Gaismas Laiva

Biedrība

Biedrība dibināta 2014. gadā ar mērķi veicināt Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sociālos, kultūras, vides un izglītojošos projektos, nodrošinot vidi un apstākļus šo projektu īstenošanai, īpašu uzmanību pievēršot starppaaudžu sadarbībai, radot vidi un iespēju savstarpēju zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņai.

Viens no biedrības Gaismas laiva uzdevumiem ir veicināt un atbalstīt sociālus projektus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, īstenojot aktivitātes praktiskai palīdzībai labklājības, dzīves kvalitātes, garīgās un fiziskās veselības uzlabošanā.