Reģionālās domnīcas sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

REĢIONĀLĀS DOMNĪCAS
Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēma ietver dažādas iesaistītās puses, kuras kopā veido spēcīgu un atbalstošu vidi sociālo uzņēmumu attīstībai. Šīs ekosistēmas stiprināšana ir nozīmīga, jo tā veicina ilgtspējīgu un sociālo ietekmi radošu uzņēmējdarbību, kas ģenerē pozitīvu ietekmi gan sabiedrības, gan vides labā. Lai veicinātu visu iesaistīto pušu izpratni un iesaisti sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas stiprināšanā, reģionālās domnīcās pulcējam reģiona viedokļu līderus, uzņēmējus, dažādu organizāciju un pašvaldību pārstāvjus, kam ir vēlēšanās, iespēja un resursi stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību reģionā, kā arī pašus sociālos uzņēmējus. Domnīcu mērķis – saprast katras iesaistītās puses lomu un sagatavot konkrētus rīcību plānus (darbības šeit un tagad, nevis nākotnes vīzijas), lai stiprinātu un attīstītu sociālo uzņēmējdarbību katrā no reģioniem.

Adaptēts no Condie, Cooper, 2015

ORGANIZĀCIJU KARTĒJUMS
Katrā no domnīcām lūdzām mūsu sadarbības partneriem – plānošanas reģioniem – identificēt svarīgākās atbalsta organizācijas, kuras var veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību savā reģionā. Zemāk – reģionu veidotie kartējumi katrā no plānošanas reģioniem. Kā galvenās iesaistītās puses tika identificētas pašvaldības, uzņēmēju atbalsta organizācijas, vietējās rīcības grupas, kas īsteno LEADER pieeju, kā arī zinātniskie institūti.

RĪCĪBAS PLĀNS IESAISTĪTAJĀM PUSĒM
Domnīcas gaitā katra iesaistītā puse – politikas veidotāji, atbalsta organizācijas un sociālie uzņēmumi – veidoja rīcības plānu paši sev, kā arī citām iesaistītajām pusēm sociālās uzņēmējdarbības attīstībai ar konkrētām rīcībām. Apkopojām reģionālajās domnīcās minēto vienoti.

POLITIKAS VEIDOTĀJIEM

 • Iekļaut sociālo uzņēmējdarbību aktuālajos plānošanas dokumentos un sekot to izpildei; Noteikt plānošanas dokumentos kā prioritāti
 • Gudri” finanšu resursi sociālo uzņēmumu motivācijai (granti u.c.)
 • Īstenot sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus
 • Valsts / pašvaldību funkciju un pakalpojumu deleģēšana sociālajiem uzņēmumiem
 • Informatīvais atbalsts (kampaņas u.c.), Īstenot mārketinga aktivitātes, Sniegt informatīvo atbalstu; Informatīvās kampaņas par sociālo uzņēmējdarbību kopumā un sociālajiem uzņēmumiem.
 • Administratīvo šķēršļu mazināšana; Mazināt birokrātiju
 • Valsts / pašvaldību iestāžu darbinieku izglītošana par sociālo uzņēmējdarbību
 • Atļaut sociālajiem uzņēmumiem daļēju peļņas sadali
 • Rosināt izmaiņas likumdošanā – nodoķlu politikā (samazināt VSAOI); Nodokļu politikas pilnveide (NĪN; darbaspēka nodokļi; kopumā nodokļi neelastīgi); Papildus valsts atbalsts – nodokļu atvieglojumi un birokrātijas mazināšana; Atbalsts mērķa grupu nodarbināšanai; Darba spēka izmaksu samazināšana
 • Sociālā uzņēmuma definīcijas pilnveide – varētu pārskatīt, vai soc. uzņēmumi var būt tikai SIA; sarežģīts process un nav vienprātības; Ļaut piešķirt sociālā uzņēmuma statusu arī biedrībām.
 • Īstenot uzņēmējdarbības atbalsta programmas
 • Politiskā griba

 

PAŠVALDĪBĀM

 • Jāapzina sociālās vajadzības un problēmas savās teritorijās, definēt tās vajadzības, kuras iespējams deleģēt sociālajiem uzņēmumiem.
 • Jāapzina esošie resursi sociālo problēmu risināšanai; Apzināt pieejamos brīvos nekustamos īpašumus pašvaldībās un informēt par iespēju tos izmantot sociālo uzņēmumu vajadzībām, Infrastruktūras/u apzināšana, ko var piedāvāt sociālajiem uzņēmumiem izmantošanai; Nodrošināt infrastruktūras pieejamību
 • Jādeleģē / jānodod pašvaldības funkcijas sociālajiem uzņēmumiem
 • Jāinformē sabiedrība par sociālās uzņēmējdarbības iespējām, jāorganizē apmācības
 • Jāpiešķir sociālajiem uzņēmumiem finansējums, nodokļu atlaides un dažādi resursi bezatlīdzības lietošanā
 • Pašvaldību finansējuma konkursos iekļaut punktus par sociālo uzņēmējdarbību;
 • Atbalsta programmas pašvaldībās vai grantu programmas sociālajiem uzņēmumiem.
 • Popularizēt sociālo uzņēmējdarbību pašvaldību kanālos – mājas lapās, sociālajos tīklos u.tml.., Popularizēt atbalstu un labos sociālo uzņēmumu stāstus pašvaldību kmunikācijas kanālos
 • Organizēt apmācības dažādām sociālās uzņēmējdarbības organizācijām (gan SIA, gan biedrībām)
 • Finansiālais atbalsts – nodokļu atvieglojumi, granti, sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi
 • Organizēt tīklošanās pasākumus
 • Praktizēt sociāli atbildīgus iepirkumus
 • Proaktīvi sniegt atbalstu un nepieciešamo informāciju sociālajiem uzņēmumiem

ATBALSTA ORGANIZĀCIJĀM

 • Iekļaut specifisku atbalstu sociālajiem uzņēmumiem organizāciju stratēģijās
 • Veidot ciešāku sadarbību ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un sociālajiem uzņēmumiem – tikšanās, pasākumi; LSUA ikgadējā piču konkursa “TAM LABAM BŪS AUGT” popularizēšana
 • Popularizēt sociālos uzņēmumus un veicināt zināšanu apmaiņu; Popularizēt labās prakses piemērus; Popularizēt savos kanālos sociālo uzņēmējdarbību un sociālo uzņēmumu produktus
 • Aicināt sociālos uzņēmumus uz vieslekcijām universitātēs, lai dalītos pieredzes stāstos ; Organizēt tikšanās LIAA biznesa inkubatoros par sociālo uzņēmējdarbību; ALTUM konsultācijas sociālajiem uzņēmumiem; Sadarbība ar uzņēmēju biedrībām – LIAA biznesa inkubatori, LLKC, Kurzemes NVO centrs
  Pašvaldības un partneru informatīvā kampaņa par sociālo uzņēmējdarbību konkrētā novadā / pilsētā
 • Sociālās uzņēmējdarbības idejas popularizēšana – ideju radīšanas meistarklases; Semināru cikls par iespējām sociālajā uzņēmējdarbībā (starpnozaru sadarbība); izglītojoši, informatīvi pasākumi iedzīvotājiem, uzņēmējiem, skolēniem; veiksmes, pieredzes stāsti “sociālo uzņēmēju kompass”, sociālās uzņēmējdarbības festivāls; ZUK; Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkurss; ideju bankas veidošana; Izveidot izglītības piedāvājuma paketi par sociālo uzņēmējdarbību
 • Sniegt sociālajiem uzņēmumiem jaunas zināšanas un konsultācijas; Sniegt konsultācijas, mentorus; Organizēt sociālajiem uzņēmējiem apmācības; Mentors sociālajam uzņēmējam uz vismaz 1 gadu (ja ir finansējums šādai aktivitātei); Ātrās konsultācijas pa tālruni – LIAA biznesa inkubatori, LLKC, Kurzemes NVO centrs;
 • Juridiskās konsultācijas (ja ir finansējums šādai aktivitātei); mentoru sesijas
 • Veidot / sekmēt sociālo uzņēmēju dialogu ar klientu
 • Kontaktu veicināšana, tīklošanās – veicināt sociālo uzņēmumu pieredzes apmaiņu ārvalstīs; Organizēt dažādus tīklošanās pasākumus, piemēram, sociālo uzņēmēju biznesa brokastis sadarbībā ar uzņēmējiem, vietējām rīcības grupām un ALTUM; Rīkot tīklošanās pasākumus – partnerības, LIAA biznesa inkubatori, NVO; sociālo uzņēmēju kontaktbirža
 • Nest atbildību par projektu pieteikumos uzrakstītajām saistībām / sasniedzamajiem rādītājiem (neto apgrozījuma pieaugums, darba vietu skaitu radīšana u.tml..)
 • Atbalstīt esošos uzņēmumus, lai tie varētu attīstīt kādu jaunu sociālo pakalpojumu (nosakot šiem uzņēmumiem atsevišķu NACE kodu papildus sociālajam darbības virzienam)
 • Finansējums sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas un atbalsta projektiem – partnerības, LLKC, ALTUM; projektu iespējas; Projektu konkursos veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību, noteikt to kā prioritāti – iekļaut vērtēšanas kritērijos, lielāka atbalsta intensitāte
 • Pētījumu īstenošana

SOCIĀLAJIEM UZŅĒMĒJIEM

 • Sadarbība ar pašvaldībām; Veidot sadarbības ar pašvaldībām un NVO
  Zināšanu pilnveide; Izglītot sabiedrību un sevi par sociālo uzņēmējdarbību; Iedrošināt citus
 • Dalīties pieredzē; Dalīties ar savu pieredzi un zināšanām
 • Veidot un stiprināt kopienu, veicināt līdziesaisti; Braukt ciemos; Tīklošanās
 • Veicināt savu atpazīstamību (nepieciešams atbalsts mārketinga aktivitātēm); Stāstīt par sevi “skaļāk”; Lietot sociālā uzņēmuma atpazīstamības zīmi (Labklājības ministrijas izstrādātais logotips “Sociālais uzņēmējs”)
 • Skaidri definēt savu produktu un pakalpojumu piedāvājumu; Izcelt un stāstīt par savu sociālo ietekmi; Sociālo mērķu sasniegšana un izcelšana (nepieciešams lielāks atbalsts);
 • Attīstīt sociālā uzņēmēja DNS – apzināt sabiedrības labklājības vajadzības; stiprināt biznesa modeli / kā nopelnīt?; pilnveidot un uzturēt uzņēmuma ārējo tēlu; popularizēt veiksmīgos uzņēmumus un sadarbības modeļus; vērtību izvēle – veicināt sabiedrībā sociāli atbildīgas izvēles; nepieciešams stratēģisks ilgtermiņa atbalsts
 • Attīstīt un veicināt nozares lobiju
 • Ļoti konkrēti stāsīt par savām vajadzībām gan politikas veidotājiem, gan atbalsta organizācijām
 • Izveidot reģiona sociālo uzņēmumu konsultatīvo padomi, kas sekmētu sadarbību ar pašvaldībām; Turpināt īstenot savus mērķus, savstarpēji sadarbojoties reģionā
 • Uzturēt un pilnveidot cilvēku ar īpašām vajadzībām darba prasmes un iemaņas
 • Neaizmirst par peļņu! 🙂
 • CĪNĪTIES, kamēr vēl resursi nav “izdeguši”; Turpināt būt šie “apbrīnojamie cilvēki”; TURPINĀT DARĪT! 🙂
 • Maksāt darbiniekiem algas; Pacelt profesiju prestižu (piemēram, aprūpētājs)

IEGUVUMI & TĀLĀKIE SOĻI
Pēc katras no domnīcām, aicinājām iesaistītās puses izteikt savu vērtējumu par piedzīvoto, kā arī konkrētas rīcības, ko dalībnieki plāno īstenot sociālās uzņēmējdarbības attīstībai savā ikdienā, tāpat arī nepieciešamos nākotnes pasākumus.

 • Jaunas atziņas un idejas; Sajutu esošo situāciju nozarē, lai izdarītu secinājumus par akutālo situāciju; Gūtas plašākas zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības tēmu, gūtas idejas turpmākajam darbam un iepazītas dažādas interešu organizācijas; Kļuva skaidrāks, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un ko tā var dot sabiedrībai un pašam uzņēmējam; iespēja saprast- kā veicas citās pašvaldībās šajā jomā
 • Satikt citu nozaru pārstāvjus, ne tikai sociālos uzņēmējus; Satiku citus sociālās uzņēmējdarbības pārstāvjus un asociāciju; Jauni kontakti, zināšanas; Iespēja satikies un izrunāties par aktuālām tēmām
 • Jauni kontakti, konkrēti plāni turpmākajai sadarbībai; Savstarpējie kontakti un tikšanās; Iepazinu kolēģus citās pašvaldībās; Atradu sadarbības partneri; Iepazinu jaunus sociālos uzņēmumus, pārrunāju sadarbības iespējas
 • Pārskats par iesaistītajām pusēm, priekšsts par valsts un pašvaldību pārstāvju attieksmi, izpratni; kāda veida atbalsts pieejams, pašu soc.uzņēmēju redzējums, vēlmes
 • Sapratu, ka neesmu vienīgais “trakais”, kurš pats sev īsti ar esošajiem nosacījumiem, lai nodrošinātu organizācijas darbību un attīstību vēl nepelna no sociālās uzņēmējdarbības
 • Esmu ieguvusi pašu uzņēmēju viedokli un skatpunktu, un tas man palīz labāk saprast, ko viņi sagaida no atbalsta institūcijām un kā mums iespējams viņiem palīdzēt; Skaidrāka izpratne, ko varam darīt kā iestāde soc uzņēmējdarbības attīstībai; uzzināju vairāk ko atbalstošās institūcijas vēl sniedz
 • Mans ieguvums noteikti bija neformāla gaisotne piektdienā, darba nedēļas nogalē, super pozitīva gaisotne, gaiši, labi, mērķtiecīgi cilvēki! Ļoti uzrunāja tieši pašu SU galdiņu prezentācijas, lieli, lieli malači! Līdz ar to ieguvums ir, ka tiešām uzzināju daudz ko jaunu, iedvesmojos no pašiem SU un cepuri nost jūsu – LSUA, kā organizatoru, priekšā! Jums izdevās, sajutos kā starp savējiem, liels, liels PALDIES un lai izdodas arī viss pārējais gads!
 • Ir skaidrs uzdevums, ko plānoju īstenot nākamajā gadā, lai uzlabotu sociālo uzņēmumu ekosistēmu.
 • Praktiskās atziņas no sadarbības partneriem un ieteikumi sociālās uzņēmējdarbības politikas pilnveidei un atbalsta instrumentu izstrādei.
Kā izmantosiet domnīcā veidoto rīcības plānu?
 • Jāveido vairāk sadarbību ar citiem sociālajiem uzņēmumiem savā reģionā
  Darba vajadzībām, sarunās ar uzņēmējiem; Ikdienas darbā; Centīsimies norādes iekļaut savā ikdienas darbā
 • Iespēju robežās iekļausim sociālās uzņēmējdarbību atbalstošas rīcības vietējās rīcības grupas stratēģijā; Izvērtēsim un iekļausim tuvākos vai tālākos mērķos.
 • Lai plānotu savas organizācijas tālāko darbību; Vienmēr ņemam vērā dažādu darba grupu un plānu izstrādātās rīcības un priekšlikumus; Ņemšu vērā plānojot sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus; Rīcības plānu izmantosim turpmākajā darbā, izstrādājot attīstības stratēģiju; plānojot darbu; Iekļaujot rīcības plānu organizācijas plānotajās aktivitātēs; izmantošu organizācijas ietvaros un darbā ar pašvaldību
 • Savā pašvaldībā turpināsim nupat iesākto 1.soli- satikšanos ar saviem soc uzņēmējiem, 2.solis būs viesošanās pie viņiem, un pašu uzņēmēju iepazīšana vienam otru
 • Dalīšos ar iegūto informāciju ar kolēģiem un rosināšu diskusiju par sociālās uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu pilnveidi.
 • Aktivitāšu īstenošanai, idejām projektiem
 • Darbā Interreg Europe projektā; jaunām projekta idejām, sasaiste ar RPR Attīstības programmas rīcības plānu 2021-2027
 • Sarunu uzturēšana ar pašvaldību
 • Noteikti turpmāk izmantošu, lai nostiprinātu saikni ar uzņēmējiem un atbalsta institūcijām.
 • Rīcības plāns noder vairāk redzesloka paplašināšanai, tā teikt, SU ekosistēmas izpratnei, un tas arī nav maz.
Kāda veida tālākie sociālās uzņēmējdarbības pasākumi Jums būtu visnoderīgākie?
 • Uzņēmēju informēšana, kuri vēlētos šo ceļu iet; Informatīvie par atbalsta iespējām- cik saprotu, sociālie uzņēmēji nobažījušies par diezgan tuvu nākotni savā jomā; Informatīvi, praktiskas apmācības
 • Statistikas apkopojums par esošiem sociālajiem uzņēmumiem, to reģistrēšanās/ likvidēšanās dinamiku, finanšu instrumentu izlietojumu (no Altum) un projektu saistību izpildi/ neizpildi
 • Reģionālās tikšanās soc. uzņēmējiem un interesentiem, lai stiprinātu tos; Pašu sociālo uzņēmēju pieredzes stāsti (pozitīvie un negatīvie), lai iedvesmotos un mācītos no kļūdām
 • Nometne
 • Pasākumi biedrības darbības teritorijā esošo uzņēmēju izglītošanā, kas tiktu organizēti sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju.
  Sociālo uzņemumu pieredzes stāsti un dažādo pašvaldību viedoklis par sociālo uzņēmumu lomu (atbalsta vai nē un, ja nē, tad kas trūkst?)
 • Ēnošanas pasākumi
 • Tīklošanās, pieredzes apmaiņa; Informācijas apmaiņa, tīklošanās
 • Tikšanās ar speciālistiem, kas var palīdzēt ar konkrētiem ieteikumiem, lai tiktu ītenoti šādu domnīcu rīcības plāni
 • Turpināt šāda formāta starpnozaru domnīcas, jo, manuprāt, tika aktualizētas ļoti būtiskas lietas, bija svarīgi dzirdēt iesaistīto pušu redzējumu, tāpēc ir vērts turpināt šādus pasākumus arī turpmāk
 • Svarīga ir pieredzes apmaiņa arī ārpus LV robežām gan ministrijas, gan atbalsta organizāciju, gan sociālo uzņēmumu pārstāvjiem, lai saprastu, ka mazāk jātērē resurss izcelties uz citu fona, un vairāk jāinvestē cilvēkos, kuri darbu dara
 • Viss ir labi un būs labi, veiksmi jums!

Reģionālās domnīcas notika Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds. Cikla daudzveidīgās aktivitātes, kas plānotas, lai stiprinātu un attīstītu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu Latvijā, norisināsies līdz 2023. gada novembrim. Tās tiek īstenotas sadarbībā ar nozares organizācijām – Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, biedrībām “New Door”, “Reach for Change Latvia” un sociālo uzņēmumu “Visas Iespējas”.