Ceļa karte veiksmīgas sadarbības veidošanai

31 augusts, 2023

Mūsdienu sociālie izaicinājumi liek mums pārdomāt veidu, kā mēs risinām problēmas. Risinājumiem jābūt ilgtspējīgiem, reālistiskiem, kā arī izstrādātiem kopīgi sadarbojoties dažādām iesaistītajām pusēm. Tieši uz to ir vērsts ceļvedis, kas ir izstrādāts vairākām organizācijām apvienojot savas zināšanas un pieredzi, lai vienkāršotu partnerības un veicinātu sadarbības, kā arī labāk izmantotu pieejamos resursus, pieredzi un cilvēkresursus un lai palīdzētu vietējām kopienām kļūt spēcīgākām un noturīgākām.

“Ceļa karte veiksmīgas sadarbības veidošanai starp pašvaldībām un kopienas organizācijām” ir radīta ar mērķi sniegt ieteikumus un rīcības plānu pārbaudes saraksta veidā, ko jebkura organizācija, pašvaldība vai cita ieinteresētā puse var, pielāgojot savām vajadzībām, izmantot ikdienā, lai veidotu efektīvas sadarbības. Šī materiāla galvenais nolūks ir sniegt atbalsta instrumentus un dokumentu paraugus, kas izmantojami iepriekš minēto organizāciju ikdienas darbā, un veicināt veiksmīgu sadarbību.

Ceļa karte tika izveidota, lai atbalstītu un veicinātu sadarbību starp pašvaldībām un kopienas organizācijām, kā arī sociālajiem uzņēmumiem. Ceļa kartes autori, strādājot ar pašvaldībām, dažādām kopienas organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, apkopoja iegūto informāciju un ieteikumus, lai izveidotu ērti lietojamu un praktisku rīku.

Izveidotie materiāli sastāv no ceļa kartes vadlīnijām, kas kalpo kā lietošanas instrukcija, un divām ceļa kartes veidlapām, kas veidotas kā pārbaudes saraksti. Šie materiāli veicinās un atvieglos sadarbību veidošanu starp pašvaldībām, kopienas organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, lai plānotu regulāru un saskaņotāku sadarbības procesu vietējā līmenī.

Partnerības ceļa kartes veidlapas ir iedalītas trīs daļās:

  • 1.solis: sagatavošanās un analīzes process
  • 2.solis: kam seko kontaktu veidošana ar partneriem
  • 3.solis: sadarbības izveidošana un novērtēšanas pasākumi.

Katrā ceļa kartes veidlapas solī ir iekļauti galvenie pieturas punkti, kas nosaka procesa virzību.