SIA Izglītības abalsta birojs

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Izglītības atbalsta pakalpojumi

Mērķis ir izglītības veicināšana, sekmējot mācīšanās atbalsta nodrošināšanu, ikvienam mūža garumā, lai sasniegtu personības attīstības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanās mērķus, radot pozitīvu sociālo ietekmi.
Sniegt mācīšanās un mācīšanas atbalsta pakalpojumus un izglītības konsultācijas visu līmeņu izglītojamajiem un izglītotājiem; Organizēt neformālās apmācības aktivitātes, kas vērstas uz hobijiem, pašattīstību un nepieciešamo prasmju un pieredzes iegūšanu personības attīstībai un iekļaušanai sabiedrībā; Piedāvāt mācību atbalstu nesekmīgajiem un izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, kā arī ar emocionāliem un uzvedības traucējumiem; Organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus sabiedrībā t.sk. pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus; Sagatavot un izdot mācību materiālus, rokasgrāmatas, rekomendācijas u.c. materiālus izglītības procesa dalībniekiem; Inicēt un īstenot radošus izglītības attīstības projektus; Sadarboties ar izglītības iestādēm, atbalsta organizācijām un izglītības procesa dalībniekiem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī; Veikt citas darbības, kas sniedz mācīšanās un mācīšanas atbalstu ikvienam.

Kontaktinformācija:

  • ZEMGALE