Pētījums: A map of social enterprises and their ecosystems in Europe

7 janvāris, 2015

Pētījums par sociālajiem uzņēmumiem 28 ES valstīs un Šveicē atklāj to darbības jomas un ienākumu avotus. Pieejama arī atsevišķā pētījuma sadaļa par Latviju.

Neskatoties uz to, ka sociālā uzņēmējdarbība ir jauns risinājums dažādo sociālo problēmu novēršanai ne tikai Eiropā, bet arī citur pasaulē, katrā valstī sociālie uzņēmumi ir. Tas konstatēts pētījumā par sociālās uzņēmējdarbības iespējām un atbalsta mehānismiem 29 Eiropas valstīs (28 ES valstis un Šveice). Pētījumā tiek apskatītas gan sociālo uzņēmumu juridiskās formas, gan dažādie atbalsta instrumenti, kā arī analizēti darbības riski un iespējas. Pētījumā bija iesaistīta arī PROVIDUS eksperte Agnese Lešinska, kura Latvijas situācijas analīzei sniedza informāciju par sociālās uzņēmējdarbības juridiskajiem aspektiem.

Pētījuma sadaļa par Latviju – Country Report

Pētnieki norāda, ka sociālo uzņēmumu skaits nereti ir saistāms gan ar atbalsta mehānismu esamību konkrētā valstī, gan sabiedrības attieksmi un to, cik redzams ir šo uzņēmumu darbs sabiedrībā.

Pētījumā konstatēts, ka sociālie uzņēmumi Eiropā pārsvarā darbojas šādās jomās:
• Nodrošina darba vietas mazaizsargātām personu grupām,
• Sniedz dažādus sociālos pakalpojumu noteiktām personu grupām, piemēram, aprūpe un medicīnas pakalpojumu sniegšana veca gada gājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
• Nodrošina dažādu publisko pakalpojumu pieejamību, piemēram, sabiedrisko transportu,
• Veicina sabiedrības līdzdalību demokrātijas nostiprināšanā un e-līdzdalības rīku uzturēšanā,
• Veic aktivitātes vides aizsardzības jomā,
• Sekmē godīgas tirdzniecības principa ievērošanu, izskaužot bērnu nodarbināšanu vai resursu noplicināšanu.

Vērtējot sociālo uzņēmumu ienākumu avotus, secināts, ka tos veido gan pašu nopelnītie līdzekļi, gan atbalsta mehānismi, piemēram, valsts subsīdijas un granti, ziedojumi, brīvprātīgais darbs un nodokļu atlaides.

Piemēram, Itālijā 45% un Lielbritānijā 23% sociālo uzņēmumu atzīst, ka lielākā daļa to ienākumus veido ienākumi no valsts un pašvaldību finanšu avotiem.

Bet uzņēmumi arī pelna, ražojot un pārdodot preces un pakalpojumus brīvajā tirgū vai arī piedaloties valsts un pašvaldību iepirkumos), gan dažādi citi atbalsta instrumenti.

Pētījumā bija iesaistīta arī PROVIDUS eksperte Agnese Lešinska, kura Latvijas situācijas analīzei sniedza informāciju par sociālās uzņēmējdarbības juridiskajiem aspektiem.

Pētījums angļu valodā pieejams šeit.