Dzīvnieku pansija Ulubele

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Piedāvā adoptēt suņus un kaķus

Nodrošināt jebkuram dzīvniekam, kuram jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nevar atrast jaunu saimnieku, uzturēšanu to mūža garumā, izveidojot un nodrošinot dzīvnieku barības tirdzniecību; 2. veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma, veselības stāvokļa, izveidojot dzīvnieku rehabilitācijas centru; 3. veicināt izglītotu un empātisku attieksmi pret dzīvniekiem, nodrošinot bērniem dienas nometņu pakalpojumus, sniedzot dzīvnieku viesnīcas pakalpojumus un kinologa pakalpojumjus; 4. praktiski iesaistītiesdzīvnieku labturības normu īstenošanā, sniedzot pakalpojumus dzīvnieku izķeršanā un izmitināšanā; 5.apzinoties dzīvnieku kā nozīmīgu vides sastāvdaļu, veicināt visas vides sakārtošanu, veidojot labvēlīgus dzīves apstākļus gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem; 6.aizstāvēt mazaizsargātu iedzīvotāju grupu, t.i. iedzīvotāju ar invaliditāti, jauno vecāku, pensijas vecuma cilvēku u.c. sociāli mazaizsargātu grupu tiesības un nodrošināt turpinātas iespējas integrēties un reintegrēties Latvijas sabiedrībā; 7. attīstīt un sniegt palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti un redzes invaliditāti uzlabojot viņu integrāciju sabiedrībā un pamatvajdzību nodrošināšanu.

Kontaktinformācija: