Kā politiskās partijas var atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību?

augusts 9, 2022

Ņemot vērā, ka tuvojas Saeimas vēlēšanas, biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” (LSUA), balstoties uz savu līdzšinējo pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jomā sadarbībā ar lēmumu pieņēmējiem, sniedz priekšlikumus un ierosinājumus sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā.

Sociālā uzņēmējdarbība ieņem arvien svarīgāku vietu sociāli iekļaujošas vides un labklājības veicināšanā Latvijā, un tai ir liels potenciāls arī reģionu konkurētspējas veicināšanā un sociālās nevienlīdzības mazināšanā. Sociālie uzņēmumi, piemēram, var sniegt būtisku ieguldījumu sociālās atstumtības riska grupu nodarbināšanā un iekļaušanā sabiedrībā, sociālo pakalpojumu sniegšanā, sociālo inovāciju radīšanā, vietējo mazo un vidējo uzņēmumu stiprināšanā, kā arī daudzās citās sabiedrībai nozīmīgās jomās.

Pēdējos gados ir sperti būtiski soļi, lai ieviestu likumisko un politikas plānošanas ietvaru sociālās uzņēmējdarbības attīstībai nacionālā līmenī:

 • Jau četrus gadus darbojas Sociālā uzņēmuma likums, kā rezultātā ir reģistrēti aptuveni 210 sociālie uzņēmumi.
 • Darbojas ALTUM sociālās uzņēmējdarbības atbalsta grantu programma, kuras mērķis ir veicināt sociālo uzņēmumu izaugsmi
 • Sociālā uzņēmējdarbība kā atbalstāmā aktivitāte ir iekļauta arī Nacionālajā Attīstības Plānā 2021. – 2027.gadam (NAP2027). Prioritātes “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība”, rīcības virziena “Darbs un ienākumi”, 223. aktivitāte iekļauj atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai: “Kvalitatīvu (t. sk. drošu) darba vietu izveide un uzturēšana, sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības sekmēšana un atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai”.
 • Eiropas līmenī ir apstiprināts sociālās ekonomikas rīcības plāns, īpaši uzsverot dalībvalstu pienākumu šo virzienu attīstīt.

Taču sociālās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā nebūs iespējama bez valsts mēroga pasākumu ieviešanas un īstenošanas, kas rada sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu vidi un veicina atbalsta un sadarbības instrumentu veidošanu. Tādēļ LSUA aicina kā vienu no prioritātēm partiju nākotnes plānos iekļaut sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu valsts mērogā, izstrādājot un īstenojot tādus pasākumus un aktivitātes, kas:

 • attīsta sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus valsts mērogā;
 • veicina jaunu sociālo uzņēmumu rašanos;
 • stiprina esošos sociālos uzņēmumus;
 • veicina zināšanu, prasmju un pieredžu apmaiņu starp sociālajiem uzņēmumiem un citiem uzņēmējdarbības un pilsoniskās sabiedrības sektoriem;
 • rada labvēlīgu vidi sociālo uzņēmumu un lēmumu pieņēmēju mijiedarbībai, sadarbībai un atbalsta saņemšanai.

Ir svarīgi to ne vien to iekļaut kā prioritāti, bet arī paredzēt konkrētus rīcības soļus šīs prioritātes ieviešanai dzīvē. LSUA ir gatava līdzdarboties šo rīcības soļu izstrādē un ieviešanā, jaunu iniciatīvu radīšanā un veidošanā. Mūsu līdz šim gūtā pieredze sadarbībā ar lēmumu pieņēmējiem liecina, ka rezultātus var panākt arī bez milzīgiem finanšu resursiem, un daudz kas vietējā līmenī ir iespējams, gudri un mērķtiecīgi koordinējot iesaistīto pušu darbu un iniciatīvas.

LSUA aicina politiskās partijas prioritizēt trīs konkrētus mērķus, kas palīdzēs sociālajiem uzņēmumiem vēl labāk radīt sociālo ietekmi:

 • Sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi:
  ○ Publiskajos iepirkumos virs konkrētas summas kā obligātas iestrādāt prasības piegādātājiem izpildīt papildus sociālos un vides mērķus, piemēram, prasības vides pieejamībai, darba drošībai, vides aizsardzībai, lai finansējums jēgpilni risinātu sociālās problēmas. Sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi ļauj ilgtspējīgāk ieguldīt publiskos līdzekļus, sasniedzot vienlaicīgi vairākus mērķus. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi vadlīnijas sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanai, kā arī aktualizē tēmu reģionālajos semināros un konferencēs visā Latvijā.
 • Nodokļu atlaides darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem:
  ○ Darba integrācijas sociālie uzņēmumi mērķtiecīgi integrē darba tirgū dažādas sociāli mazaizsargātas mērķa grupas, tomēr uzņēmumiem ir nepieciešams papildus atbalsts, lai to nodrošinātu ilgtermiņā. Darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam šobrīd izmēģinājuma versijā tiek īstenota kompensācija par veikto Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) darba devēja daļu par nodarbinātajām personām ar invaliditāti, šis atbalsta veids nodrošina pilnvērtīgu atbalstu uzņēmumiem, nepieciešams veidot arī citus atbalsta mehānismus, ilgtermiņā nodrošinot uzņēmumu motivāciju.
 • Ilgtermiņa finansējums sociālajām inovācijām un sociālās ekonomikas organizācijām:
  ○ Aicinām jau šobrīd veidot investīciju fondu sociālo inovāciju radīšanai, veicināšanai un sadarbībām, lai risinātu sarežģītas sociālās problēmas.

Šobrīd vēl darbojas attīstības programma sociālās uzņēmējdarbības atbalstam, ko īsteno Labklājības Ministrija sadarbībā ar ALTUM, tomēr ilgtermiņā ir jāveicina investīciju pieejamība daudzveidīgām sociālās ekonomikas organizāciju vajadzībām, īpaši investīciju pieejamība ilgtermiņā.

Regita Zeiļa,
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore