Sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīnijas

3 marts, 2022

Labklājības ministrija publicējusi jaunas vadlīnijas sociālās ietekmes izvērtēšanai sociālā uzņēmuma statusa pretendentiem!

Sociālajam uzņēmumam vienlīdz svarīgi ir gan finansiālie rādītāji, gan nozīmīgas sociālās ietekmes radīšana, lai uzņēmējs pats ar saviem resursiem varētu radīt pozitīvas pārmaiņas. Izmērāmai un skaidrai jābūt ne tikai finanšu plūsmai, bet arī sociālajai ietekmei, lai ikviens iesaistītais varētu pārliecināties, ka iecerētais risinājums patiešām sasniedz mērķi.

Sociālā uzņēmuma likums uzdod Sociālo uzņēmumu komisijai izvērtēt, vai sociālā uzņēmuma statusa pretendents veic (plāno veikt) saimniecisko darbību, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi. Lai izvērtētu uzņēmuma radīto un plānoto sociālo ietekmi, komisija izmanto zemāk pievienotās Vadlīnijas sociālās ietekmes izvērtēšanai. Komisija izmanto uzņēmuma iesniegto informāciju par līdzšinējo darbību un nākotnes plāniem sociālā uzņēmuma statusā, kā arī publiski pieejamo informāciju.

Labklājības ministrija aicina sociālā uzņēmuma statusa pretendentus iesnieguma 1_pielikumā  detalizēti aprakstīt iecerēto sociālo uzņēmējdarbību, esošo un plānoto sociālo ietekmi, uzņēmuma radīto un plānoto papildu pievienoto vērtību. Šī informācija palīdzēs Sociālo uzņēmumu komisijai iegūt objektīvu vērtējumu par uzņēmuma radītās un plānotās sociālās ietekmes nozīmīgumu.

Lai veiksmīgi aizpildītu sociālā uzņēmuma statusa iesnieguma veidlapu un precīzi definētu savu plānoto sociālo ietekmi, uzņēmēji ir aicināti izmantot šeit pievienotās vadlīnijas jeb Sociālās ietekmes izvērtēšanas matricu pašvērtējuma iegūšanai par radīto sociālo ietekmi un tās izmaiņām uzņēmuma darbības laikā.

Sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīnijas atrodamas ŠEIT.