SIA “Talsu Kristīgā skola”

Sociālais uzņēmums

Talsu kristīgā skola ir izglītības iestāde, kas piedāvā sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītību. 

Uzņēmuma sociālie mērķi ir:

  1. Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem;
  2. Izglītot cilvēkus, kuri darbojas ar bērniem un jauniešiem, nodrošinot kvalitatīvu audzināšanas darbu bērnu un jauniešu personības veidošanas procesā;
  3. Sekmēt un attīstīt lietderīga un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm, jauniešiem un bērniem;
  4. Veikt pasākumus un aktivitātes, kuras atbalsta un uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, īpašu uzmanību veltot bērniem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
  5. Veikt izglītojošu darbu vietējās kopienas vidū, lai veicinātu tolerantas un atbalstošas attieksmes veidošanu pret sociāli mazaizsargātām cilvēku grupām un cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem;
  6. Atbalstīt un organizēt labdarības pasākumus un aktivitātes, kas veicina sabiedrības locekļu dzīves kvalitātes uzlabošanu, organizēšanā iesaistot jauniešus, veidojot atbildīgu pilsonisko attieksmi pret sabiedrības vajadzībām;
  7. Veicināt padziļinātu izpratni par cilvēka un vides mijiedarbību, īpašu uzmanību pievēršot vides aizsardzības ilgtspējas procesiem;
  8. Sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām u.c. organizācijām izvirzīto sociālo mērķu īstenošanā un sasniegšanā;
  9. Veikt citas pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kuras rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.