LSUA aicina uz sarunu reģionālās partijas

13 maijs, 2021

LSUA aicina uz sarunu reģionālās partijas

Ņemot vērā, ka tuvojas pašvaldību vēlēšanas, biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”, balstoties uz savu līdzšinējo pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jomā sadarbībā ar pašvaldībām, sniedz priekšlikumus un ierosinājumus sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijas reģionos.

Sociālā uzņēmējdarbība ieņem arvien svarīgāku vietu sociāli iekļaujošas vides un labklājības veicināšanā Latvijā, un tai ir liels potenciāls arī reģionu konkurētspējas veicināšanā un sociālās nevienlīdzības mazināšanā. Sociālie uzņēmumi, piemēram, var sniegt būtisku ieguldījumu sociālās atstumtības riska grupu nodarbināšanā un iekļaušanā sabiedrībā, sociālo pakalpojumu sniegšanā, sociālo inovāciju radīšanā, vietējo mazo un vidējo uzņēmumu stiprināšanā, kā arī daudzās citās sabiedrībai būtiskās jomās. Šobrīd vērojama tendence, ka arī reģionos rodas arvien vairāk sociālo uzņēmumu, tomēr vēl arvien trūkst vienota redzējuma un lokālu atbalsta mehānismu sociālās uzņēmējdarbības stiprināšanai un uzsākšanai.

Pēdējos gados ir sperti būtiski soļi, lai ieviestu likumisko un politikas plānošanas ietvaru sociālās uzņēmējdarbības attīstībai nacionālā līmenī:
Jau trīs gadus darbojas Sociālā uzņēmuma likums, kā rezultātā ir reģistrēti aptuveni 180 sociālie uzņēmumi. Likums paredz arī pašvaldību iespējas dažādos veidos atbalstīt sociālos uzņēmumus.
Darbojas ALTUM sociālās uzņēmējdarbības atbalsta grantu programma, kuras ietvaros līdz 2022. gadam sociālo uzņēmumu attīstībai ir pieejami teju 7 miljoni eiro.
Sociālā uzņēmējdarbība kā atbalstāmā aktivitāte ir iekļauta arī Nacionālajā Attīstības Plānā 2021. – 2027.gadam (NAP2027). Prioritātes “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība”, rīcības virziena “Darbs un ienākumi”, 223. aktivitāte iekļauj atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai: “Kvalitatīvu (t. sk. drošu) darba vietu izveide un uzturēšana, sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības sekmēšana un atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai”.
Topošajos Plānošanas reģionu attīstības plānos tiek atspoguļota sociālās uzņēmējdarbības attīstības nozīme.
● Eiropas līmenī top sociālās uzņēmējdarbības rīcības plāns.

Taču sociālās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā nebūs iespējama bez reģionāla un vietēja mēroga pasākumu ieviešanas un īstenošanas, kas rada sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu vidi un veicina vietējo pašvaldību atbalsta un sadarbības instrumentu veidošanu.

Sociālā uzņēmējdarbība rada būtisku ietekmi sociāli iekļaujošas vides un labklājības veicināšanā Latvijā, un tai ir potenciāls reģionu konkurētspējas veicināšanā un sociālās nevienlīdzības mazināšanā. LSUA aicina kā vienu no prioritātēm partiju nākotnes plānos iekļaut sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu reģionālā un vietējā mērogā, izstrādājot un īstenojot tādus pasākumus un aktivitātes, kas:
● veicina jaunu sociālo uzņēmumu rašanos;
● stiprina esošos sociālos uzņēmumus;
● veicina zināšanu, prasmju un pieredžu apmaiņu starp sociālajiem uzņēmumiem un citiem uzņēmējdarbības un pilsoniskās sabiedrības sektoriem;
● rada labvēlīgu vidi sociālo uzņēmumu un vietējo pašvaldību mijiedarbībai, sadarbībai un atbalsta saņemšanai;
● veicina publiskā iepirkuma stratēģisku izmantošanu, lai ar iepirkumu palīdzību radītu papildus sociālo pievienoto vērtību vietējā un reģionālā mērogā.

LSUA ir aicinājusi to ne vien iekļaut kā prioritāti, bet arī paredzēt konkrētus rīcības soļus šīs prioritātes ieviešanai dzīvē. LSUA ir gatava līdzdarboties šo rīcības soļu izstrādē un ieviešanā, jaunu iniciatīvu radīšanā un veidošanā, kopēju projektu virzīšanā un attīstīšanā. Mūsu līdz šim gūtā pieredze sadarbībā ar pašvaldībām liecina, ka rezultātus var panākt arī bez milzīgiem finanšu resursiem, un daudz kas reģionālā un vietējā līmenī ir iespējams, gudri un mērķtiecīgi
koordinējot iesaistīto pušu darbu un iniciatīvas.
Ko pašvaldības var darīt, lai veidotu atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai? Lasiet šeit: sua.lv/resursi/pasvaldibam.