Sociālās ietekmes pārvalde: pieredzes stāsti

1 jūlijs, 2021

Projekta BALTIC : YOUTH : IMPACT ietvaros tika apkopoti dažādi prakstiski piemēri, kā jauniešu organizācijas un sociālie uzņēmumi Baltijas valstīs mēra, apkopo un komunicē savu sociālo ietekmi. Šie piemēri kalpo kā lielisks iedvesmas avots tām organizācijām, kas vēlas uzsākt savas sociālās ietekmes pārvaldi, bet nezina kā to darīt.

LABORATORIUM

Laboratorium” piedāvā zinātnes nodarbības, izrādes, nometnes, kā arī citus pasākumus, saistītus ar fizikas un ķīmijas jomām 8 līdz 18 gadus veciem bērniem. Viņi uzskata, ka viens no iemesliem, kāpēc tik maz bērnu izvēlas zinātni kā savu izglītības jomu, ir tas, ka trūkst aizraujošas, praktiskas pieredzes.

Izvērtējot savas organizācijas ietekmi, sekojiet līdzi dalībnieku individuālajam progresam un apkopojiet plašu datu klāstu. Sociālās ietekmes mērījumu rezultāti palīdz regulāri uzlabot lekcijas un aktivitātes. Lielākā daļa “Laboratorium” jauno klientu par viņiem ir dzirdējuši no mutiskās saziņas, kas nozīmē, ka dalībnieku pozitīva pieredze ir labākā reklāma. Sociālās ietekmes rezultāti veido lielisku stāstu, kas atvieglo mārketinga stratēģijas plānošanu.

GLOBAL SHAPERS RIGA HUB

Plānojiet ietekmes izvērtēšanu stratēģiski pēc ilgtermiņa, vidusposma un īstermiņa novērtējumiem, nosakiet savus mērķus un atbilstoši īstenojiet savas darbības. 

Global Shapers Riga HUB apvieno jaunos līderus, kuri dzīvo Latvijā un aktīvi uzsāk pārmaiņas vietējā kopienā, pilsētā un valstī. Organizācija strādā pie dažādiem projektiem, atbilstoši viņu interesēm, piemēram, mobinga mazināšana, jauniešu mentorings, korporatīvās ilgtspējas veicināšana, senioru iesaiste sabiedrībā un garīgās veselības jautājumi.

Organizācijas stratēģiskās ietekmes mērīšana palīdz veidot organizācijas darbu, pielikt lielākas pūles projektos, kas rada papildu vērtību un ietekmi. Dažkārt darba procesā projekti ir jāpārveido, lai sasniegtu mērķauditoriju un īstenotu projekta mērķus. Ietekmes mērīšana labāk atspoguļo darba rezultātus un motivē darbiniekus iesaistīties vairāk.

LATVIJAS MAZPULKI

Latvijas Mazpulki šobrīd ir lielākā un spēcīgākā jaunatnes nevalstiskā organizācija Latvijā, kas, izmantojot praktiskas nodarbības un neformālo izglītību, atbalsta Latvijas sabiedrības līderu un jauno uzņēmēju izaugsmi. Viņi īsteno videi draudzīgas aktivitātes un veicina lauku teritoriju attīstību. Katru gadu viņi aicina jauniešus radīt vismaz vienu projektu, kura rezultāts būtu personiski nozīmīgs vai noderīgs sabiedrībai kopumā. Mazpulki organizē arī dažādus seminārus, sporta spēles un nometnes, kā arī citus pasākumus, kas veicina jauniešu vēlmi iesaistīties un piedalīties. Viņu mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 8 līdz 30 gadiem.

Izvērtējot savas organizācijas ietekmi, ir svarīgi radīt iespējas jauniešiem novērtēt sevi un parādīt to, ko viņi ir ieguvuši. Šos datus var izmantot arī sociālās ietekmes mērījumos.

Latvijas Mazpulki norāda, ka viņi mēra ietekmi, bet apzinās, ka varētu darīt vairāk. Viņu labie piemēri ir ikgadējie jaunatnes forumi un goda nominācija “Augsim Latvijai!”. Abi notikumi ir brīdis, kad jaunieši novērtē savu izaugsmi un pastāsta par to savai organizācijai. Gandrīz katrs organizācijas jaunietis vēlas saņemt šīs goda nominācijas, un mentori palīdz jauniešiem sasniegt šo mērķi.

GLOBAL CITIZEN

Global Citizen ir sociālais uzņēmums, kas īsteno dažādus starptautiskus projektus, kas vērsti uz vispārējo izglītību, kā arī īsteno tādus pakalpojumus kā jaunatnes darbs un neformālā izglītība jauniešiem, jaunatnes darbinieku, jaunatnes līderu un pedagogu profesionālā attīstība. Viņu galvenā mērķauditorija ir jaunieši, jaunatnes darbinieki un pedagogi. 

Mērot savu ietekmi, Global Citizen iesaka neaizmirst izmantot dažādas metodes, iesaistīt ieinteresētās personas, lai iegūtu daudzveidīgāku informāciju un papildus uzlabotu un stiprinātu savstarpējās attiecības. 

Ilgstoša projekta izvērtējums tika veikts, organizējot intervijas ar projekta izplatītājiem un vietējām kopienām. Šīs padziļinātās intervijas palīdzēja noskaidrot, kādu sociālo ietekmi pēc projekta īstenošanas tie radīja citām organizācijām: palielināja to izaugsmi, palīdzēja veidot savu identitāti. Arī intervijās tika atklāts, ka globālā izglītība ir kļuvusi par jaunu prioritāti visām iesaistītajām organizācijām. Turklāt tika veikts pētījums par to, kā šis projekts ietekmēja tā dalībniekus. Izrādījās, ka ietekme ir bijusi ļoti pozitīva: dalībnieki labāk izprot starptautiskās vienotības nozīmi, izglītību un ir vairāk ieinteresēti piedalīties globālo problēmu risināšanā.

Šīs aktivitātes palīdzēja izprast viņu darba panākumus un efektivitāti, kā arī veicināja turpmāko aktivitāšu un mērķu plānošanu. Tas lielā mērā ietekmēja arī organizācijas darbinieku motivāciju. Projekta sociālās ietekmes mērīšana palīdzēja mudināt visus darbiniekus nākotnē tiekties pēc nozīmīgākiem projektiem, aktivitātēm un mērķiem.

LIETUVAS JAUNATNES PADOME (LiJOT)

 Lietuvas Jaunatnes padome ir lielākā jauniešu organizācija Lietuvā, kura apvieno ap 70 reģionāla un valsts mēroga jaunatnes organizācijas un jaunatnes padomes. LiJOT  īsteno dažādus projektus saistībā ar jaunatnes jautājumiem Lietuvā, kā arī konsultē savas biedru organizācijas un pārstāv viņu intereses politikas veidošanas procesos. Viņu galvenā mērķauditorija ir jaunieši, kuri ir iesaistīti dažādās jaunatnes organizācijās visā valstī.

Lietuvas Jaunatnes padome norāda, ka savus sociālās ietekmes rādītājus jāizmanto arī interešu aizstāvībā. 

Sociālās ietekmes novērtējuma datus organizācija izmanto savu nākotnes mērķu un darbību plānošanā un strukturēšanā, kā arī politikas veidošanas procesos, kur sociālās ietekmes dati pierāda jaunatnes organizācijas darba vērtību. Tas ir arī palīdzējis sasniegt lielu mērķi – valsts piešķirtais finansējums, kas veltīts jaunatnes lietām Lietuvā, šogad ir palielināts par 30%. Tas dos labumu ne tikai LiJOT un viņu tīkla organizācijām, bet arī visiem jauniešiem Lietuvā.

JUNIOR ACHIEVEMENT LITHUANIA

Junior Achievement Lithuania ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas piedāvā neformālas izglītības programmas, kuru mērķis ir jauniešu ekonomikas un uzņēmējdarbības kompetenču un prasmju attīstība.

Junior Achievement Lithuania iesaka izmantot atbilstošus pieejamos tiešsaistes rīkus, lai novērtētu savu ietekmi un pārliecinoši atspoguļotu rezultātus.

Vienas no viņu programmām, ko dēvē par “Titan”, ietekme tiek mērīta, izmantojot tiešsaistes ietekmes mērīšanas rīku “Mission Measurement”. Saskaņā ar datiem, kas iegūti 2020. gada februārī, programma ir sasniegusi un attīstījusi tūkstošiem jauniešu uzņēmējdarbības prasmes. Šis piemērs liecina, ka ir iespējams veiksmīgi izmantot tiešsaistes rīkus, lai iegūtu datus sociālās ietekmes mērīšanai. Vēl jo vairāk, organizācija dalās ar šiem datiem, lai pārliecinoši atspoguļotu programmas rezultātus.

 

YOUTH FOR UNDERSTANDING ESTONIA (YFU ESTONIA)

Programma Youth For Understanding (YFU) ir viena no pasaulē vecākajām, lielākajām un visvairāk respektētajām starptautiskajām apmaiņas organizācijām. YFU programmas piedāvā igauņu vidusskolēniem iespēju doties apskatīt un atklāt pasauli. Tas ļauj viņiem uzņemt apmaiņas studentu uz gadu savās mājās.

YFU atgādina dalīties un komunicēt savas organizācijas sociālo ietekmi, kā arī izmantot ietekmes rādītājus savās komunikāciju aktivitātes.

Katru gadu YFU Estonia lūdz atsauksmes no studentiem par to, cik apmierināti viņi bija ar atbalstu apmaiņas gada laikā. Organizācija rūpīgi seko līdzi rezultātiem un attiecīgi uzlabo savu darbību. Papildus tam, reizi gadā viņi veic brīvprātīgo apmierinātības aptauju, padziļināti apskatot ietekmes tēmu, tā rezultātā tiek apkopots ietekmes ziņojums, tas tiek publicēts viņu mājaslapā Maailmamuutjad.ee. Ietekmes mērīšana palīdz YFU Estonia veidot spēcīgus vēstījumus un efektīvu komunikāciju, lai pastāstītu par organizācijas nozīmi un ietekmi un piesaistītu ziedotājus.

IGAUNIJAS LGBT ASOCIĀCIJA

Igaunijas LGBT asociācija ir nevalstiskā organizācija, kas strādā LGBT + cilvēku un viņu tuvinieku labā, sniedzot atbalsta pakalpojumus, veicot interešu aizstāvību un ar informatīvām aktivitātēm uzlabojot sabiedrības izpratni par LGBT + jautājumiem.

Mērot savas organizācijas ietekmi, Igaunijas LGTB asociācija iesaka veidot savas aktivitātes un mērījumu sistēmu, kartējot iesaistīto pušu problēmas un vajadzības. Ir svarīgi pētīt arī citas nozīmīgas mērķa grupas.

Organizācija apkopo atsauksmes, analizē konkrētus rādītājus, piemēram, notikumu skaitu, dalībnieku skaitu, ieguldījumu utt., un pēta šo jomu. Piemēram, veicot aptauju, tika noteiktas Igaunijas LGBT+ kopienas problēmas un vajadzības. Rezultāti tika ņemti vērā, veidojot  asociācijas jauno stratēģiju. Kopienas pētniecība un ietekmes novērtējums sniedz organizācijai pārskatu par situāciju un vajadzībām, kā arī sniedz labu iespēju parādīt politiķiem un citiem lēmumu pieņēmējiem, kādas sistemātiskas izmaiņas ir nepieciešamas.

ERASMUS STUDENT NETWORK ESTONIA

Erasmus Student Network Estonia” ir bezpeļņas organizācija un pieder “Erasmus Student Network” (ESN) tīklam, kas ir lielākā studentu organizācija Eiropā. Viens no viņu galvenajiem projektiem ir Erasmus skolās, kas paredzēta visiem Erasmus un starptautiskajiem studentiem, kuri vēlas apmeklēt vietējās vidusskolas viņu uzturēšanās laikā Igaunijā.

Mērot savas organizācijas sociālo ietekmi, ENS iesaka veidot procesus un vienotas metodes, kas jāizmanto vadītājiem, kā arī dalībniekiem, lai jēgpilni apkopotu datus sociālās ietekmes novērtēšanai.

Lai precīzi zinātu, cik skolēni tika sasniegti un kā viņiem patika nodarbības, tiek apkopoti dažādi dati. Piemēram, nodarbības sākumā starptautiskie studenti atzīmēja, cik skolēnu ir klasē. Nodarbības beigās skolēniem bija jāaizpilda tiešsaistes aptauja ar trīs jautājumiem un visbeidzot apmeklējuma laikā bija jāuzņem fotoattēli. Lai uzlabotu projekta norisi, tika apkopotas arī atsauksmes no starptautiskajiem studentiem, skolotājiem, koordinatoriem un projekta sponsoriem.

Pateicoties uzdevumu sarakstiem un koordinatoru palīdzībai, tika apkopota statistika un katrā apmeklējuma reizē tika uzņemti attēli. Apkopotā statistika palīdzēja parādīt projekta ietekmi, un skolā uzņemtās bildes tika izmantotas sociālajos medijos, lai uzlabotu projekta redzamību. 2020. gada pavasarī Erasmus programma skolās Igaunijā izcīnīja 2. vietu Erasmus studentu tīkla STARawards konkursā kā visietekmīgākais projekts studentu un jauniešu mobilitātei.

VILNIUS SOCIALINIS KLUBAS

 

Lejuplādē šeit / Download here || LATVISKI Pieredzes stāsti un ieteikumi || ENGLISH Best practice stories || LITHUANIAN Gerųjų praktikų istorijos || ESTONIAN Parimat praktikat ||

 

|| Baltijas jaunatnes organizāciju sociālās ietekmes pārvaldes pārskatu lasi ŠEIT ||