SIA Telpa bērnam

Sociālais uzņēmums

Uzņēmums piedāvā pirmskolas izglītību, radot siltu un harmonisku vidi bērniem 1,5 – 5 gadu vecumā.

Uzņēmuma sociālie mērķi ir:

  1. Veicināt sociālo prasmju, psihoemocionālā un fiziskā stāvokļa uzlabošanu, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem ar autiska spektra traucējumiem;
  2. Sekmēt un veicināt bērnu (gan veselu, gan bērnu ar garīga rakstura traucējumiem, ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu) vispusīgu, harmonisku un dabisku attīstību, ievērojot tās vajdzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē. 
  3. Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības traucējumiem, veicinot bērnu pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā;
  4. Radīt iespēju vecākiem un citiem interesentiem savstarpēji apmainīties ar pieredzi un saņemt kvalitatīvu informāciju, kas saistīta ar bērna attīstību un audzināšanu;
  5. Veicināt sabiedrības attieksmes maiņu: iecietību un sapratni pret bērniem invalīdiem.