SIA “Izglītības un attīstības centrs Universum”

Individuāla persona, Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība

Mājskola,
mūzikas un mākslas pamatskola
tālmācība līdz 9.klasei

veicināt izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību; atbalstīt un organizēt alternatīvu un vērtīborientētu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību; veicināt zinātnes, izglītības, kultūras un personas (indivīda) garīgo un fizisko vērtību attīstību, pamatojoties uz kristīgās ētikas un morāles principiem, tuvinot Latviju Eiropas kultūrtelpai; dibināt izglītības iestādes pirmskolas izglītības, pamatizglītības, vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes, interešu kā un arī augstākās izglītības ieguvei; dibināt citus likumā atļautos tiesību subjektus bērnu un pieaugušo garīgo, morālo un fizisko vērtību attīstībai; veicināt vietējās sabiedrības izglītošanās iespējas, it īpaši to personu, kuras veic darbu ar bērniem un jaunatni; veikt citas pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kuras rada ilgstošu, pozitīvu sociālo ietekmi.

Kontaktinformācija: