Ziņojums par tendencēm un izaicinājumiem darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem Eiropā

31 oktobris, 2022

B-WISE projekta partneri ar prieku paziņo, ka ir publicēts “Ziņojums par tendencēm un izaicinājumiem darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem (DISU) Eiropā – pašreizējā situācija saistībā ar prasmju trūkumu, jo īpaši digitālajā jomā”, ko sagatavojis EURICSE ar pārējo projekta partneru atbalstu.

Ziņojuma mērķis ir palīdzēt izstrādāt stratēģisku pieeju (Blueprint) nozaru sadarbībai prasmju jomā, lai stiprinātu DISU darbu un darbinieku prasmes, kā arī ilgtspējīgi risinātu digitalizācijas problēmas, ar kurām tie saskaras. Pamatojoties uz 27 valstu ziņojumiem, klātienes intervijām un tiešsaistes aptauju, kas veikta 13 B-WISE partnervalstīs, ziņojumā analizēti DISU galvenie virzītājspēki, iezīmes un attīstības tendences 27 ES dalībvalstīs un pētītas DISU darbinieku vajadzīgās prasmes un trūkumi, jo īpaši attiecībā uz digitālajām prasmēm.

Ziņojumā ir izveidota Eiropas Savienības DISU sektora karte un uzsvērtas problēmas, ar kurām saskaras šīs organizācijas, lai atbalstītu savus darbiniekus no sociāli mazaizsargātajām grupām. Ziņojuma pirmajā nodaļā tika analizēti darba tirgus ierobežojumi un darba politikas pasākumu, kas īstenoti, lai atbalstītu darba ņēmēju no sociāli mazaizsargātajām grupām integrāciju darbā, trūkumi. Turpmākajās nodaļās aplūkotas DISU galvenās iezīmes, to pievienotā vērtība, to virzītājspēki un attīstības modeļi. Otrajā nodaļā analizēti integrācijas modeļi un DISU saimnieciskās darbības jomas; Trešajā nodaļā galvenā uzmanība tiek pievērsta DISU juridisko struktūru dažādības atspoguļošanai 27 ES valstīs; Ceturtajā nodaļā ir izklāstīts resursu kopums, kas ir pieejams DISU: Piektās nodaļas mērķis ir ilustrēt DISU rašanās kontekstu un attīstības modeļus trīs valstu grupās; Sestajā nodaļā tika pētītas DISU darbinieku (vadītāju, atbalsta personu un darbinieku no sociāli mazaizsargātajām grupām) tehniskās un starpnozaru prasmes (soft skills) un ar tām saistītās prasmju nepilnības; Septītajā nodaļā tika vērtēts DISU tehnoloģiju, digitalizācijas un digitālo prasmju stāvoklis 13 valstīs, kas piedalās B-WISE projektā. Visbeidzot, astotajā nodaļā izceltas jaunākās tendences un problēmas, ar kurām saskaras DISU pētītajās valstīs. 

Šis ziņojums tiek izmantots turpmākajam projekta darbam. Šobrīd projekta partneri koncentrējas uz visu DISU darba ņēmēju prasmju vajadzību analīzi, lai pēc tam varētu sastādīt īpašas mācību programmas katram no tiem un, visbeidzot, izveidot nozaru prasmju stratēģiju!

Aicinām iepazīties ar ziņojumu ŠEIT.

B-WISE ir Erasmus+ programmas finansēts projekts, kura mērķis ir izstrādāt Eiropas stratēģiju, lai risinātu prasmju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz digitālajām prasmēm, darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) nozarē.