņai;
 • Veidot izglītojošus pasākumus un materiālus par sociālo uzņēmējdarbību;
 • Izrādīt iniciatīvu un veidot atbalsta mehānismus, piemēram, iekļaut sociālo uzņēmumu preces un pakalpojumus publicitātes materiālos;
 • Iepirkt sociālo uzņēmumu preces un pakalpojumus, piemēram, rīkojot pasākumus iepirkt ēdināšanas pakalpojumus no sociālajiem uzņēmumiem, iepirkt suvenīrus un reprezentatīvas dāvanas no sociālajiem uzņēmumiem.

C. Konsultējoties ar sabiedrību, izvēlēties pareizos sadarbības instrumentus

Kā jau iepriekš konstatēts, tiesiskais ietvars sniedz iespēju dažādi atbalstīt jaunu sociālo uzņēmumu veidošanos un palīdzēt esošiem sociālajiem uzņēmumiem strādāt un paplašināt darbību. Lai atrastu pareizo atbalsta instrumentu, pašvaldībām būtu jākonsultējas ar sabiedrību, tirgus dalībniekiem, uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām par labākiem un jēgpilniem risinājumiem. Tikai savstarpēja konsultēšanās, viedokļu apmaiņa nodrošinās, ka tiek izvēlēts pareizais sociālo ietekmi sasniedzošais instruments.

D. Meklējot labākos risinājumus, apzināt pašvaldības vajadzības un iespējas

Lai kvalitatīvi iedarbotos uz izaicinājumiem un apzinātu labākos risinājumus, pašvaldības darbinieku, pašvaldību iestāžu darbinieku un pakalpojumu sniedzēju sadarbībai jābūt regulārai. Tikai regulāri apzinot vajadzības un pašvaldības iespējas, var tikt izvēlēts labākais risinājums, piemēram, plānojot atbalsta mehānismus darba integrācijas sociālajam uzņēmumam, ir svarīgi pirms tam 1) apzināt to personu loku, kam šāds atbalsts ir nepieciešams (piemēram, apzinot personas, kas ilgstoši saņem pašvaldību dažādos pabalstus) un 2) saprast pašvaldības atbalsta iespējas (piemēram, iespēja nodot bezatlīdzības lietošanā telpas) un 3) identificēt sadarbības noteikumus (piemēram, noteikums par nodarbināto personu loku un īstenojamiem darba integrācijas pasākumiem). Kvalitatīva un visaptveroša plānošana veicinās jēgpilnu sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem.

Lejuplādēt šeit: Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi pašvaldībām kā veicināt sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem.

 


Aicinām izmantot vadlīnijas sociāli atbildīgu publisko iepirkumu īstenošanai!

Izstrādātas vadlīnijas sociāli atbildīgu publisko iepirkumu īstenošanai

Lai veicinātu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu Latvijā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbības ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāja “Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”.

Vadlīnijās apskatīti dažādi instrumenti, ar kuru palīdzību īstenot sociāli atbildīgu publisko iepirkumu (turpmāk – SAPI), piemēram, privileģētie līgumi, līguma izpildes speciālie noteikumi u.c. Tie apskatīti saistībā ar “klasiskā sektora” jeb Publisko iepirkumu likuma regulējumu, savukārt citu normatīvo aktu, piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma piemērošanā minētie risinājumi var tikt ņemti vērā, ievērojot attiecīgās jomas specifiku.

Vadlīniju mērķis ir sniegt priekšstatu un veicināt izpratni par SAPI iespējām, iedvesmojot ar piemēriem, vienlaikus SAPI iespējas ir ļoti plašas, tādēļ pasūtītājam nepieciešams turpināt izpētes darbu, sekojot līdzi arī jomas aktualitātēm.

Ar vadlīnijām iespējams iepazīties ŠEIT.
Ārvalstu prakses apkopojumu par sociāli atbildīgiem iepirkumiem atradīsiet ŠEIT.
Plašāka informācija Iepirkumu Uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā www.iub.gov.lv/lv/socialais-iepirkums

Padziļinātākai izpratnei par sociāli atbildīgiem un inovāciju iepirkumiem aicinām noskatīties konferences "Ideju pļauja" ierakstu:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nBTtpO2y0Bo&feature=emb_logo


Sadarbība ar Ogres, Rēzeknes un Līvanu novada pašvaldībām

Sadarbība ar Ogres, Rēzeknes un Līvanu novada pašvaldībām

Veicinot pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbību, projekta ietvaros trīs Latvijas pašvaldības - Ogres novada, Rēzeknes novada un Līvānu novada pašvaldības dalās pieredzē par saviem pirmajiem soļiem sociālās uzņēmējdarbības attīstībā savās teritorijās.

https://www.youtube.com/watch?v=RtxzNkZTgoA&feature=youtu.be

LSUA arī izstrādājusi rokasgrāmatu “Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai”, kur apkopoti ieteikumi un labās prakses piemēri, kā pašvaldība var aktīvi iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides veidošanā savā novadā. >> ej.uz/rokasgramata_pasvaldibam

Projekts īstenots, video un rokasgrāmata tapusi pateicoties British Council Latvia atbalstam.

Valsts prezidents atklāj konferenci par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem

Valsts prezidents atklāj konferenci par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem

Foto Ilmārs Znotiņš

Tiešsaistes konferenci "Kāpēc mums to vajag?" par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem atklāja valsts prezidents Egils Levits, uzsverot sadarbības nozīmi visai sabiedrībai kopumā. 

"Ja pirms vairākiem gadiem sociālās uzņēmējdarbības jēdziens daudziem bija nepazīstams, tad tagad varam teikt, ka sociālās uzņēmējdarbības aktualitāte Latvijā arvien pieaug. Tā kļūst arvien pazīstamāka gan sabiedrībā kopumā, gan pašvaldībās un valsts institūcijās. Tā ir tendence, kas ir pozitīva visai sabiedrībai un īpaši – sociālajai uzņēmējdarbībai.

Šīs dienas konferences temats ir pašvaldību sadarbība ar sociālajiem uzņēmējiem. Savukārt centrālais jautājums ir, kāpēc mums to vajag, nevis kā vēl pirms dažiem gadiem – vai mums to vajag. Tas jau ir noiets etaps. Es ceru, ka šodienas pasākums iedrošinās sekot labajiem piemēriem un rezultātiem, ko sasniegušas pašvaldības un sociālie uzņēmēji visā Latvijā. Šādu piemēru mums ir daudz.

Sociālie uzņēmumi rada nozīmīgu pienesumu vietējai kopienai, pagastam, mazpilsētai, pilsētai – tātad visai valstij, un pašvaldības bieži vien šos uzdevumus pašas saviem spēkiem nevarētu veikt vai nevarētu veikt tik labi. Es gribu norādīt, ka vairāk nekā puse no visiem sociālajiem uzņēmumiem atrodas ārpus Rīgas un rada preces tieši vietējai sabiedrībai. Tādēļ es uzskatu, ka sociālā uzņēmējdarbība ir jāpieņem kā efektīvs rīks, ar ko risināt dažādas problēmas pašvaldībā, iesaistot tos uzņēmējus, kuri, pārstāvot privāto sektoru, var radīt piemērotāku ietvaru dažādu inovāciju radīšanai un testēšanai. Papildus sociālajai uzņēmējdarbībai nāk klāt arī uzņēmēja personīgais stāsts un pieredze, kas visbiežāk ir radījusi motivāciju šādā veidā palīdzēt sabiedrībai.

COVID-19 pandēmijas laikā, kad ir ierobežota lielas iedzīvotāju daļas ikdiena, vēlos izcelt tos sociālās uzņēmējdarbības pārstāvjus, kuri šajā visiem tik sarežģītajā laikā ir centušies palīdzēt un padarīt mūsu ikdienu vienkāršāku un piepildītāku. Piemēram, sociālā uzņēmuma “Sonido” izveidotais sociālais projekts “Parunāsim?” dod iespēju cilvēkiem runāt, būt sadzirdētiem un nejusties vientuļiem. It sevišķi, kad vecāki ļaudis šajā COVID-19 laikā ir izolētāki nekā citi, tas ir ārkārtīgi nepieciešami. Sociālais uzņēmums “Pusaudžu resursu centrs” palīdz pusaudža konkrētajā dzīves situācijā novērst riskus un realizēt savu potenciālu. Sociālais uzņēmums “Laboratorium” savu piedāvājumu eksakto zinību mācībām skolēniem ir pilnībā digitalizējis tiešsaistē. Sociālais uzņēmums “Visi var” veiksmīgi un jau ilgtermiņā sadarbojas ar Siguldas novada pašvaldību, pilnveidojot un pārveidojot sociālo pakalpojumu jomu, kā arī uzlabojot nodarbinātību speciālām mērķa grupām. Valmierā ir izveidots sociālais uzņēmums “Mans Peldkostīms”, kas šuj individuālus peldkostīmus no auduma, kas ražots no pārstrādātas plastmasas. Pandēmijas laikā šis uzņēmums ir pievērsies masku šūšanai no šī auduma.

Šādu piemēru ir daudz, bet uzskatu, ka sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmējiem varētu attīstīt vēl tālāk.

Vēlos teikt paldies tām pašvaldībām, kas jau ir uzsākušas proaktīvu darbību, atbalstot sociālo uzņēmējdarbību. Savukārt tās pašvaldības, kur šis uzņēmējdarbības veids vēl ir neatklāts, es aicinu aktīvi interesēties, apzināt un atbalstīt tā veidošanos. Mums visiem kopā ir jāveido lokālā atbalsta sistēma un uz sadarbību vērsta sabiedrība, jo ilgtermiņa rezultātus dažādu izaicinājumu risināšanā var sasniegt, tikai strādājot kopā.

Paldies arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijai par nenogurstošo darbu, aktualizējot visiem tik nozīmīgo tematu! Vēlos apsveikt asociācijas direktori Regitu Zeiļu ar stāšanos šajā amatā pagājušā gada decembrī. Novēlu Jums veiksmi un izdošanos šajā darbā!

Nobeigumā vēlos novēlēt konferences dalībniekiem izdevušos un piepildītu šo dienu, daudz jaunu ideju un stiprināt savu gribu un motivāciju strādāt šajā jomā mūsu visu labā."

https://www.youtube.com/watch?v=YnW_Uk3apTU&feature=emb_logo&ab_channel=Valstsprezidents

Konferences pilnais ieraksts skatāms šeit.

Rokasgrāmata “Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai” pieejama šeit.

Konference tapa sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, projekta "Building resilience and cooperation: social entrepreneurship for stronger communities in Latvia" ietvaros.


Vebināru cikls par sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbību

Vebināru cikls par sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbību

5.11.2020. “Kā sociālie uzņēmumi var palīdzēt pašvaldībām?”

Par sadarbību un savu uzņēmumu piedāvājumiem pašvaldībām stāstīs trīs sociālās uzņēmējas: Elīna Ingelande, “Learn IT” dibinātāja un vadītāja, Ivanda Titova, “Mājas Aprūpes” valdes locekle un Ieva Ūbele, “Ruckas mākslas un izglītības centra” vadītāja.

https://www.youtube.com/watch?v=3h6oAezc-Os&t=4s

10.11.2020. “Kāpēc mums to vajag? Cēsu un Ogres novadu pašvaldību stāsti par to, kāpēc sociālā uzņēmējdarbība ir svarīga.”

Pieredzē par savu pašvaldību sadarbību ar sociāliem uzņēmumiem dalīsies Dana Bārbale, Ogres novada domes Izpilddirektora vietniece un Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs.

https://www.youtube.com/watch?v=i1Fo6C4EcNc

24.11.2020. “Praktiski soļi un ieteikumi sociālo uzņēmumu sadarbībai ar pašvaldību”

Kādam ir jābūt sociālā uzņēmuma piedāvājumam? Kādi mājasdarbi jāveic pirms sarunas ar pašvaldību? Kā un kuru pašvaldības personu uzrunāt? Atbildes uz šiem jautājumiem un praktiskus padomus sniegs LSUA vadītāja Madara Ūlande un sociālais uzņēmums, kas jau vairāku gadu garumā veiksmīgi sadarbojas ar vietējo pašvaldību.

https://www.youtube.com/watch?v=qzn9Z50Az40

12.01.2021. “Sociāli atbildīgi iepirkumi”

2014. gadā Eiropas Savienībā tika pieņemta Publisko iepirkumu direktīva, kas paredz, ka dalībvalstīm publiskais iepirkums turpmāk būtu jāizmanto, lai iepirktu ne tikai lētākās, bet arī labākās preces un pakalpojumus, tai skaitā, piemērojot dažādus sociālos kritērijus. Kas ir sociāli atbildīgi iepirkumi? Kāpēc un kam tie ir nozīmīgi? Kā tos praktiski īstenot? – atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs Agnese Frīdenberga, biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā pētniece, Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijas locekle.
PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Pašvaldību savienību aicina visu pašvaldību pārstāvjus, esošos un topošos sociālos uzņēmējus, kā arī ikvienu citu interesentu uz vebināru ciklu par sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbību. Četrās tiešsaistes lekcijās būs iespēja uzzināt, ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var dot viens otram, uzklausīt pieredzes stāstus, saņemt ieteikumus veiksmīgai sadarbības uzsākšanai, un noslēgumā izprast Latvijā vēl salīdzinoši svešu jēdzienu “sociāli atbildīgi iepirkumi”. Vienlaikus vebināru cikls kalpos arī kā abu pušu satikšanās platforma, lai pagaidām iepazītos neklātienē un izzinātu viens otra piedāvājumus un vajadzības.

Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība ir īpaši aktuāla šobrīd, kad sociālie izaicinājumi kļūst arvien sarežģītāki, un ir skaidrs, ka pašvaldības vienas pašas tos nevarēs atrisināt. Kā lielisks palīgs pašvaldībām var būt sociālie uzņēmēji, kuri, izmantojot biznesa pieeju, var iesaistīties sociālo problēmu risināšanā, vienlaikus stimulējot ekonomiku, radot inovācijas un kopēju labumu sabiedrībai.

Vebināri norisināsies novembrī un decembrī, darbdienu pēcpusdienās no plkst.15:00 līdz 16:00 tiešsaistes platformā “Zoom” un LSUA sociālā tīkla Facebook lapā https://www.facebook.com/SocialaUznemejdarbibaLV/. Lai piedalītos vebināros, ir jāveic elektroniska pieteikšanās uz katru no lekcijām atsevišķi un savā datorā vai telefonā jālejupielādē aplikācija “Zoom”.

Papildu informācija, rakstot uz e-pastu liga@sua.lv.


Video lekcijas: Pašvaldības un sociālie uzņēmumi

https://youtu.be/JgaoMzavEFs

https://youtu.be/hDwYPy3umGU