SIA Kalnciema iela

Sociālais uzņēmums

Uzņēmums piedāvā tādus pakalpojumus kā dalība Kalnciema kvartāla un Āgenskalna tirgos, iespēja rīkot izstādes un pasākumus, telpu noma. Koka arhitektūras centrs piedāvā informatīvos pasākumus par koka māju atjaunošanu un uzturēšanu.

Uzņēmuma sociālie mērķi:

  1. Veicināt Latvijas reģionu zemnieku saimniecību un mājražotāju izaugsmi, veidot saimnieciskajai darbībai labvēlīgus apstākļus un kapacitātes pielielināšanu, nodrošinot produktu savākšanas loģistiku, to saglabāšanu un realizāciju, tai skaitā arī e-vidē;
  2. Palielināt vietējo produktu pieejamību tirgū, to konkurētspēju un apjomu, veicināt labvēlīgu sociālo ietekmi uz sabiedrības veselīga uztura paradumiem;
  3. Atbalstīt zemnieku saimniecības ar darba resursu pieejamību ražas laikā, organizējot skolnieku un jauniešu apmācību un nodarbinātību mācību brīvlaikos, kā arī piesaistot citus sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas;
  4. Ar regulāru izglītojošu un kultūras aktivitāšu palīdzību veicināt iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības veidošanu, cilvēka garīgo un fizisko spēku atjaunošanu, emocionālo labsajūtu un intelektuālā potenciāla atraisīšanu, kultūras vērtību saglabāšanu un jaunradi, kā arī pilnvērtīgai dzīvei nepieciešamo prasmju apguvi.
  5. Rīkot vides piesārņojumu mazinošas aktivitātes, tai skaitā samazināt un ilgtspējīgi izmantot pārtikas un citus atkritumus;
  6. Veidot sadarbības tīklu ar nevalstisko organizāciju sektoru, valsts un pašvaldības iestādēm, izglītības un zinātnes organizācijām, lai īstenotu plaši pieejamus starpdisciplinārus projektus.