SIA FAVEO

Sociālais uzņēmums

SIA “FAVEO” mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, tai skaitā personu ar invaliditāti, funkcionāliem un/vai garīgās attīstības traucējumiem, vecāku vai aizbildņu, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti, personas, kas aprūpē bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, mazbērnu, brāli, pusbrāli, māsu, pusmāsu, vecāku, vecvecāku vai laulāto, ja aprūpējamais ir persona, kurai noteikta I invaliditātes grupa, vai persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai noteikta II invaliditātes grupa nodarbinātību, rehabilitāciju un iekļaušanos sabiedrībā. Veicināt iekļaujošu attieksmi un izpratni sabiedrībā par atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, tai skaitā personām ar invaliditāti, funkcionāliem un/vai garīgās attīstības traucējumiem.

SIA “FAVEO” iespējams iegādāties produktus, kurus radījuši cilvēki ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.