Četri sociālo uzņēmumu pieredzes stāsti!

Četri sociālo uzņēmumu pieredzes stāsti!

https://www.youtube.com/watch?v=TmyWJtZ1GPY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=qIo4blGhOTg&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=4ok3QnRgxFY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=xmH_s4Hjchs&feature=emb_logo


Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki - video!

Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki - video!

Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki ir aktīvi un radoši dažādu jomu profesionāļi, kuri Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotājiem palīdz labāk iepazīt un izprast sociālās uzņēmējdarbības iespējas un nianses. Vēstnieki organizē pasākumus, konsultē un atbalsta topošos sociālos uzņēmumus, tiekas ar pašvaldību pārstāvjiem, informē vietējos medijus, veido jaunas partnerības un dažādos citos veidos dara visu, lai sociālā uzņēmējdarbība kā rīks pozitīvu pārmaiņu radīšanai izskanētu tālāk un plašāk.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcpj4ysUJrs

 

 

 


LSUA-Kas-ir-sociālā-uzņēmējdarbība

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai, nevis gūt maksimālu peļņu uzņēmuma īpašniekiem. Sociālās uzņēmējdarbības veidi, formāti, preces, pakalpojumi var būt ļoti dažādi, sociālie uzņēmumi var būt gan lieli, gan mazi, gan starptautiski, gan lokāli, taču tos visus vieno vēlme radīt augstu sociālo pievienoto vērtību, izmantojot biznesa metodes.

Sociālo uzņēmējdarbību definēt nav viegli - ne Eiropā, ne pasaulē nepastāv vienotas definīcijas vai vienotas izpratnes par sociālās uzņēmējdarbības precīzām robežām, bet divi galvenie kritēriji tomēr ir un paliek - 1) uzņēmējdarbība un 2) ar sociālu mērķi.

Sociālo uzņēmējdarbību kā starpdisciplināru un inovācijām pilnu jomu ir ārkārtīgi grūti ielikt kādā konkrētā un strikti noteiktā definīciju rāmī, tādēļ aicinām iepazīties ar Latvijas un ārvalstu piemēriem, lai saprastu, kā šis uzņēmējdarbības veids darbojas praksē!

Kā sociālā uzņēmējdarbība tiek definēta Latvijā?

“Sociālā uzņēmējdarbība” un “sociālais uzņēmums” ir nedaudz atšķirīgi jēdzieni. Sociālā uzņēmējdarbība ir plašāks jēdziens un vairāk raksturo procesu, tā nav nekādā veidā tiesiski definēta. Sociālais uzņēmums jau ir konkrēts uzņēmējdarbības veids un tiesisks statuss, kuru var iegūt uzņēmums, kurš izpilda valsts noteiktus kritērijus.

Latvijā sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību, piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana, un izpildot likumā noteiktos kritērijus un nosacījumus, ir ieguvusi sociālā uzņēmuma statusu.

Sociālā uzņēmuma statusu var iegūt:
- jau esoši SIA, kas pielāgojuši savu darbību likuma nosacījumiem
- jaundibināti SIA, kas dibināti tieši ar mērķi jau uzreiz kļūt par sociālajiem uzņēmumiem.

Kurš izdomāja sociālo uzņēmējdarbību?

Pirmie sociālie uzņēmumi radās jau sen (piemēram, Lielbritānijas vecākie sociālie uzņēmumi dibināti 19.gs beigās) taču pirmais, kurš jebkad definēja sociālo uzņēmējdarbību, bija Muhammads Yunus, sociālais uzņēmējs no Bangladešas, Grameen bankas dibinātājs un Nobela miera prēmijas laureāts. Viņš forumulēja septiņus sociālās uzņēmējdarbības principus, kuru ir pamatā lielākajai daļai šobrīd Eiropā un pasaulē izmantoto sociālās uzņēmējdarbība definīciju:

 • Biznesa mērķis ir nevis maksimāli nopelnīt, bet novērst/risināt nabadzību vai kādu citu sociālu problēmu.
 • Finansiāla un ekonomiska ilgtspēja.
 • Investori saņem atpakaļ tikai savu ieguldījumu, bez procentiem.
 • Kad investīcijas ir atmaksātas, uzņēmuma peļņa tiek izmantota tālākai attīstībai un sociālās problēmas risināšanai.
 • Atbildīga attieksme pret vidi.
 • Darbaspēks saņem darba tirgum atbilstošu atalgojumu un labākus darba apstākļus.
 • ...un dara darbu ar prieku!

Kā sociālā uzņēmējdarbība tiek skaidrota citur Eiropā?

Eiropas Komisija savos dokumentos sociālo uzņēmējdarbību definējusi šādi:

A social enterprise is an operator in the social economy whose main objective is to have a social impact rather than make a profit for their owners or shareholders. It operates by providing goods and services for the market in an entrepreneurial and innovative fashion and uses its profits primarily to achieve social objectives. It is managed in an open and responsible manner and, in particular, involves employees, consumers and stakeholders affected by its commercial activities.

Dalībvalstīm šī definīcija nekādā veidā nav saistoša, un Eiropas Komisija uzsver, ka nepastāv arī vienota juridiskā forma sociālās uzņēmējdarbības īstenošanai. Taču, kā redzams definīcijā, Komisija ir sociālo uzņēmējdabrību sasaistījusi gan ar tādiem plašākiem jēdzieniem kā sociālā ekonomika un inovācijas , kas savā ziņā netieši norāda uz sociālās uzņēmējdarbības ne-tradicionālo un nekonvencionālo pieeju sociālās vērtības radīšanā.

Kas NAV sociālā uzņēmējdarbība?

 • Sociālā uzņēmējdarbība NAV tradicionālo uzņēmumu sociālā korporatīvās atbildības aktivitātes. Piemēram, bankas īstenota izglītības programma nav sociālā uzņēmējdarbība, ja vien, protams, tā netiek īstenota un veikta atsevišķa, nodalīta, finansiāli un saturiski neatkarīga uzņēmuma veidā.
 • Sociālā uzņēmējdarbība NAV labdarība, kad kaut kas tiek kādam atdots vai dots bez maksas, par brīvu. To, protams, var darīt, ja tam pamatā ir ilgtspējīgs biznesa modelis, kura ietvaros tiek ģenerēti ienākumi, kas pilnībā vai daļēji sedz labdarības aktivitātes.
 • Sociālā uzņēmējdarbība NAV valsts un pašvaldības sociālās palīdzības aktivitātes.

Lasi arī rakstu "10 biežāk uzdotie jautājumi par sociālo uzņēmējdarbību".


Paveiktais

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopš tās dibināšanas 2015. gada rudenī kļuvusi par vienu no vadošajām sociālās uzņēmējdarbības nozares organizācijām Latvijā, dažādos veidos rūpējoties ne vien par biedru kapacitātes, zināšanu un prasmju uzlabošanu, bet arī par kopējās sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas veidošanu un virzīšanu Latvijā.

Asocācijas būtiskākie paveiktie darbi, kas sekmējuši sociālās uzņēmējdarbības nozares attīstību Latvijā:

        Interešu aizstāvība lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī:

 • Trīs gadu darba un Asociācijas aktīvas iesaistes rezultātā Saeima 2017. gada nogalē vienbalsīgi pieņēma Sociālā uzņēmuma likumu, kas stājās spēkā 2018. gada 1. aprīlī. Likums pirmo reizi Latvijā nosaka sociālā uzņēmuma definīciju un darbības tiesisko ietvaru.
 • Asociācijas pārstāvja dalība Labklājības ministrijas sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas komisijā nodrošina profesionāla un pieredzējuša eksperta viedokli statusa piešķiršanas proecesā.
 • Aktīva līdzdalība Labklājības ministrijas un ALTUM sociālās uzņēmējdarbības finanšu atbalsta programmas veidošanā, nodrošinot sociālo uzņēmumu interešu un vajadzību pārstāvniecību, kā arī saprotami skaidrojot programmas sniegtās iespējas un nosacījumus.
 • Pašvaldības Latvijā informētas par sociālo uzņēmējdarbību un tās iespējām, ar vairāk kā 20 pašvaldībām veikts padziļināts darbs sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai to teritorijās.
 • LIAA biznesa inkubatori un to darbinieki informēti un izglītoti par sociālo uzņēmējdarbību, tās būtību un iespējām, kā rezultātā biznesa inkubatori ir atvērti un pretīmnākoši arī sociālajiem uzņēmumiem un spēj tiem piedāvāt adekvātu un piemērotu atbalstu.
 • Aktīva darba, tikšanos un komunikācijas rezultātā ar citiem publiskā un privātā sektora pārstāvjiem, sociālā uzņēmējdarbība ir kļuvusi par aktuālu un saistošu tēmu dažādām valsts un pašvaldību institūcijām (piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra u.c.), bankām, privātajiem investoriem, uzņēmumiem u.c.

  Sabiedrības informēšana par sociālo uzņēmējdarbību:
 • Asociācijas rīkotais Sociālās uzņēmējdarbības Forums kļuvis par nozīmīgāko ikgadējo sociālās uzņēmējdarbības nozares pasākumu, pulcējot vairāk kā 170 dalībniekus, lektorus un ekspertus no Latvijas un ārvalstīm. Foruma rezultātā ar sociālās uzņēmējdarbības tēmu iepazīstināta jauna auditorija un aizsāktas vērtīgas ilgtermiņa attiecības.
 • Par tradīciju kļuvis Sociālo inovāciju hakatons, kura rezultātā 48 stundu garumā top jauni sociālo inovāciju risinājumi, kurus attīsta daudzpusīgas komandas. Katrā hakatonā top vismaz 8 gatavi risinājumi attīstībai
 • Izdoti divi Sociālās uzņēmējdarbības katalogi, iepazīstinot Latvijas un starptautisko auditoriju ar vairākiem Latvijas sociālās uzņēmējdarbības veiksmes stāstiem.
 • Izveidots Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls, kurā darbojas vairāk kā 30 aktīvi, radoši kopienu līderi visos Latvijas reģionos. Ar vēstnieku tīkla palīdzību par sociālo uzņēmējdarbību katru gadu informēti vairāk kā 3600 cilvēki visā Latvijā.
 • Izdotas trīs starptautiskas publikācijas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām, kas bez maksas pieejamas www.socialauznemejdarbiba.lv un ar kurām aktīvi iepazīstināti lēmumu pieņēmēji un viedokļu līderi visā Latvijā.
 • “Vienas pieturas pirincipa” konsultāciju rezultātā vairāk kā 50 cilvēki guvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un informāciju, lai īstenotu savas sociālās uzņēmējdarbības idejas.
 • Īstenoti vairāk kā 100 izglītojoši un informatīvi pasākumi visā Latvijā, nodrošinot pieejamu un saprotamu informāciju par sociālās uzņēmējdabrības iespējām visos Latvijas reģionos
 • Plašākā un izsmeļošākā interneta resursa latviešu valodā par sociālo uzņēmējdarbību www.socialauznemejdarbiba.lv veidošana un uzturēšana; 

  Biedru kapacitātes uzlabošana, pieredzes un zināšanu apmaiņas platformas veidošana:

 • Sociālās uzņēmējdarbības tēma un sociālo uzņēmumu stāsti aktualizēti medijos, izskanot Latvijas lielākajos drukātajos preses izdevumos (Diena, NRA, Latvijas avīze), televīzijā (LTV, LNT, TV3),  radio (LR1, LR5, LR6, Star FM), tiešsaistes portālos (lsm.lv, DELFI, TVNET) un citur.
 • Lai uzlabotu LSUA biedru un vēstnieku kapacitāti, ik gadu norisinās vismaz divi apmācību kursi jaunu prasmju un zināšanu apguvei
 • Lai veicinātu zināšanu apmaiņas platformas veidošanos, tiek organizēti tiešsaistes vebināri, kuru eksperti ir LSUA biedri un sadarbības partneri
 • LSUA rīkotā Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa un mediju kampaņa uzlabo LSUA biedru redzamību
 • Ik gadu tiek apkopoti LSUA biedru Ziemassvētku un Vasaras sezonas īpašie piedāvājumi, kas tiek popularizēti vienotā kampaņā, tādejādi piesaistot jaunu auditoriju organizācijām
 • Katru gadu tiek rīkots Sociālās uzņēmējdarbības tirgus sadarbībā ar Kalnciema Kvartālu - šis pasākums ne vien nodrošina sociālo uzņēmumu redzamību, bet arī par sociālo uzņēmējdarbību informē jaunu auditoriju.
 • Kopā ar Asociācijas biedriem un sadarbības partneriem veidojam sociālās uzņēmējdarbības zināšanu un pieredzes apmaiņas kopienu, kā rezultātā veidojas jaunas, produktīvas sadarbības un iespējas Latvijas sociālajiem uzņēmumiem.

Vēlies pievienoties mūsu darbam un iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides veidošanā, vienlaikus izmantojot arī dažādās Asociācijas piedāvātās iespējas un privilēģijas?
Kļūsti par biedru - vairāk informācijas šeit!


HAKATONS

SOCIĀLO INOVĀCIJU HAKATONS
11.-13. OKTOBRIS
KULDĪGA


SOCIĀLO INOVĀCIJU HAKATONS - 48 h garš ideju maratons, kurā profesionālu mentoru vadībā būs iespēja radīt jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernajām tehnoloģijām balstītas sociālā biznesa projektus, ko hakatona noslēgumā vērtēs investori un profesionāļu žūrija. Ja Tu pie sevis vai kopā ar domubiedriem lolo kādu sociālās inovācijas ideju, taču neesi tai vēl radis biznesa koncepciju un/vai komandu, VAI arī, ja Tev nav ideju, taču ir prasmes IT, moderno tehnoloģiju, mārketinga un grafiskā dizaina jomā un interese tās pielietot biznesā ar mērķi padarīt labāku pasauli, tad Sociālo Inovāciju Hakatons būs īstā vieta, lai savus sapņus un ieceres beidzot pārvērstu realitātē!

Lai labāk izprastu, ko nozīmē sociālais bizness, kas balstīts mūsdienu tehnoloģijās, aicinām ielūkoties labās prakses piemēros:

 • Digitālās veselības rīks insulta rehabilitācijai Vigobot
 • Digitālā platforma jauniešiem Visas iespējas
 • Digitālā platforma - logopēdiskās terapijas rīks CheeksUp
 • Darba vakanču digitālā platforma Your Move
 • Medicīnas tehnoloģiju uzņēmums CastPrint
 • Latvijas Samariešu apvienības pakalpojums Drošības poga

Kas var piedalīties? Hakatonā aicinām pulcēties individuālas personas vai domubiedru grupas līdz 6 cilvēkiem no visas Latvijas - ikvienu sociālo inovāciju jomā domājošo, uzņēmumu pārstāvjus, jaunos uzņēmējus, programmētājus, 3D māksliniekus, grafiskos dizainerus, biznesa un finanšu speciālistus, studentus vai vienkārši entuziasma pilnus ideju ģeneratorus. Hakatona dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Kopējais dalībnieku skaits? 40

Kā tas notiks? Piektdienas vakarā katrs dalībnieks/domubiedru grupa, kam ir sava sociālās inovācijas ideja, prezentēs to pārējiem hakatona dalībniekiem. Pēc tam dalībnieki savstarpēji izvēlēsies, pie kuru ideju attīstīšanas strādāt turpmākās 48 stundas un veidos komandas. Sestdien, 12.oktobrī, komandas strādās kopā ar dažādu nozaru speciālistiem - mentoriem, kuri iecerētajām uzņēmējdarbības idejām palīdzēs formēt biznesa modeli un izvēlēties piemērotākos tehnoloģiskos, dizaina un mārketinga risinājumus. Svētdien, 13.oktobrī, komandas prezentēs savus gatavos projektus žūrijai – Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkla pārstāvjiem un citiem ekspertiem, kuri pasākuma noslēgumā noteiks izcilāko, inovatīvāko un dzīvotspējīgāko sociālā biznesa ideju, kuras autori saņems hakatona galveno balvu. Ideju ģenerēšanai ir atvēlēta arī nakts, pasākums notiek brīvā, radošā atmosfērā, jo domām un idejām nepieciešams lidojums.

 Balvas? Hakatona galvenā balva uzvarētāju komandai no British Council pārstāvniecības Latvijā: starptautiska pieredzes apmaiņas vizīte pie sociālajiem uzņēmējiem.
Būs arī simpātijas balvas, bet pats galvenais - bez ieguvumiem mājās neviens nedosies! Pat ja komanda neiekļūst laureātu vidū, vai kāda dalībnieka ideja netiek attīstīta tālāk, hakatons ikvienam dos vērtīgas zināšanas un prasmes biznesa modelēšanā, jaunas idejas, kontaktus, potenciālos savas uzņēmējdarbības partnerus un kolēģus, kā arī  lielisku iespēju prezentēt savu biznesa ideju uzņēmējdarbības ekspertiem.

Dalības maksa un pieteikšanās? Dalība Sociālo Inovāciju Hakatonā ir bez maksas, TAČU vietas un šī lieliskā iespēja ir tikai 40 dalībniekiem. Lai kļūtu par hakatona dalībnieku, ir jāpasteidzas un līdz 22. septembrim jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa ŠEIT. Pēc 22. septembra visi interesenti saņems atbildes e-pastu.

Darba valoda: LV, RU, ENG

Hakatona vadītāji, radošās un profesionālās atmosfēras uzturētāji:

 • Ernests Štāls, jaunuzņēmuma “Dripit.io” valdes loceklis, TechHub Riga dibinātājs un valdes priekšsēdētājs
 • Anna Andina, bankas “BlueOrange” sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste, mediju projekta "Hellosolyanka" koordinatore

Komandu mentori: visa hakatona garumā palīdzēs komandām turēties “rāmjos” un virzīties uz mērķi, sniegs profesionālus padomus, dalīsies ar savu pieredzi, uzmundrinās un nepieciešamības gadījumā izteiks profesionālu kritiku:

 • Uzņēmumu attīstība: Ernests Štāls, Hakatona vadītājs, jaunuzņēmuma “Dripit.io” valdes loceklis, TechHub Riga dibinātājs un valdes priekšsēdētājs
 • Uzņēmumu attīstība, eksports: Evita Štrausa, uzņēmuma “MILZU!” attīstības vadītāja
 • Finanšu piesaiste un biznesa modeļi: Reinis Budriķis, Vadības konsultāciju uzņēmuma “Civitta” vadošais partneris
 • Dizains un tehnoloģijas: Alīna Dolmate, Stratēģiskā plānotāja, Riga Innovation Group (RIG) līdzdibinātāja
 • Digitālais mārketings: Elīna Novada, sociālā uzņēmuma “svaigi.lv” saimniece
 • Dizains un komunikācija: Andrs Hermanis, sociālā uzņēmuma “BlindArt” dibinātājs un vadītājs
 • Informācijas tehnoloģijas: Linda Sinka, sociālā uzņēmuma “Learn IT” dibinātāja
 • Uzņēmējdarbības uzsākšana: Līga Raituma, LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja
 • Sociālā uzņēmējdarbība: Liene Reine - Miteva, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja

 Vairāk par katru no mentoriem uzzini šeit!

Hakatona PROGRAMMA šeit.

Norises vieta? Kuldīgas Jauniešu māja, Jelgavas iela 26

Nakšņošana un ēdienreizes?  Radošus prātus nepieciešams pabarot ne tikai ar jaunām zināšanām un idejām. Hakatona dalībniekiem tiks nodrošinātas brokastis, pusdienas un vakariņas, kā arī visa pasākuma laikā būs pieejamas uzkodas, kafija, tēja un ūdens. Nakšņošana - mājīgos, divvietīgos un trīsvietīgos viesnīcas “Jēkaba Sēta” (Liepājas iela 36) numuriņos.

Kas obligāti jāņem līdzi? Hakatona dalībniekam jāņem līdzi savs portatīvais dators. Tehniskais aprīkojums un kancelejas piederumi tiks nodrošināti. Viss cits pēc pašu ieskatiem un vajadzībām, lai justos ērti un brīvi.

Nokļūšana? Hakatona dalībnieki no Latgales 11. oktobrī plkst.13:00 pulcējas Daugavpilī, kur aties speciāli organizēts, bezmaksas mikroautobuss, kas visus nogādās Kuldīgā. Savukārt 13. oktobrī plkst.15:00 mikroautobuss aties no Kuldīgas, lai nogādātu dalībniekus atpakaļ Daugavpilī. Dalībniekus no Vidzemes, Zemgales un Kurzemes aicinām izmantot sabiedrisko transportu.

Kas organizē hakatonu? Sociālo Inovāciju Hakatonu Kuldīgā ar Vācijas Ārlietu ministrijas atbalstu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Daugavpils jauniešu biedrību “D-Juno” un Kurzemes NVO centru. Hakatonam palīdz notikt arī British Council pārstāvniecība Latvijā, Kuldīgas novada pašvaldība, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, SEB banka, uzņēmums “MILZU!”, LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora, Latvijas Biznesu Eņģeļu Tīkls un viesnīca “Jēkaba Sēta”.

Papildu informācija par hakatonu:
Līga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686
Anna Andina, anna.andina@gmail.com, 26189214

ХАКАТОН СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
11-13 ОКТЯБРЯ
КУЛДИГА

 ХАКАТОН СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ - 48-часовой марафон идей, в котором под руководством профессиональных менторов будет предоставлена возможность создать новые, жизнеспособные, основанные на технологиях социальные бизнес-проекты, которые в завершение хакатона будут оценены инвесторами и профессиональным жюри. Если у Тебя или у Твоей команды есть заветная мечта осуществить какую-нибудь инновационную идею в социальной сфере, но Ты еще не сформулировал концепцию бизнеса/или команду, ИЛИ если у Тебя нет идей, но есть навыки в ИТ, современных технологиях, маркетинге и графическом дизайне, и Ты хочешь применить их в бизнесе и сделать мир лучше, то Хакатон Социальных Инноваций - то самое место для реализации своих мечтаний и превращения их в реальность!

Чтобы лучше понять, что значит социальный бизнес, основанный на современных технологиях, мы предлагаем ознакомиться с примерами хорошей практики:

 • Медицинский цифровой инструмент для реабилитации после инсульта - Vigobot
 • Цифровая платформа для молодежи - Visas iespējas
 • Цифровая платформа - инструмент логопедической терапии CheeksUp
 • Цифровая платформа вакансий Your Move
 • Предприятие по изготовлению медицинских технологий CastPrint
 • Услуга Латвийского объединения самаритян Drošības poga

Кто может принять участие? В хакатоне приглашаем принять участие каждого индивидуально или группы единомышленников до 6 человек со всей Латвии - всех тех, кого волнует тема социальных инноваций, представителей предприятий, молодых предпринимателей, программистов, 3D-художников, графических дизайнеров, бизнес и финансовых специалистов, студентов или просто полных энтузиазма генераторов идей. Участникам хакатона должно быть не менее 18 лет.

Общее количество участников? 40

Как все будет проходить? В пятницу вечером каждый участник/группа единомышленников со своей идеей социальной инновации презентует ее остальным участникам хакатона. После этого участники выберут, над какими идеями они готовы будут работать в течение 48 часов и начнут создавать команды. В субботу, 12 октября, команды будут работать вместе со специалистами разных отраслей - менторами, которые намеченным бизнес-идеям помогут сформировать бизнес-модель и подобрать наиболее подходящие технологические, дизайнерские и маркетинговые решения. В воскресенье, 13 октября, команды представят свои готовые проекты жюри – представителям Латвийской сети бизнес-ангелов и другим экспертам, которые в завершение мероприятия определят самую высокую, инновационную и жизнеспособную идею социального бизнеса, авторы которой получат главный приз хакатона. Для создания идей предусмотрена также и ночь, мероприятие проходит в свободной, творческой атмосфере, потому что мыслям и идеям необходим полет.

Призы? Главный приз хакатона от представительства British Council в Латвии для авторов самой выдающейся, инновационной и жизнеспособной идеи социального бизнеса: международный визит по обмену опытом к социальным предпринимателям.

Будут также и призы симпатии, но самое главное - без пользы для себя домой никто не отправится! Даже если команда не окажется среди лауреатов, или идея какого-либо участника не будет развиваться дальше, хактон каждому даст ценные знания и навыки в моделировании бизнеса, новые идеи, контакты, потенциальных партнеров и коллег для собственного бизнеса, а также отличную возможность презентовать свою бизнес-идею перед экспертами в предпринимательской деятельности.

Плата за участие и подача заявок? Участие в Хакатоне Социальных Инноваций бесплатно, НО места и эта отличная возможность рассчитаны всего на 40 участников. Чтобы стать участником хакатона, нужно поторопиться и до 22 сентября заполнить онлайн-анкету ЗДЕСЬ. После 22 сентября все заинтересованные получат ответ по е-почте.

Рабочий язык: LV, RU, ENG

Ведущие хакатона, поддерживающие творческую и профессиональную атмосферу:

 • Эрнестс Шталс, член правления предприятия «Dripit.io», учредитель и председатель правления TechHub Riga
 • Анна Андина, специалист по общественным отношениям и маркетингу банка BlueOrange, координатор проекта “Hellosolyanka”

Менторы команд: на протяжении всего хакатона помогут командам держаться в «рамах» и продвигаться к цели, давать профессиональные советы, будут делиться опытом, поощрять и в случае необходимости высказывать профессиональную критику:

 • Развитие предприятий: Эрнестc Шталc, руководитель Хакатона, член правления компании «Dripit.io», учредитель и председатель правления TechHub Riga
 • Развитие предприятий, экспорт: Эвита Штрауса, руководитель развития предприятия «MILZU!»
 • Привлечение финансов и бизнес-модели: Рейнис Будрикис, ведущий партнер управленческой консалтинговой компании «Civitta»
 • Дизайн и технологии: Алина Долмате, стратегический планировщик, соучредитель Riga Innovation Group (RIG)
 • Цифровой маркетинг: Элина Новада, создательница социального предприятия «Svaigi.lv»
 • Дизайн и коммуникация: Андрс Херманис, основатель и руководитель социального предприятия «BlindArt»
 • Информационные технологии: Линда Синка, основатель социального предприятия «Learn IT»
 • Начало предпринимательской деятельности: Лига Райтума, руководитель кулдигского бизнес-инкубатора ЛИАА
 • Социальное предпринимательство: Лиене Рейне–Митева, руководитель Латвийской ассоциации социального предпринимательства

Больше о каждом из менторов узнай здесь!

ПРОГРАММА хакатона - здесь!

Место проведения? Кулдигский Дом молодежи, ул. Елгавас 26

Ночлег и питание? Творческие умы должны питаться не только новыми знаниями и идеями. Участникам хакатона будут обеспечены завтрак, обед и ужин, а также во время всего мероприятия будут доступны закуски, кофе, чай и вода. Ночлег – в уютных, двухместных и трехместных номерах гостиницы «Jēkaba Sēta» (ул. Лиепаяс 36).

Что обязательно нужно взять с собой? Участники хакатона должны взять с собой свои портативные компьютеры. Техническое оснащение и канцелярские принадлежности будут обеспечены. Все по своему усмотрению и потребностям, чтобы чувствовать себя комфортно и свободно.

Логистика? Участники хакатона из Латгалии 11 октября в 13:00 собираются в Даугавпилсе, где будет ждать специально организованный, бесплатный микроавтобус, который доставит всех в Кулдигу. В свою очередь, 13 октября в 15:00 микроавтобус отправится из Кулдиги, чтобы доставить участников обратно в Даугавпилс. Участников из Видземе, Земгале и Курземе приглашаем использовать общественный транспорт.

Кто организует хакатон? Хакатон Социальных Инноваций в Кулдиге с поддержкой Министерства иностранных дел Германии организует Латвийская ассоциация социального предпринимательства в сотрудничестве с даугавпилсской молодежной организацией «D-Juno» и Курземским центром поддержки негосударственных организаций.  Осуществиться хакатону также помогает представительство British Council в Латвии, самоуправление Кулдигского края, Детско-юношеский центр Кулдигского края, SEB банк, предприятие «MILZU!», Латвийская сеть бизнес-ангелов и гостиница «Jēkaba Sēta».

Для дополнительной информации о хакатоне:
Лига Иванова, liga@sua.lv, 26464686
Анна Андина, anna.andina@gmail.com, 26189214


Команда «Learn IT»: программировать могут даже дети

Learn IT – это школа программирования для учеников 1-9 классов, в которой дети и подростки учатся создавать собственные технологии и искать современные решения своим проблемам. Тут они создают домашние страницы, игры, анимацию, учатся печатать на 3D-принтере и многому другому. СОЛЯНКА встретилась с создательницами этого социального предприятия Элиной Ингеланде и Линдой Синкой, чтобы узнать, как им удалось объединить технологии и социальную составную в своем нестандартном бизнесе.

Когда участники образовательной программы становятся создателями собственного бизнеса, основанного на образовании

Линда: Мы с Элиной встретились в рамках молодежной образовательной программы «Go Beyond», которая подразумевала создание бизнес-идеи или социального проекта. И мы нашли некий компромисс между бизнесом и социальной составной.

У Элины в то время была подруга из Эстонии, которая всегда гордилась ИТ-решениями, и у них в стране программирование преподают с первого класса. Изучив этот международный опыт, мы поняли, что в Латвии такой возможности нет.

Так мы начали свой бизнес с предоставления услуг в одной школе, с 30 детьми в двух группах, а потом это все разрослось как снежный ком - школы сами стали подавать заявки, нашей программой начали интересоваться дети.

Объединить образование и технологии в одно социальном предприятии

Элина: Мы с Линдой занимаемся чем-то между ИТ и бизнесом. Ежедневно мы больше отвечаем за управление бизнеса и новые проекты, а также новые рынки и новые возможности, а еще у нас есть учителя, которые преподают – это уже ИТ специалисты, которые обучают программированию.  Поэтому мы находимся между образованием и технологиями – в этой области.

Программирование подходит не только мужчинам

Элина: Часто мы слышим комментарии, что мы те, кто ломает стереотипы. И мне кажется, что очень ценно говорить о том, что программированием могут заниматься не только мужчины, но и девушки, ведь девушки приносят дополнительную ценность в сферу ИТ. И мы замечаем, что именно девушкам характерна эта социальная направленность. Мы способны объединять программирование с образованием и, возможно, программирование можно также объединить с музыкой или танцами или другими вещами, которые наиболее интересны девушкам.

Социальное предпринимательство – самостоятельный бизнес

Элина: Начиная эту инициативу в образовании, мы понимали, что мы хотели, чтобы наше дело поддерживалось не только пожертвованиями или другими проектами, мы хотели создать самостоятельный бизнес. Социальная составная нашей предпринимательской деятельности заключается в том, что мы занимаемся образованием. Мы стараемся научить программированию школьников, показать, что программировать могут даже дети.

Ученики как повод гордиться работой

Линда: Мы сотрудничали с несколькими ИТ-предприятиями и благодаря их идеям и нашему опыту и знаниям, мы вместе с детьми участвовали в фестивале света «Staro Rīga». 11-13-летние дети впервые участвовали в этом мероприятии с самостоятельно спрограммированной проекцией - инсталляцией, в очередь на которые стояли только дети. Видя этих детей и активность наших учеников, это мероприятие нам определенно доставило удовольствие. Это показывает, что дети уже сегодня могут использовать свои знания на практике и создавать нечто ценное.

Элина: Свою деятельность мы начали в 2014 году, и с тех пор мы обучили более тысячи детей по всей Латвии использовать технологии, чтобы создавать собственные решения. В прошлом учебном году у нас учились около 500 учеников, чем мы очень гордимся, и параллельно мы работаем с профессиональным усовершенствованием педагогов - обучаем учителей тому, как использовать технологии в классах. До этого момента мы обучили более 100 учителей в Латвии, чтобы они распространяли эти знания в дальнейшем.

Линда: Примерно год назад мы организовали первый в Латвии хакатон для детей, в рамках которого школьники на протяжении двух дней создавали решения для важных для себя проблем, таких как «мама не разрешает играть в компьютерные игры столько, сколько хочется» или «не могу встать в школу с утра» … Или «родители слишком громко храпят» - при определенной громкости устройство с микробитом начинало проигрывать мелодию.

Элина: Удивительно, что дети за один день усваивают основы программирования на упрощенном уровне и уже на второй день они готовы создавать решения, основанные на технологиях. Этим проектом мы показали, что не обязательно иметь глубокие познания в технологиях, достаточно общего понимания, и как использовать свои знания, чтобы находить решения своим проблемам.  Ученикам мы стараемся показать, что в будущем, когда они столкнутся с какими-то вызовами или трудностями, вместо того, чтобы жаловаться на то, что что-то не в порядке, они могли бы начать думать о том, как можно было бы решить проблему; как создать какое-то решение, которое было бы полезно не только одному человеку, но и другим.

„Learn IT” через пять лет и в регионах страны

Линда: Нашей целью на следующие пять лет является больше развиваться в регионах, потому что сейчас большинство учеников посещают наш кружок в Риге, но мы хотим создать сотрудничество с самоуправлениями, чтобы и в других городах дети могли бы освоить программирование и создавать свои технологичные решения.

Элина: Всей этой школой мы хотим показать, что программирование и технологии можно использовать в разных видах и разных сферах. Я бы очень хотела, чтобы школьники, которые вырастут через 5 или 10 лет, стали бы дигитальными послами в Латвии. И они бы могли создавать музыку, стали дигитальными художниками, создавали бы дигитальные инсталляции, и в общем думали бы о разных способах, как объединить их интересы с технологиями, чтобы создать нечто небывалое и нести имя Латвии как дигитального государства в дальнейшем.

Спасибо девушкам за искренний разговор. СОЛЯНКА очень надеется, что изучение технологий в скором времени станет повседневностью и для учеников даугавпилсских школ. Ну, а тем, кто живет в Риге, советуем не упустить возможность посещения летних курсов и кружков для детей – их проводят как на латышском, так и русском языках.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией социального предпринимательства при поддержке Британского совета в Латвии и Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия.


Ceturtais vebinārs: Mārketings un eksports // Andrs Hermanis

Kā stāstīt par savu uzņēmumu aizraujoši un saprotami? Kā uzsākt eksportu savām precēm? Vai atšķiras pieejas Latvijas un pasaules tirgum?

Stāsts, kā stāstīt par savu sociālo uzņēmumu Latvijā un pasaulē. Ceturtajā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas rīkotajā vebinārā uzzini BlindArt radītāja Andra Hermaņa praktisko pieredzi mārketingā un eksportā.

Vebinārs norisināsies 18. jūlijā plkst. 12.00 šajā linkā: ej.uz/LSUA-vebinars, pasākumam seko mūsu Facebook lapā: https://www.facebook.com/events/481868359048053/

Vebināra ierakstu skaties šeit

Vai vēlies piedalīties vebinārā kā lektors? Raksti uz regita@sua.lv


Sociālā uzņēmējdarbība, izglītība un IT - VIDEO!

Sociālā uzņēmējdarbība un IT, inovācijas un sociālā ietekme, izglītība, jēgpilni pavadīts laiks un pašu bērnu radīti izgudrojumi - tieši šo visu savā darbībā apvieno mūsu biedri Learn IT. Programmēšana, sensori krākšanai, kas spēlē melodiju un citi risinājumi, ko rada paši bērni!

Kā Linda Sinka un Elīna Ingelande tas izdodas? Skaties Solyanka veidotajā sižetā un piesaki Learn IT vasaras nometnēm vai nodarbībām savus bērnus!


Jaunākie notikumi sociālajā uzņēmējdarbībā

Vairāki jaunumi, kas būs noderīgi tiem, kas interesējas par sociālo uzņēmējdarbību un vēlas uzzināt vairāk.

Vebināri: pusdienlaiks ar ietekmi

Vebinārā "Tu un sociālā uzņēmējdarbība: vai vajag?" apskatījām motivāciju, kādēļ veidot sociālo uzņēējdarbību un šī brīža aktualitātes - sociālā uzņēmuma likumu un atbalstu sociālajiem uzņēmumiem.

Vebināra ierakstu noteiktu laiku skaties šeit.

Otrajā vebinārā apskatījām praktisko pieredzi un ievadu sociālo projektu izvērtēšanā. Otro vebināru piedāvā mūsu Sibīrijas partneri, kas ir izvērtēšanas eksperti ar plašu pieredzi sociālo projektu izvērtēšanā.

Vebināra ieraksts ir uz noteiktu laiku pieejams šeit

Trešajā vebinārā tiks apskatīti pieci rīki uzņēmuma redzamībai internetā. Vebināru rīko mūsu biedri Created in Latvia, kas atbalsta sociālo uzņēmējdarbību un cilvēkus ar īpašām vajadzībām, nodrošinot bezmaksas iespējas informācijas un reklāmas izvietošanai projekta ietvaros. Sadarbības iespēju un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar uzņēmumu, rakstot info@latvijaradits.lv"

Vebināram sekot līdzi var mūsu Facebook pasākumā šeit

Diskusija "Vai drīkst pelnīt, darot labu?"

Piedalījāmies sarunu festivālā LAMPA ar diskusiju "Vai drīkst pelnīt, darot labu?", diskutējot par šo tematu kopā ar astoņiem mūsu biedriem (Riga Brain, Otrā Elpa, Blindart, Barboleta, bērnu centrs "Kā mājās", Svaigi.lv, Makeroom, Parunāsim.lv). Diskusijas galvenā atziņa bija, ka sociālajiem uzņēmumiem vajag pelnīt, lai darītu labu.

Diskusijas ierakstu skaties šeit un piedalies diskusijā!

Sociālās uzņēmējdarbības tirgus - 24. augustā!

Jau 24. augustā tiekamies ikgadējā Sociālās uzņēmējdarbības tirgū, kas norisināsies Kalnciema kvartālā no plkst. 10.00 līdz 16.00. Tā ir lieliska iespēja satikties savā starpā, iepazīt jaunus cilvēkus un ķert iedvesmu biznesa attīstībā. 


Aizvadīts desmitais Sociālās uzņēmējdarbības forums

24. maijā Rīgā aizvadījām desmito Sociālās uzņēmējdarbības forumu, kur kopskaitā pulcējās 179 dalībnieki. Apaļajā Foruma gadskārtā diskutējām par uzņēmējdarbības pamatiem – BIZNESA MODEĻIEM. Kā izveidot veiksmīgi funkcionējošu sociālo uzņēmumu? Izzinājām ārvalstu pieredzi – goodbag (Austrija), Mesteshukar ButiQ – MBQ (Rumānija), kā arī uzklausījām latviešu pārmaiņu līdera Eiropā, Āzijā un Āfrikā - Mika Celmiņa stāstu. Foruma otrajā daļā norisinājās trīs praktiskas darba grupas, kur kopā ar vairākiem biznesa (SEB Latvia, MILZU, Eco Baltia VIDE, Riga Wood Baltic, Meditec, Motify, IT House, SIA ZAAO, Iespējamā misija, Valodu Vēstniecība, CIVITTA, Kristaps Drone, Baiba Rubesa) un pašvaldību (Kuldīgas, Jelgavas un Ķekavas novadu) ekspertiem praktiski analizējām trīs sociālo uzņēmumu darbības modeļus, kā arī diskutējām par sadarbības iespējām. Paldies mūsu biedriem KK Original Design, Sonido un Cēsu Jaunā skola par drosmi un atsaucību izrādīt sava uzņēmuma “aizkulises”, kā arī Vita Brakovska, Ernests Štāls un Fionn Dobbin par kompetenci un enerģiju darba grupu vadīšanā.

Sociālās uzņēmējdarbības foruma spraigākā daļa – sešu asociācijas biedru prezentāciju konkurss jeb pitch par 2000 EUR investīciju no British Council pārstāvniecības Latvijā un labdarības veikalu tīkla “Otrā Elpa”, kur uzvarētāju noteica Foruma auditorijas balsojums. Konkursā uzvarēja un 2000 EUR ieguva sociālais uzņēmums “Dabas Zirgi”, kas par iegūto naudas balvu segs iecerētās Jātnieku mājas projektēšanas izmaksas. Seši konkursa dalībnieki tika izvēlēti pēc divām pitch apmācībām, ko organizēja ASV vēstniecība Latvijā. Paldies visiem drosmīgajiem sociālajiem uzņēmējiem, kuri kāpa uz Foruma skatuves - Learn IT, Svaigi.lv, Printart, Café M, Visi Var un Dabas Zirgi.

Īpaši LIELS un sirsnīgs paldies mūsu draugiem un atbalstītājiem, ar kuru atbalstu Forums tapa: British Council pārstāvniecībai Latvijā, SEB bankai, labdarības veikalu tīklam “Otrā Elpa”, Latvijas Universitātei, Attīstības finanšu institūcijai “Altum”, Eiropas Investīciju bankas Institūtam, ASV vēstniecībai Latvijā, laikrakstam “Dienas Bizness”, restorānam “Kaļķu Vārti” un Pure Chocolate.

Ieskats Foruma bilžu galerijā šeit

SPĒKS IR SADARBĪBĀ, UN KOPĀ MĒS VARAM PATIEŠĀM DAUDZ!