Sociālā uzņēmuma likumam 5 gadi

3 aprīlis, 2023

1. aprīlī apritēja pieci gadi kopš Latvijā darbojas Sociālā uzņēmuma likums. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitāti un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību. Likums dod tiesisko ietvaru, paredzot gan kritērijus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai, gan kārtību, kā valsts atbalstīs šāda veida uzņēmējdarbību. Sociālā uzņēmuma likums ir būtiski veicinājis sociālās uzņēmējdarbības sektora attīstību kopumā un kļuvis par vienu no stūrakmeņiem sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmā.

MAZLIET NO VĒSTURES

Kad tika sākts darbs pie Sociālā uzņēmuma likuma izveides, pasaulē nebija daudz valstu, no kurām ņemt piemēru. Izpratne par to, kas ir sociālais uzņēmums, arvien ir ļoti atšķirīga arī dažādās Eiropas valstīs. Latvija arvien šajā jomā ir vieni no celmlaužiem, īpaši Eiropas kontekstā – ar to mēs varam lepoties!
Sociālā uzņēmuma likums sniedz skaidru izpratni par to, kas un kā var kļūt par sociālo uzņēmumu. Latvijā šo statusu var iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), turklāt statusu piešķir Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisija. Citviet pasaulē šīs definīcijas ir ļoti plūstošas un sevi par sociālajiem uzņēmumiem sauc organizācijas, kuras pašas sevi tā identificē, taču atzīta statusa vai vienotas kvalitātes zīmes nav.

Eiropas sociālās uzņēmējdarbības monitoringa (ESEM) 2021-2022 dati liecina, ka 65.5% Eiropas sociālo uzņēmēju uzskata, ka sociālo uzņēmējdarbību regulējošam likumam ir būtiska pievienotā vērtība. 17.5% nav par to pārliecināti, 14.1% neredz pievienoto vērtību, savukārt pārējie aptaujāti norādījuši specifisku atbildi vai to nav snieguši. Jāņem vērā, ka aptaujā piedalījušies arī to valstu pārstāvji, kurās ar sociālo uzņēmējdarbību saistītu regulējumu nepastāv.

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA LATVIJĀ – NOVĒROJUMI UN STATISTIKA

Sociālās uzņēmējdarbības nozare attīstās lēnām, taču stabili. Pašlaik Latvijā ir 217 aktīvi sociālie uzņēmumi. Lai gan tas nešķiet milzīgs skaitlis, sociālā uzņēmējdarbība ir attīstījusies pārbaudījumu gados – divi no tiem aizvadīti Covid-19 pandēmijas zīmē un pēdējais gads nācis ar Ukrainas karu, vēl vairāk saasinot ekonomisko situāciju un arī noskaņojumu sabiedrībā. Tomēr interese par jomu ir augoša un nereti tieši krīze ir pamudinājusi pievērsties uzņēmējdarbībai, kas risina sociālās problēmas.

Pēdējo 5 gadu Sociālā uzņēmuma likuma pastāvēšanas laikā esam novērojuši, ka sociālie uzņēmumi ir paplašinājuši savas darbības jomas. Ja sākotnēji sociālos uzņēmumus galvenokārt atpazina kā darba integrācijas īstenotājus, tad pašlaik tirgū ienāk jauni, inovatīvi produkti un pakalpojumi un palielinās to sociālo uzņēmēju skaits, kuri rada mobilās lietotnes vai online platformas kā daļu no risinājuma.

Sociālo uzņēmumu darbības loks ir ļoti plašs – sociālo, veselības aprūpes vai izglītības pakalpojumu sniegšana, specializētu preču ražošana, kā arī citas sabiedrībai nozīmīgas darbības, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi: iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana.
No 217 aktīvajiem sociālajiem uzņēmumiem:

 • 23 % ir darba integrācijas sociālie uzņēmumi, kuri nodarbina sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvjus,
 • 20% darbojas izglītības jomā,
 • 16% īsteno darbību sporta, veselības veicināšanas, medicīnas jomā,
 • 10% iekļaujoša pilsoniskā sabiedrība un kultūras daudzveidība
 • 8% sniedz pakalpojumus un atbalstu sociālās atstumtības riska grupām,
 • 5% sniedz sociālos pakalpojumus,
 • 4% darbojas vides aizsardzībā,
 • 8% pārstāv vēl citas jomas.

Sociālie uzņēmēji darbojas visā Latvijas teritorijā, taču visvairāk sociālo uzņēmumu – 50% – atrodas Rīgas teritorijā, savukārt vēl 22% atrodas Pierīgā. 10% sociālo uzņēmumu atrodas Kurzemē,  8% – Zemgalē, 6% – Vidzemē un 4% – Latgalē.

ATBALSTA MEHĀNISMI

Viens no būtiskākajiem atbalsta mehānismiem sociālajai uzņēmējdarbībai ir finanšu institūcijas Altum īstenotā grantu atbalsta programma. Lai gan pašlaik šis atbalsta mehānisms ir noslēdzies un tiek strādāts pie nākamā plānošanas perioda atbalsta sistēmas izveides, līdz 2023. gada 1.aprīlim sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā Altum bija noslēdzis 203 granta līgumus par kopējo summu 12,6 miljoni eiro, atbalstot gan sociālās uzņēmējdarbības veicējus pirms Sociālā uzņēmuma likuma stāšanās spēkā, gan sociālos uzņēmumus, kas izveidojušies pēdējo piecu gadu laikā.

Sociālajiem uzņēmumiem pieejami vēl citi atbalsta mehānismi:

 • Ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamajā bāzē sociālie uzņēmumi neiekļauj izmaksas, kas saistītas mērķa grupu sociālo iekļaušanu, integrāciju darba tirgū,
 • Pašvaldība ir tiesīga piešķirt Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides,
 • Publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības sociālā uzņēmuma īpašumā atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai.
 • Viens no jaunākajiem atbalsta mehānismiem – kompensācija par veikto Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) darba devēja daļu par nodarbinātajām personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem un vienreizēju algas kompensāciju par pirmo pilno kalendāra mēnesi, ja šī persona, uzsākot darba attiecības ar sociālo uzņēmumu, ir bijusi reģistrēta bezdarbnieka statusā.

NOZĪMĪGI NOTIKUMI

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija darbojas kopš 2015. gada un aktīvi iesaistījusies arī Sociālā uzņēmuma likuma izstrādē. Likumiskais ietvars ir ļāvis arī asociācijai novērot, kādi atbalsta pasākumi uzņēmējiem vai sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumi jāveido jomas veiksmīgai attīstībai. Pēdējo 5 gadu laikā esam īstenojuši dažādas stratēģiski nozīmīgas aktivitātes, starp kurām īpaši vēlamies izcelt:

 • Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkla izveide 2018. gadā ar British Council pārstāvniecību Latvijā atbalstu, kas apvieno vairāk kā 40 pārmaiņu līderus un kopienu aktīvākos cilvēkus no 20 Latvijas pilsētām,
 • Sociālās uzņēmējdarbības forums un sociālo inovāciju hakatons,
 • 30 mācību video lekciju izveide par sociālo uzņēmējdarbību,
 • Tiešsaistes konference “Kāpēc mums to vajag?” par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem,
 • Sociālās uzņēmējdarbības piču konkurss “Tam labam būs augt”,
 • Sociālā uzņēmējdarbības iekļauta resocializācijas plānā (2021),
 • Individuālas konsultācijas jauno novadu vadītājiem, aicinot atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību un sociālās uzņēmējdarbības iekļaušana reģionālo partiju pirsmvēlēšanu solījumos (2021),
 • Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu tēmas attīstīšana. 4 reģionālās diskusijas ar 142 dalībniekiem,
 • Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu vadlīniju izstrāde,
 • Sociālās uzņēmējdarbības kā valsts mēroga prioritātes iekļaušana jaunās valdības deklarācijā (2022),
 • Informatīvie semināri pašvaldībām un domnīcas sociālās uzņēmējdarbības interesentiem visā Latvijā Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!” ietvaros,
 • Vairāki simti konsultāciju sociālās uzņēmējdarbības interesentiem un sociālajiem uzņēmējiem.

NĀKAMĀ PIECGADE

Pēdējie gadi mūsu dzīvēs ienesuši sarežģītus, globāla mēroga izaicinājumus, kuriem neviens nebija gatavs. Ir īpaši svarīgi domāt, kā tos varam risināt ar uzņēmējdarbības metodēm, nepalielinot plaisu starp peļņas gūšanu kā pašmērķi un labdarības organizāciju darbu. Tieši sociālie uzņēmumi ir tie, kuri vienlaikus sniedz gan pienesumu ekonomikai, gan rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi, nodarbinot mērķa grupas vai uzlabojot dzīves kvalitāti sabiedrības grupām, kuras visvairāk ietekmē dažādi izaicinājumi. Lai veidotos spēcīgi uzņēmumi, nepieciešama arī spēcīga sociālās uzņēmējdarbības atbalsta vide.

Mēs esam apņēmības pilni turpināt sociālās uzņēmējdarbības ideju autoru konsultēšanu,  sabiedrības informēšanu un izglītošanu,  sociālo uzņēmumu atpazīstamība veicināšanu, strādājot ar medijiem, nodrošināt interešu aizstāvību gan lokālā, gan starptautiskā līmenī, iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas stiprināšanā un jaunu atbalsta mehānismu ieviešanā, kas sekmētu ilgtspējīgu sociālo uzņēmumu veidošanos un attīstību nākamajos gados. Viens no spēcīgākajiem mūsu darbības fokusiem paliks sociāli atbildīgu publisko iepirkumu attīstīšana, lai arvien plašākas iespējas būtu tieši tiem uzņēmējiem, kuri fokusējas uz sociālo izaicinājumu risināšanu.

Esam pateicīgi visiem, kuri līdz šim iesaistījušies gan likuma izveidē, gan cītīgi darbojušies, lai to izvērtētu un uzlabotu! Īpaši novērtējam mūsu drosmīgos uzņēmējus, kuri vēlas radīt paliekošu sociālo ietekmi un darboties tieši kā sociālie uzņēmumi! Pateicamies visiem sociālās uzņēmējdarbības kopienas dalībniekiem par kopīgo darbu, radošajām idejām, entuziasmu un cīņassparu – lai top daudz jaunu sociālo uzņēmumu!