Uzsākts B-WISE projekts

6 aprīlis, 2021

B-WISE projekts sekmēs darba integrācijas sociālo uzņēmēmumu prasmju uzlabošanu

Darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) mērķis ir iesaistīt nelabvēlīgā situācijā esošās personas darba tirgū. Prasmju trūkums un neatbilstība pašlaik ietekmē DISU vairākās dimensijās, īpaši attiecībā uz digitālajām prasmēm. 

Ir svarīgi izstrādāt visaptverošu Eiropas stratēģiju, lai novērstu prasmju trūkumus darba integrācijas nozarē, aptverot nelabvēlīgā situācijā esošu darba ņēmēju, darba devēju, vadītāju un to personu prasmes, kuras var nodrošināt atbilstošu darba vidi. 

LSUA komanda kopā ar 28 citiem partneriem no 13 Eiropas Savienības valstīm ir uzsākusi dalību projektā “Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises (B-WISE)”, kuru vada divi galvenie Eiropas tīkli – ENSIE un EASPD, kas pārstāv DISU nozari. Projekta laikā tiks īstenots un apkopots visaptverošs savstarpēji saistītu rezultātu kopums, kas būs elastīgs un pielāgojams dažādiem pašreizējiem un nākotnes kontekstiem un norisēm visā Eiropā.

B-WISE brošūra

B-WISE projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest jaunu stratēģisko pieeju (Blueprint) nozaru sadarbībai attiecībā uz prasmēm, kas nepieciešamas, lai stiprinātu DISU un ilgtspējīgi risinātu digitālās plaisas un problēmas, ar kurām tie saskaras. Projekta mērķus tiek plānots sasniegt, izveidojot ilgtspējīgu Eiropas aliansi, kura īstenos šādus uzdevumus:

  • Izstrādās kopēju metodiku pašreizējās situācijas novērtēšanai un nākotnes vajadzību prognozēšanai,
  • Noteiks nozarēm raksturīgas darba tirgus vajadzības un analizēs esošo profesionālās izglītības sistēmu pieejamību,
  • Apzinās, dokumentēs un popularizēs labu praksi valsts un reģionālā līmenī,
  • Noteiks profesiju profilus, kas jāpārskata vai jāizveido,
  • Reaģēs uz nepieciešamajām identificētajām prasmēm (īpaši digitālajā jomā), izmantojot ieteikumus, lai izveidotu / atjauninātu starpvalstu profesionālās apmācības saturu,
  • Izveidos ilgtspējīgu plānu, kā saskaņot pieprasīto un identificēto prasmju piedāvājumu,
  • Veidos spēcīgu un ilgtspējīgu kopienu, kas atbalsta atbilstošu kvalitātes un līmeņa prasmju izaugsmi, inovāciju un konkurētspēju nozarē,
  • Izstrādās ilgtermiņa rīcības plānu pakāpeniskai stratēģijas ieviešanai pēc projekta pabeigšanas,
  • Veicinās DISU nozares kā karjeras izvēles pievilcību un palielinās izpratni par digitālo tehnoloģiju izmantošanas nozīmi nelabvēlīgā situācijā esošu grupu atbalstam darba praksē.

Vairāk par projektu var uzzināt ŠEIT.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.