Sociālās uzņēmējdarbības studiju iespējas Latvijā

17 maijs, 2023

2022. gada pavasarī aktualizējām sociālās uzņēmējdarbības jautājumu Latvijas augstākajā izglītībā, vienkopus uz tikšanos pulcējot to augstskolu pārstāvjus, kuru studiju programmās iekļauta sociālā uzņēmējdarbība. 2023. gada pavasarī tikšanos rīkojām atkārtoti Labklājības ministrijas projekta “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!”, lai uzzinātu pašreizējās iespējas un runātu par sociālās uzņēmējdarbības studiju nākotnes perspektīvām.

Sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā veltītas divas studiju programmas, papildus tam dažādās programmās pieejami sociālās uzņēmējdarbības studiju kursi uzņēmējdarbības un vadības studentiem, kā arī sociālajiem darbiniekiem, kas sniedz iespēju agrīni iepazīties ar šo uzņēmējdarbības virzienu kā rīku sociālo izaicinājumu risināšanai.

Sociālās uzņēmējdarbības studiju programmas

‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

Eiropas Kristīgā akadēmija

Eiropas Kristīgajā akadēmijā ir iespēja apgūt profesionālā maģistra studiju programmu Sociālās uzņēmējdarbības vadībā (47762).
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds sociālās uzņēmējdarbības vadībā.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot sociālās uzņēmējdarbības speciālistus inovatīvai, uz sociālo iekļaušanu vērstai darbībai Latvijas sociālo problēmu un uzņēmējdarbības vidē.
Studiju programmā ir iespējams apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes, kas lietojamas sociālajā uzņēmējdarbībā, lai atbildētu uz Eiropas Savienības izvirzītajiem uzdevumiem attiecībā uz cilvēka nodarbinātību, kā arī veicinātu studējošajos uzņēmējdarbības garu un apmācītu sociālo uzņēmumu veidošanas prasmes nevalstiskajā sektorā.

Studiju programmu veido 4 moduļi:
1. Jaunāko sasniegumu apguves modulis nozares teorijā un praksē
2. Vadībzinātņu un pētnieciskā darba studiju modulis
3. Sociālās uzņēmējdarbības, psiholoģijas / antropoloģijas modulis
4. Sociālās uzņēmējdarbības prakse
5. Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

Ekonomikas un Kultūras augstskola

Ekonomikas un Kultūras augstskola piedāvā akadēmisko maģistra studiju programmu “Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība”. Tā ir unikāla studiju programma, kurā tiek sagatavoti speciālisti ar padziļinātām zināšanām vadībzinātnēs, aprites ekonomikā un sociālajā uzņēmējdarbībā, kas nodrošinās viņiem spējas dibināt, vadīt un attīstīt uzņēmumus aprites ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības jomā. Programma uzsāka darbību 2021. gada rudens semestrī.
Programmas direktors: Edgars Čerkovskis
Programmā ir īpašs studiju kurss «Sociālā uzņēmējdarbība» 6 ECTS apmērā. Studiju kursa autors: Docente, Dr.oec. Aija Sannikova

Kursa saturs: 

 1. Sociālās uzņēmējdarbības būtība un koncepts
 2. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība pasaulē un Latvijā
 3. Sociālās uzņēmējdarbība kā valsts un reģionālās politikas un attīstības sastāvdaļa
 4. Sociālās uzņēmējdarbības ietekme uz ekonomiku
 5. Sociālās uzņēmējdarbības biznesa modelis
 6. Sociālā uzņēmuma attīstība
 7. Praktiskais ceļš uz sociālo uzņēmējdarbību

Sociālās uzņēmējdarbības studiju kursi

‎‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte 2023. gada septembrī uzsāks maģistra studiju programmu “Lauku kopienu attīstība”, kas tiek veidota projekta ietvaros kopā ar Igaunijas un Lietuvas partneriem.
Programmas mērķa grupa ir lauku kopienu attīstības jomā ieinteresētās puses, tajā skaitā uzņēmēji, jo īpaši sociālie uzņēmēji.
Kurss “Mikro, mazā un sociālā uzņēmējdarbība lauku teritorijās”
Pieaugušo tālākizglītības kursi kopā ar Somijas un Rumānijas partneriem. Kopā 5 augstskolas.
Tiks piedāvāti caur LBTU Mūžizglītības centru. Kursi latviešu valodā.
Lauku socioloģija (10 h)
Lauku mazā, mikro un sociālā uzņēmējdarbība (10 h)
MOOC kurss (massive open online course)
– MOOC: atvērtais tiešsaistes kurss, kas nodrošina papildu izglītības materiālus interesentiem
– Atvērtie tiešsaistes kursi (MOOC) piedāvā bezmaksas un elastīgu piekļuvi

‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

Rīgas Stradiņa universitāte

Bakalaura studiju programma angļu valodā “International Business and Start-up Entrepreneurship”. Programma vēl netiek īstenota, bet pie lielāka studentu skaita iespējams īstenosim vienu īsu sociālās uzņēmējdarbības moduli (3 kursu apjomā).
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības faktultāte, bakalaura studiju programma “Sociālais darbs”.
Kurs mērķis: Veicināt izpratni par sociālās uzņēmējdarbības būtību, pamatprincipiem, identificēšanas kritērijiem un nozīmi sociālekonomisko problēmu risināšanā.
Kursā apgūstamās tēmas:
1. Sociālās uzņēmējdarbības būtība un attīstība
2. Sociāla uzņēmuma identificēšanas kritēriji. Sociālais uzņēmējs un tā raksturojošās pazīmes
3. Sociālo uzņēmējdarbību reglamentējošā tiesiskā bāze. Sociāla uzņēmuma dibināšana un to ietekmējošie faktori
4. Sociālās uzņēmējdarbības nozīme ekonomikā. Sociālās uzņēmējdarbības ietekmes izvērtējums
5. Sociālā uzņēmējdarbība un inovācija. Sociālais uzņēmējdarbība un globalizācija.
6. Sociāla uzņēmuma finansēšanas avoti
7. SU biznesa idejas prezentācija

🎓‎‍🎓‎‍🎓

ISMA / Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Sociālās uzņēmējdarbības studiju priekšmets  iekļauts gan bakalaura, gan maģistra programmā. Ir arī biznesa inkubators, kur studenti piedalās; ir jau tapušas reālas biznesa idejas.

🎓‎‍🎓‎‍🎓

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”

Sociālā uzņēmējdarbība, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”. Kursa docētājs – Mg. oec. Aleksandrs Skvorcovs

Liepājas universitāte

Profesionālā bakalaura studiju programmā ” Sociālais darbinieks” tēmas par sociālo uzņēmējdarbību ietvars tiek integrēts studiju kursā “Menedžments sociālajā darbā ” 3 KP apjoma (ECTS tie būtu 4.5).
Studiju kursa mērķis ir: veidot izpratni par uzņēmējdarbības procesiem un to sasaisti ar sociālās jomas iestāžu darbu, attīstīt projektorientētas vadības prasmi, argumentēti diskutēt un aizstāvēt dažādus viedokļus par aktuālajām problēmām sociālās uzņēmējdarbības jomā un vadības lēmumu pieņemšanā.
Tēmas būs zemāk, bet visās tēmās nav uzsvērta tieši sociālā uzņēmējdarbība, bet tā tiek skatīta paralēli uzņēmējdarbības tēmām. Piemēram, 1.Uzņēmējdarbības (un sociālās uzņēmējdarbības) būtiba un loma.
2. Uzņēmējdarbības vides raksturojums Latvijā un attīstības tendences.
3. Produkts/pakalpojums -raksturojums un izstrāde.
4. Uzņēmējdarbības (sociālās uzņēmējdarbības)uzsākšana.
u.c tēmas
Semināru nodarbībās notiek labās prakses piemēru analīze un tikšanās ar sociālās uzņēmējdarbības īstenotājiem

🎓‎‍🎓‎‍🎓

Latvijas universitāte

Sociālās uzņēmējdarbības programmas nav. Eiropas studiju centrā vēlas attīstīt sociālās uzņēmējdarbības kursu sievietēm – top projekts, šobrīd notiek pētniecības darbi par sieviešu interesi un nepieciešamajām zināšanām sociālajā uzņēmējdarbībā (top 3 tēmas, kas iezīmējas uz šo brīdi – finanšu piesaiste, finanšu pratība, sociālais mārketings).

‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

Banku augstskola

Pagaidām plānotas izmaiņas bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadības programmā”, piedāvājot kursu 2KP apmērā “Finanšu vadība sociālajā uzņēmējdarbībā”.

🎓‎‍🎓‎‍🎓

Rīgas Tehniskā universitāte

Akadēmiskā bakalaura studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana», pamatā ārvalstu studenti.
Divi kursi:
1. Korporatīvā sociālā atbildība
2. Komercdarbība un sociālais dialogs

🎓‎‍🎓‎‍🎓


Idejas sadarbībai

Tiekoties ar augstskolu pārstāvjiem, apkopojām idejas arī potenciālajiem sadarbības veidiem. Ja pārstāvi augstskolu un vēlies sadarboties ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju kādā no zemāk minētajiem formātiem vai piedāvāt pats savu sadarbības ideju, sazinies ar mums uz !

 • Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vieslekcijas augstskolās 
 • Sociālo uzņēmēju pieredzes stāsti augstskolās 
 • Iekļaut sociālo uzņēmējdarbību augstskolu pasākumos, pētījumos – sadarboties, apvienoties cilvēkresursu un citu resursu ziņā 
 • Veidot kopīgus info materiālus 
 • Studentu iesaiste 
 • Noskaidrot, kādas pētniecības tēmas ir aktuālas sociālās uzņēmējdarbības nozarē, lai tās pētītu bakalauru un maģistru darbos 
 • Vest studentus ekskursijās pie sociālajiem uzņēmējiem 
 • Sociālās uzņēmējdarbības studenti lasa lekcijas 9. klasēm un vidusskolēniem – stāsta par studijām un savu pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jomā