LSUA aicina uz sarunu reģionālās partijas

LSUA aicina uz sarunu reģionālās partijas

Ņemot vērā, ka tuvojas pašvaldību vēlēšanas, biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”, balstoties uz savu līdzšinējo pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jomā sadarbībā ar pašvaldībām, sniedz priekšlikumus un ierosinājumus sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijas reģionos.

Sociālā uzņēmējdarbība ieņem arvien svarīgāku vietu sociāli iekļaujošas vides un labklājības veicināšanā Latvijā, un tai ir liels potenciāls arī reģionu konkurētspējas veicināšanā un sociālās nevienlīdzības mazināšanā. Sociālie uzņēmumi, piemēram, var sniegt būtisku ieguldījumu sociālās atstumtības riska grupu nodarbināšanā un iekļaušanā sabiedrībā, sociālo pakalpojumu sniegšanā, sociālo inovāciju radīšanā, vietējo mazo un vidējo uzņēmumu stiprināšanā, kā arī daudzās citās sabiedrībai būtiskās jomās. Šobrīd vērojama tendence, ka arī reģionos rodas arvien vairāk sociālo uzņēmumu, tomēr vēl arvien trūkst vienota redzējuma un lokālu atbalsta mehānismu sociālās uzņēmējdarbības stiprināšanai un uzsākšanai.

Pēdējos gados ir sperti būtiski soļi, lai ieviestu likumisko un politikas plānošanas ietvaru sociālās uzņēmējdarbības attīstībai nacionālā līmenī:
Jau trīs gadus darbojas Sociālā uzņēmuma likums, kā rezultātā ir reģistrēti aptuveni 180 sociālie uzņēmumi. Likums paredz arī pašvaldību iespējas dažādos veidos atbalstīt sociālos uzņēmumus.
Darbojas ALTUM sociālās uzņēmējdarbības atbalsta grantu programma, kuras ietvaros līdz 2022. gadam sociālo uzņēmumu attīstībai ir pieejami teju 7 miljoni eiro.
Sociālā uzņēmējdarbība kā atbalstāmā aktivitāte ir iekļauta arī Nacionālajā Attīstības Plānā 2021. - 2027.gadam (NAP2027). Prioritātes “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība”, rīcības virziena “Darbs un ienākumi”, 223. aktivitāte iekļauj atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai: "Kvalitatīvu (t. sk. drošu) darba vietu izveide un uzturēšana, sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības sekmēšana un atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai".
Topošajos Plānošanas reģionu attīstības plānos tiek atspoguļota sociālās uzņēmējdarbības attīstības nozīme.
● Eiropas līmenī top sociālās uzņēmējdarbības rīcības plāns.

Taču sociālās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā nebūs iespējama bez reģionāla un vietēja mēroga pasākumu ieviešanas un īstenošanas, kas rada sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu vidi un veicina vietējo pašvaldību atbalsta un sadarbības instrumentu veidošanu.

Sociālā uzņēmējdarbība rada būtisku ietekmi sociāli iekļaujošas vides un labklājības veicināšanā Latvijā, un tai ir potenciāls reģionu konkurētspējas veicināšanā un sociālās nevienlīdzības mazināšanā. LSUA aicina kā vienu no prioritātēm partiju nākotnes plānos iekļaut sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu reģionālā un vietējā mērogā, izstrādājot un īstenojot tādus pasākumus un aktivitātes, kas:
● veicina jaunu sociālo uzņēmumu rašanos;
● stiprina esošos sociālos uzņēmumus;
● veicina zināšanu, prasmju un pieredžu apmaiņu starp sociālajiem uzņēmumiem un citiem uzņēmējdarbības un pilsoniskās sabiedrības sektoriem;
● rada labvēlīgu vidi sociālo uzņēmumu un vietējo pašvaldību mijiedarbībai, sadarbībai un atbalsta saņemšanai;
● veicina publiskā iepirkuma stratēģisku izmantošanu, lai ar iepirkumu palīdzību radītu papildus sociālo pievienoto vērtību vietējā un reģionālā mērogā.

LSUA ir aicinājusi to ne vien iekļaut kā prioritāti, bet arī paredzēt konkrētus rīcības soļus šīs prioritātes ieviešanai dzīvē. LSUA ir gatava līdzdarboties šo rīcības soļu izstrādē un ieviešanā, jaunu iniciatīvu radīšanā un veidošanā, kopēju projektu virzīšanā un attīstīšanā. Mūsu līdz šim gūtā pieredze sadarbībā ar pašvaldībām liecina, ka rezultātus var panākt arī bez milzīgiem finanšu resursiem, un daudz kas reģionālā un vietējā līmenī ir iespējams, gudri un mērķtiecīgi
koordinējot iesaistīto pušu darbu un iniciatīvas.
Ko pašvaldības var darīt, lai veidotu atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai? Lasiet šeit: sua.lv/resursi/pasvaldibam.

 


Iespēja piedalīties Eiropas sociālo inovāciju konkursā

Eiropas Sociālo inovāciju konkurss 2021

Eiropas sociālo inovāciju konkursu organizē Eiropas Komisija ar Eiropas Inovāciju centru. Katru gadu Eiropas Komisija piešķir trīs balvas 50 000 eiro apmērā sociāli inovatīvākajiem projektiem, kuri padara pasauli labāku.

2021.gada konkursa tēma ir "Prasmes rītdienai - Zaļas un digitālas nākotnes veidošana".
Konkursam var pieteikties visa veida organizācijas, nevalstiskās organizācijas, sociālie uzņēmumi, kas darbojas, lai attīstītu un stiprinātu ES iedzīvotāju prasmes. Pieteikšanās atvērta līdz 12. maijam!

Vairāk informācijas par konkursu un pieteikšanās anketa atrodama ŠEIT.

 


LSUA viedokli uzklausa diskusijā par Eiropas Sociālās ekonomikas rīcības plānu

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore sniedz viedokli diskusijā par Eiropas Sociālās ekonomikas rīcības plānu

 

Kopā ar galvenajiem Eiropas sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībniekiem no 11 Eiropas Savienības valstīm, asociācijas direktore Regita Zeiļa 22. aprīlī piedalījās tiešsaistes diskusijā par sociālās ekonomikas attīstību Eiropas Savienībā ar Eiropas Darba un sociālo tiesību komisāru Nicolas Schmit, īpašo padomnieku Eiropas Sociālās ekonomikas jautājumos Nicolas Hazard un citiem jomas līderiem. Tikšanās laikā tika uzsvērta Latvijas un Baltijas reģiona valstu sociālās ekonomikas ekosistēma un nepieciešamība stirpināt partnerības, kā arī veicināt investīcijas un sociālo uzņēmumu atpazīstamību.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktores Regitas Zeiļas viedoklis par Eiropas Sociālās ekonomikas rīcības plānu:

"Sociālās ekonomikas attīstības galvenie izaicinājumi Latvijā joprojām ir tas, ka mums šeit, Baltijā, nav spēcīgas sociālās ekonomikas tradīcijas, sabiedrība joprojām ne vienmēr saprot galveno sociālās uzņēmējdarbības ideju un ieguvumus, ko tā sniedz, ieinteresētās puses, piemēram, valsts iestādes, joprojām neatzīst, ka tas ir stratēģisks instruments, kas viņiem varētu nākt par labu. Sociālie uzņēmumi joprojām ir diezgan mazi un tiem nepieciešami ieguldījumi.

Galvenās identificētās vajadzības ir sociālās ekonomikas plašāka atzīšana visā Eiropā un pieredzes apmaiņa, tostarp vienota definīcija sociālajai uzņēmējdarbībai un labāka sociālās ekonomikas ekosistēmas redzamība. Otrkārt, mēs redzam, ka joprojām ir jāveicina ieguldījumi (gan valsts, gan privātie) un jāizveido citi atbalsta mehānismi, lai sāktu sociālo uzņēmējdarbību, attīstītos un paplašinātos. Attīstības atslēga ir partnerību stiprināšana un kopīgi ieguvumi ietekmes radīšanai. Ir vēl lielāka vajadzība pēc kopējas izpratnes par sociālās ietekmes mērīšanas rīkiem un motivējošiem principiem, lai to izmantotu kā regulāru praksi, vienotu sociālās ietekmes mērīšanas praksi, lai komunicētu par radīto vērtību un novērstu tā saukto “Sociālo mazgāšanu” jeb sociālās ietekmes ļanprātīgu izmantošanu, neradot patiesas pārmaiņas. Sociālo uzņēmēju individuālās vajadzības joprojām ir izaugsme - pieaugošās prasmju, zināšanu, bet arī finansēšanas vajadzības, lai sāktu sociālo uzņēmējdarbību un attīstītos, radītas sadarbības iespējas, atbalsts uzņēmējdarbībai, kā arī investīcijas augot un paplašinoties.

Lai nodrošinātu, ka sociālās ekonomikas potenciāls tiek pienācīgi atzīts, nepieciešamie instrumenti jau pastāv, taču tie ir jāveicina Eiropas Savienības līmenī. Mēs mudinām atbalstīt vietējās ekosistēmas, jo īpaši tīkla organizācijas, kas virza pārmaiņas valsts līmenī, apvienojot sociālos uzņēmumus, kā arī publiskās un privātās ieinteresētās puses - ir nepieciešama vēl lielāka sadarbība un prasmju apmaiņa. Otrs instruments, ko nepieciešams uzsvērt un pieprasīt izmantot nacionālā līmenī, ir sociāli atbildīga publiskā iepirkuma ieviešana un izmantošana. Lai stiprinātu un uzsvērtu sociālās ekonomikas vispārējo nozīmi, svarīgi uzsvērt jomas horizontalitāti un iekļaut visos finanšu instrumentos kā saņēmējus. Mēs mudinām turpināt monitorēt un pētīt sociālo uzņēmējdarbību, uzlabot sociālo uzņēmēju prasmes un fiksēt radīto ietekmi.

Mēs piekrītam citiem priekšlikumiem, ko izvirzījusi organizācija “Social Economy Europe” un ENSIE, kā arī citas tīkla organizācijas. Mēs augstu vērtējam šo procesu un esam pateicīgi par mūsu iekļaušu procesā, kurā tiek uzklausīta mūsu balss. Noslēgumā mēs novēlam jums panākumus un patiešām nozīmīga sociālās ekonomikas rīcības plāna izveidi. Strādāsim kopā, lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus!"

Ar Eiropas Sociālās ekonomikas rīcības plānu iespējams iepazīties ŠEIT.


Sociālie uzņēmumi Lielbritānijā

Sociālie uzņēmumi Lielbritānijā

Vērojot sociālo uzņēmumu skaita pieaugumu visā pasaulē British Council ir izdevis ziņojumu par sociālajiem uzņēmumiem Lielbritānijā. Sociālie uzņēmumi, kas ir dibināti ilgāku laiku atpakaļ, paplašina savu darbību, nevalstiskās un labdarbības organizācijas biežāk sāk izmantot uzņēmējdarbības principus un sociālie uzņēmumi arvien biežāk piedāvā pakalpojumus, kas iepriekš bija pašvaldību pārraudzībā.

Ziņojums sniedz ieskatu par daudzveidību sociālo uzņēmumu mērķos un to darbību dažādās jomās, tiek pētīts, kā ekosistēmai attīstoties, ir palielinājies atbalsts, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības pieaugumu. Ziņojums analizē finansiālā atbalsta pieejamību, dažādas metodes sociālās ietekmes mērīšanai un sociālo uzņēmumu savstarpējo sadarbību.

Lejuplādēt: SOCIAL ENTERPRISE IN THE UK Developing a thriving social enterprise sector


Noderīgi resursi pašvaldībām

Noderīgi resursi pašvaldībām

Pašvaldībām ir lieliska iespēja būt gan par sociālo uzņēmumu sadarbības partneri, gan arī atbalstīt jaunu sociālo uzņēmumu rašanos novadā vai pilsētā, gan kļūt par tiltu, lai savienotu sociālās uzņēmējdarbības veicējus un personas, kas ir ieinteresētas viņu darbā. Pašvaldību interesēs ir spēcīgu sociālo uzņēmumu rašanās un veiksmīga darbība to teritorijā, kas palīdzētu risināt tās sociālās problēmas, kas jau ir nonākušas pašvaldību redzeslokā.

ROKASGRĀMATAS

         

VIDEO MATERIĀLI

Ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var sniegt viens otram?

https://www.youtube.com/watch?v=JgaoMzavEFs&feature=emb_title

Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām

https://www.youtube.com/watch?v=hDwYPy3umGU&feature=emb_logo

VEBINĀRI

Kā sociālie uzņēmumi var palīdzēt pašvaldībām?” un “Kāpēc mums to vajag? Cēsu un Ogres novadu pašvaldību stāsti par to, kāpēc sociālā uzņēmējdarbība ir svarīga.

               

 

VIEDOKĻRAKSTI

- Pašvaldības ir nozīmīgs spēlētājs sociālās uzņēmējdarbības attīstībā
- Pašvaldības un sociālā uzņēmējdarbība: kādi ir labākie mijiedarbības modeļi?

PĒTĪJUMS

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar SIA “Dynamic University” veica pētījumu* Pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības iespējas un privātās sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas iespējas pašvaldības mērķiem."

*Pētījums tika veikts 2016.gadā, pirms Sociālā uzņēmuma likuma pieņemšanas. 

SOCIĀLI ATBILDĪGS IEPIRKUMS

2020.gada 25.novembrī Iepirkumu uzraudzības birojs aicināja tiešsaistes konferencē “Ideju pļauja” runāt par  sociāli atbildīga publiskā iepirkuma un inovāciju publiskā iepirkuma iedzīvināšanu Latvijā.

https://www.youtube.com/watch?v=nBTtpO2y0Bo&feature=emb_logo&ab_channel=Internetatie%C5%A1raide

Lai veicinātu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu Latvijā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbības ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāja “Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”.

DAŽĀDI RĪKI

 

 


The President of Latvia Egils Levits opens a conference on co-operation between local municipalities and social enterprises

The President of Latvia Egils Levits opens a conference on co-operation between local municipalities and social enterprises

Photo by I.Znotins

The online conference about the cooperation between local municipalities and social enterprises was opened by the President of Latvia - Egils Levits who emphasised the importance of the collaboration to the whole society. 

“Several years ago the concept of social entrepreneurship was unfamiliar to many, now we can say that the topicality of social entrepreneurship in Latvia is growing. It is becoming well-known both in society as a whole and in local municipalities and state institutions. This trend is positive for society as a whole and for social entrepreneurship in particular.

The topic of today's conference is the cooperation of local municipalities with social entrepreneurs. The central question is why we need it, not as few years ago - whether we need it. This is already a milestone. I hope that today's event will encourage to follow the good examples and results achieved by local municipalities and social entrepreneurs throughout Latvia. We have many such examples.

Social enterprises make a significant contribution to the local community, parish, small town, city - and thus to the whole state, and local municipalities often could not perform these tasks on their own or could not perform them so well. I would like to point out that more than half of all social enterprises are located outside Riga and produce goods directly for the local community. Therefore, I believe that social entrepreneurship must be adopted as an effective tool for solving various problems in the municipality, involving those entrepreneurs who represent the private sector can create a more appropriate framework for creating and testing various innovations. In addition to social entrepreneurship, there is also the personal story and experience of the entrepreneur, which has most often created motivation to help society in this way.

During the COVID-19 pandemic, when the daily lives of a large part of the society are limited, I would like to highlight those social entrepreneurs who have tried to help and make our daily lives simpler and more fulfilling in this difficult time. For example, the social project "Let's talk?" Created by the social company "Sonido" enables people to speak, be heard and not feel lonely. It is extremely necessary especially when older people are more isolated than others during COVID-19 pandemic. The social enterprise "Pusaudžu resursu centrs" helps the adolescent to prevent risks and realize their potential in the specific life situation. The social enterprise "Laboratorium" has fully digitized its offer for exact science education for students online. The social enterprise “Visi var” successfully and in the long run cooperates with the Sigulda municipality, improving and transforming the field of social services, as well as improving employment for special target groups. In Valmiera, a social enterprise "Mans Peldkostīms" is producing individual swimsuits from fabric made of recycled plastic. During the pandemic, this company has focused on sewing masks from the same fabric.

There are many such examples, but I believe that cooperation between municipalities and social entrepreneurs could be further developed.

I would like to thank those municipalities that have already started to be proactive in supporting social entrepreneurship. On the other hand, I call on those municipalities where this type of business has not yet been discovered to take an active interest, identify and support its formation. We all need to build a local support system and a collaborative society, because long-term results in tackling a variety of challenges can only be achieved by working together.

Thank you to the Social Entrepreneurship Association of Latvia for their tireless work, bringing up such an important topic for everyone! I would like to congratulate Regita Zeila, the director of the association, on taking up this position last December. I wish you good luck and success in your work!

In conclusion, I would like to wish the conference participants a successful and fulfilling day, many new ideas and to strengthen my will and motivation to work in this field for the benefit of us all.” 

 

The online conference "Why we need it?" about the co-operation between local municipalities and social enterprises was held on the 19th of February and was organised by Social Entrepreneurship Association of Latvia in collaboration with British Council.

https://www.youtube.com/watch?v=YnW_Uk3apTU&feature=emb_logo&ab_channel=Valstsprezidents


Aicina iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam

Labklājības ministrija aicina iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības biznesa ideju konkursam

Līdz 31. janvārim Labklājības ministrija aicina iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam. Tā mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā. 20 labāko biznesa ideju autori saņems individuālas konsultācijas savas ieceres realizēšanai.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gaidītas biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām. Piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aizsardzībai un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai.

Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, kurā var paredzēt Attīstības finanšu institūcijas “Altum” finanšu atbalsta (granta) saņemšanu apmērā no pieciem līdz 50 tūkstošiem eiro. Granta saņemšanai 10% no kopējā finansējuma pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas iegūs sociālā uzņēmuma statusu un īstenos “Altum” atbalstīto biznesa plānu. Paredzamais termiņš biznesa plāna īstenošanai un rezultātu sasniegšanai − līdz 2022. gada 30. septembrim.

 

Konkursa nolikums un pieteikums atrodams https://ej.uz/konkurss_LM

LSUA atskats uz 2020. gadā padarīto

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas paveiktais 2020. gadā

Svarīgākie notikumi un īstenotie projekti


Interešu aizstāvība


Sabiedrības informēšana


Sociālajiem uzņēmējiem - mūsu biedriem


Starptautiskā sadarbība


 


Toledo deklarācija uzsver sociālās ekonomikas nozīmi ilgtspējīgai nākotnei

15 Eiropas Savienības valstis parakstījušas Toledo deklarāciju

 

Toledo deklarāciju par sociālo ekonomiku kā galveno virzītājspēku iekļaujošai un ilgtspējīgai nākotnei piektdien, 4. decembrī, parakstīja 15 Eiropas Savienības dalībalstis, klātesot pārstāvjiem no Spānijas, Portugāles, Francijas, Itālijas, Beļģijas (kuru pārstāv Valonijas reģions), Īrijas, Austrijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas, Vācijas, Bulgārijas, Luksemburgas, Slovākijas, Slovēnijas un Maltas.

No šīm 17 dalībvalstim deklarāciju pagaidām nav parakstījusi Vācija, kura pieprasījusi papildus laiku deklarācijas analīzei, savukārt Beļģija nespēja panākt vienošanos federālā līmenī starp trim reģioniem, lai gan Valonijas reģions ļoti atbalstīja deklarācijas parakstīšanu.

Toledo deklarācija ietver ietver septiņas galvenās saistības, kuras apņēmušās izpildīt minētās Eiropas Savienības valstis un dažādas saistītās starptautiskās organizācijas:

1. Palielināt sociālās un solidaritātes ekonomikas pamanāmību un atzīšanu, izmantojot valsts politiku, plānus un īpašas darbības sadarbībā ar cilvēkiem un organizācijām, kas to veido.

2. Veicināt sociālās un solidaritātes ekonomikas ekonomiskās, sociālās un vides attīstības modeli.

3. Atbalstīt tādu ekosistēmu radīšanu, kas ir labvēlīgas sociālajai un solidaritātes ekonomikai.

4. Censties nodrošināt nepieciešamo finansiālo atbalstu dzīvotspējīgas un ilgtspējīgas sociālās un solidaritātes ekonomikas konsolidācijai.

5. Atzīt sociālās un solidaritātes ekonomikas kā izšķirošā virzītājspēka būtisko lomu ilgtspējīgas, iekļaujošas un taisnīgas pēc-COVID 19 atveseļošanas veidošanā visā Eiropā.

6. Sniegt ieguldījumu sociālās un solidaritātes ekonomikas starptautiskajā paplašināšanā.

7. Izveidot un uzturēt augsta līmeņa sadarbības un dialoga mehānismus, lai koordinētu darbības, ar kurām atbalsta sociālo un solidaritātes ekonomiku, veicinot sociālo inovāciju un inovatīvu valsts politiku.

Pilns konferences un deklarācijas parakstīšanas pasākuma video angļu valodā pieejams ŠEIT.

 


Aicinām iegādāties jēgpilnas dāvanas Ziemassvētkos!

Šī ir īstā vieta, kur meklēt jēgpilnas dāvanas – esam apkopojuši  mūsu biedru piedāvājumus Ziemassvētku dāvanām – sākot no korporatīvajām dāvanām līdz pat dažādām pieredzēm, kas būs labākā dāvana mīļajiem! Dari labu arī dāvinot atbildīgi!

Atrodi sev piemēroto – piedāvājumu esam tematiski sadalījuši sadaļās: "Svētku sajūtas uzburšanai", “Pasākumiem", “Korporatīvās dāvanas uzņēmumiem”, “Dāvanas tuviniekiem”, "Rūpēs par veselību", "Uzdāvini pieredzi", "Uzdāvini kopābūšanu", "Ar atbildību pret vidi", kā arī piedāvājam iespēju dāvanu iegādes vietā izdarīt labo darbu!

Piedāvājumā atradīsi gan tādus produktus kā mājas dekorus, dizaina domāšanas komplektu,  trauku kolekcijas, korporatīvās dāvanas, gan telpu nomu pasākumiem un  īpašus piedāvājumus tieši Ziemassvētkiem!

SVĒTKU SAJŪTAS UZBURŠANAI

LABDARĪBAS VEIKALI "TUVU" - vieta labāko dekoru medībām

Labdarības veikali “TUVU” – vieta atradumiem! Pirmssvētku laikā “Tuvu” labdarības veikalu pircējiem ir iespēja iegādāties ne tikai apģērbu, apavus, traukus un sadzīves preces, bet arī dāvanas saviem mīļajiem un sagatavoties svētkiem, nopērkot kādu īpašu dekoru noskaņas radīšanai, kā arī caur šo lietu iegādi radīt svētkus kādai citai ģimenei vai vientuļam cilvēkam, jo visa veikalu peļņa tiek novirzīta labdarības projektiem. Ziemassvētku laikā sagatavosim pārsteigumu trūcīgajām ģimenēm, lai arī viņi varētu baudīt svētku vakariņas. Turpināsies arī citi labdarības projekti – darbs ar trūcīgo ģimeņu vecākiem un jauniešiem, mājokļu atjaunošana krīzes situācijās, nometnes un pasākumi jauniešiem, palīdzība vientuļiem cilvēkiem.

📧 tuvu@biedribatuvu.lv 
❄️Uzzini vairāk: www.biedribatuvu.lv vai Facebook

LABDARĪBAS VEIKALI "OTRĀ ELPA" - labdarības izsole

Otrās elpas veikalos ir iespēja atrast gan dažādus dekorus svētku noskaņas radīšanai, gan jaukas dāvanas saviem mīļajiem ar pievienoto vērtību. ikviens ir aicināts arī izmantot iespēju tikt pie vērtīgām pērlēm, piedaloties mūsu labdarības izsolē no 30.11. - 10.12. vairāksolīšanas tiešsaistē: ieej.lv/OEizsole2020. Izsolē iegūtie ienākumi tiks novirzīti Bērnu Slimnīcas fonda un Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas orgānu donoru programmai “Dāvā otru dzīvību”. Lai mīlestība un gaišums šajā laikā ir kopā ar mums!

❄️Uzzini vairāk: www.otraelpa.lv

STIKLA STUDIJA "GLASS POINT" - izsmalcināti dekori jūsu eglītei!

SIA "Stikla māja" piedāvā iegādāties stikla sniegpārsliņas svētku eglītei. Stikla sniegpārsliņu dizaina autore ir māksliniece Anna Varnese, kurai ir izdevies noķert mirkli un stiklā sastindzināt tieši trauslo, vieglo un gluži kā sniegs - ledaini dzidro sniegpārlsliņu! Sniegpārsliņu komplektā ir 10 sniegpārsliņas, kuras radītas no otrreiz pārstrādāta stikla, proti, stikla fritēm. Tas ir pulverī saberzts stikls no saplīsušām stikla loksnēm, kuras vairs nav izmantojamas kā materiāls produktu radīšanai, tai pat laikā ir ideāls māksliniecisks risinājums veidojot stikla sniegpārsliņas! Īpašā piedāvājuma cena par stikla sniegpārsliņu komplektu = 9 EUR par kastīti, kurā ir 10 stikla sniegpārsliņas, kas ir pietiekams apjoms, lai svētku eglīte zaigotu!

Pasūtījumus iespējams veikt, rakstot e-pastu: 📧info@glass-point.eu
❄️Vairāk informācijas ŠEIT.

KALNCIEMA KVARTĀLS - klātienes un attālinātie tirdziņi

Decembrī Kalnciema kvartāls aicina uz Ziemassvētku tirgiem – katru sestdienu un svētdienu plkst. 9.00-17.00. Katru nedēļas nogales dienu Latvijas zemnieki, amatnieki un mājražotāji būs sarūpējuši dāvanas. Turklāt īpaši šogad aicinām dāvanas meklēt svaigā gaisā un atbalstīt vietējos mazos ražotājus. Svētkus varēsiet izgaršot arī kopā ar sildošiem, uz vietas gatavotiem ēdieniem un karstiem dzērieniem. Kalnciema kvartāls sarūpējis ekskluzīvu dāvanu servisu ar iespēju doties ciemos pie Latvijas zemniekiem un mājražotājiem un piedzīvot ko pavisam jaunu – no siera gatavošanas kazu fermā līdz purvu eksotikai! Darbadienās iesakām apmeklēt arī Kalnciema kvartāla galeriju, kur visa mēneša garumā notiks keramikas tirgus ar vairāk kā 10 keramiķu darbiem.

Uzklāt galdu iespējams arī no mājām!
❄️Labāko piedāvājumu no Kalnciema kvartāla un Āgenskalna tirgus meklē www.agenskalnatirgus.lv,

PASĀKUMIEM

BRANKU BRANČOTAVA - viesmīlīga vieta jūsu pasākumiem!

Vien 39 kilometru no Rīgas Ozolnieku novada Brankās jūs gaida Branku Brančotava. Tā ir vieta jūsu svētkiem un darbam, kas piedāvā 180 m2 plašas, divās daļās sadalītas telpas. Dažādu pasākumu rīkošanai piedāvājam zāli, kas var uzņemt līdz pat 150 cilvēkiem. Mūsu “odziņa” ir stikla sienas, kuras dienas laikā telpām piešķir gaišumu un mājīgumu, bet vakaros rada romantiskas sajūtas. Neatkarīgi no tā, vai šeit rīkosiet kāzas, semināru, darba ballīti, svinēsiet ģimenes svētkus vai vienkārši baudīsiet kopā būšanu, ar savu viesmīlību un unikālo interjeru vēlamies jums sniegt patīkamas emocijas par piedzīvoto! Visa peļņa tiek novirzīta biedrības “Tuvu” organizētajiem labdarības projektiem, par kuriem vairāk var uzzināt ŠEIT.

📧 tuvu@biedribatuvu.lv
❄️Uzzini vairāk: www.biedribatuvu.lv vai Facebook

KORPORATĪVĀS DĀVANAS

SIA SVAIGI.LV - dāvanu grozi no vietējām saimniecībām

Svaigi.lv produktiem ir savs īpašs stāsts - nācis no visiem Latvijas nostūriem un savīts kopā. Svaigi.lv apvieno labāko no Latvijas saimnieku produktiem un meistaru darbiem. Aiz katra produkta ir īsts saimnieks! Mūsu pašu! Svaigi.lv piedāvājumā ir plašs produktu sortiments - mums ir ar ko pārsteigt Jūsu kolēģus, klientus un sadarbības partnerus. Apskati jau gatavus dāvanu komplektus vai izvēlies Svaigi.lv dāvanu karti īpašiem pirkumiem.

❄️ Meklē komplektus ŠEIT.
📧 elina@svaigi.lv
📞 +371 26421960

SIA RB CAFE - ar mīlestību gatavoti gardumi

RB Cafe piedāvā izcilus konditorejas izstrādājumus un Ziemassvētku laikā gatavo un skaisti iesaiņo piparkūkas, cepumus un trifeles. Lieliska dāvana gan tuviniekiem, gan kā korporatīvā dāvana. RB Cafe ir īpaša vieta īpašiem cilvēkiem! Te katrai kafijai un katrai smalkmaizītei ir īpaša nozīme. Katrs, kurš šeit strādā un ienāk, kļūst par īpašu cilvēku! RB Cafe ir pirmā kafejnīca Baltijā, kur lielākā daļa personāla ir cilvēki ar invaliditāti. 

❄️Uzzini vairāk: Bruņinieku iela 63, Rīga, Facebook

SIA DESIGN ELEVATOR - dizaina domāšanas instrumentu komplekts

“Dizaina domāšanas instrumentu komplekts” ir soli-pa-solim metožu kārtis, ar kuru palīdzību uzņēmumi var efektīvi risināt dažādas problēmas inovatīvā veidā, tādējādi uzlabojot procesus un pakalpojumus un centrā izvirzot lietotāju reālās vajadzības. To var izmantot attīstot jaunus produktus vai pakalpojumus, uzlabojot eksistējošus produktus vai pakalpojumus, un arī kā atbalsta instrumentu dažādu problēmu risināšanai. Dizaina domāšana veicina uz lietotāju vērstas (user-centred) inovācijas, šis ir praktisks rīks, kas būs noderīgs Jūsu ikdienas darbā un dos iespēju Jūsu sadarbības partneriem uzlūkot Jūsu pārstāvēto uzņēmumu kā tādu, kas aktīvi strādā pie inovāciju ieviešanas.

❄️Kā pasūtīt? Tiešsaistē www.designelevator.com, ievadot atlaides kodu : lsua saņem 20% atlaidi (parastā cena: 31€, ievadot atlaides kodu: 25 € )
Lielākiem pasūtījumiem un īpašām vēlmēm (dāvanu iesaiņojumi, personalizēta kastīte, komplektā šokolāde vai mājražotāju našķi, kārts ar novēlējumu u.c.) raksti:
📧 info@designelevator.com
📞+371 26895225

BLINDART - neredzīgo talantu darināti dizaina priekšmeti

Uzbursim svētku sajūtu kopā! 2020. gads bijis izaicinājumiem bagāts, tieši tāpēc ir svarīgi pateikt paldies saviem klientiem, partneriem, kolēģiem, draugiem par kopā būšanu, izturību un neatlaidību. Noteikti ieskaties sociālā uzņēmuma BlindArt dāvanu piedāvājumā, jo tieši šīs īpašās un oriģinālās dāvanas sniegs pievienoto vērtību Jūsu sveicieniem! Pievienotā vērtība - īpašo dāvanu radīšanā un izveidē integrēti neredzīgi cilvēki. Neatliec dāvanu sagādi uz pēdējo brīdi!

❄️Piedāvājumu meklē ŠEIT.
📧 adele@blindart.lv
📞+371 28377770

ORNANDUM - trauku apdruka un trauku kolekcijas

Trauku apdrukas firma "Ornandum" svētkiem piedāvā servīzes ar tādu mākslinieku zīmējumiem kā Elita Patmalniece un Māris Subačs. Papildus tam pieejami arī vienkāršāki keramikas traukšķīvji, podiņi, svečturīši, kas komplektā rada latvisku gaisotni.

❄️Kolekcijas un cenu meklē ŠEIT.
📧 liga@ornandum.lv
📞+371 28641536

DĀVANAS TUVINIEKIEM

SIA TYPICAL LATVIAN - ar roku rakstītas pastkartes kartītes

Attālumam nevajag būt šķērslim, lai atgādinātu tuviniekiem, ka viņus mīli!
SIA "Typical Latvian piedāvā pakalpojumu ''sveicienu pastkaste'', kas ļauj nogādāt taustāmu apsveikumu saviem mīļajiem! Tu virtuāli uzraksti un atsūti sveicienus, un mēs tos ar roku pārrakstīsim uz pastkartēm vai apsveikuma kartītēm un nosūtīsim norādītajam adresātam! Nekas nespēj tā radīt pārsteiguma PRIEKU, kā ĪSTI sveicieni pasta kastītē! Šogad ne tikai esam sarūpējuši jaunas pastkartes un apsveikuma kartītes, bet pavisam nesen laidām pasaulē jauno kartīšu kolekciju "Mežsss". Kolekcijas kartītes vari iegādāties atsevišķi vai arī kā dāvanu komplektu.

❄️Uzzini vairāk: www.typicalpostcards.eu
Lai iegādātos kolekcijas karītes, raksti: 📧 typicallatvian@gmail.com
Facebook, Instagram

SIA VISI VAR - sociāli mazāk aizsargāto grupu darināti rokdarbi

Sociālā uzņēmuma "Visi Var" darbības mērķis ir personu ar invaliditāti, viņu tuvinieku un sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātības veicināšana. Labdarības veikalā "Visi Var" tiek pārdoti uzņēmumā nodarbināto, sociāli mazaizsargāto cilvēku radītie rokdarbi un labdarības preces. Peļņa tiek ieguldīta labdarības projektu un sociālā atbalsta īstenošanai, jaunu darbavietu radīšanai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Ziemassvētkiem sagatavoti arī īpaši dāvanu komplekti ar svecēm un ziepēm!

❄️Iegādājies rokdarbus: visivar.lv  vai klātienē:
Institūta ielā 5a, Siguldā.
Stacijas laukumā 1, Siguldā.

SOS BĒRNU CIEMATI - nosūti kartīti un atbalsti SOS bērnu ciematu!

Ar roku rakstīti apsveikumi ir īpaši. Šogad vēl vairāk kā iepriekš tos novērtēs gan radi un draugi, gan sadarbības partneri. Vēl var paspēt iegādāties, uzrakstīt un nosūtīt mīļus sveicienu! Aicinām apskatīt skaistās Ziemassvētku kartītes, ko radījuši SOS bērnu ciematu ģimeņu bērni un mūsu draugi - mākslinieki.

❄️Iegādājies kartītes: sosbernuciemati.lv.

SIA OWA FASHION - mākslinieku apgleznoti krekli ar piegādi mājās

Tā kā šogad tuviniekus apciemot nevarēs, Owa Fashion parūpēsies par dāvanu iepakošanu un nogādāšanu! Krekli tiks iepakoti dāvanu kastītēs un tam būs pievienota apsveikuma kartīte.
Pasūtiet OWA kreklus dāvanai un komentārā norādiet, kas jāieraksta kartītē. Izvēloties pakomātu piegādi, norādiet to pakomātu, kurā saņēmējam būtu ērtāk izņemt dāvanu, un norādiet viņa tālruņa numuru. OWA ar prieku iepakos dāvanu un ar roku parakstīsim apsveikuma kartīti, kā arī norādīs jūsu vārdu! Sargāsim sevi un citus, bet neaizmirsīsim par dāvināšanas prieku!

❄️Owa kreklus vari iegādāties: owa.lv

PĒRLE RADA - ziemas cepures, šalles un džemperi

Pērle rada piedāvā dažādas kolekcijas cepurēm, šallēm un džemperiem, ienākumus novirzot jaunajiem burātājiem un viņiem nepieciešajam inventāram, kā arī atbalstam sacensībās. Tieši tādēļ  arī apģērbā redzēsiet jūras vai smilšu toņus, kā arī teju saklausīsiet viļņus un sajutīsiet ūdens šļakatas sev pie kājām. Ziemeļniciskais šarms šeit savienots ar rotaļīgu vieglumu!

❄️Iegādājies internetveikalā: perlerada.com/shop

RŪPĒS PAR VESELĪBU

SIA PRINTART - stāju koriģējošs T-krekls

Parūpējies par sevi un tuviniekiem, iegādājies Correcty stāju koriģējošo t-kreklu, kas dāvās pārliecību un palīdzēs cīņā ar sliktu stāju! Correcty kreklā ir iestrādāta speciāla koriģējošā shēma, kas brīdī, kad cilvēks noliec plecus uz priekšu, kā atspere saraujas atpakaļ spēcīgāk kā citās vietās un atgādina, ka jātur pleci taisni.  Correcty ir pasīva muguras vingrināšana, jo tikai muskuļi stripināšana veido pareizo stāju! Correcty palīdzēs trenēt muguras muskuļu atmiņu, novērst sāpes, saspringumu un nepareizas mugurkaula pozas, kā arī atvieglo elpošanu.

Iegādājies kreklu ŠEIT.
❄️Uzzini vairāk: www.correcty.eu

SIA DZĪVĪBAS POGA - rūpes par senioriem

Dzīvības poga ir attālās brīdināšanas sistēma, kas nodrošina pastāvīgu saikni ar saviem mīļajiem neparedzētās situācijās, kad var būt nepieciešama medicīniskā palīdzība. Dzīvības poga nodrošina kvalificēta personāla rūpes ārkārtas gadījumā, piemēram, kad tuvinieks guvis traumu vai nevar pastāvīgi izsaukt palīdzību. Dzīvības poga pieejama aproces vai kulona veidā, tādēļ atšķirībā no telefona, vienmēr ir tuvumā.

❄️Iegādājies dzīvības pogu: dzivibaspoga.lv/pasutit

UZDĀVINI PIEREDZI!

SIA BURBUĻU SPĒLES - burbuļu pūšanas komplekts alfabēta apgūšanai

Burbuļu pūšanas komplekts "Burtiņburbuļi" ir iespēja mācīties latviešu valodas alfabēta burtus citādāk! Pūšot ziepju burbuļus, var apgūt alfabētu un veicināt runas artikulācijas prasmes. Burbuļu spēles ir stimulators runas attīstībai, kas ļauj bērnam domāt, mudināt rīkoties vai reaģēt uz situāciju. Burbuļu rotaļas motivē bērnu uzsākt saziņu, sarunu, apgūt burtus un palielināt vārdu krājumu. SIA "Burbuļu spēles" ir dibināts ar mērķi palīdzēt attīstīt runas un valodas prasmes bērniem.

Piedāvājam iegādāties Ķomplektu "Burtiņburbuļi" ar 10% atlaidi, ievadot kodu: skaidraruna
❄️Piedāvājumu meklē: burbuluspeles.lv

SIA BARBOLETA - līdzsvara platforma

Uzdāvini savam bērnam priecīgu un kustīgu mācīšanos! Ja Tavs bērns ir aktīvs un labprāt rāptos kokos nevis mācītos, Barboleta līdzsvara platforma palīdz koncentrēt uzmanību uz mācībām. Vecāki līdzsvara platformas saviem bērniem izmanto mājas darbu pildīšanai un papildus apmācībai. Noskaties video par līdzsvara platformas izmantošanu youtube!

❄️Piedāvājumu meklē: www.barboleta.lv
📧 metode@barboleta.lv

SIA BĒRNU PROGRAMMĒŠANAS SKOLA "LEARN IT" - radošas tehnoloģiju nodarbības

Bērnu programmēšanas skola "Learn IT" piedāvā radošas tehnoloģiju nodarbības, kurās skolēni kļūst par savas digitālās pasaules radītājiem! Pieredzējušu pedagogu vadībā skolēni asina prātu, apgūst programmēšanas loģiku un veido interaktīvas spēles, animācijas, mājas lapas un mobilās lietotnes atbilstoši savām interesēm. Tagad nodarbības pieejamas ikvienam 3. - 9.klašu skolēnam Latvijā, jo piedāvājam iespēju apgūt programmēšanu arī tiešsaistē. "Learn IT" piedāvā iegādāties dāvanu kartes ar jūsu izvēlētu vērtību, kuru dāvanas saņēmējs varēs izmantot, piedaloties grupu nodarbībās kādā no esošajiem nodarbību laikiem vai saņemt individuālas nodarbības viņam piemērotā laikā.

❄️Piedāvājumu meklē: www.learnit.lv
📧 elina@learnit.lv
📞+371 26746546

LABORATORIUM ZINĀTNES SKOLA - ķīmijas, fizikas un elektronikas nodarbības tiešsaistē

Laboratorium zinātnes skola piedāvā sistemātiskas nodarbības ķīmijā, fizikā un elektronikā bērniem un pusaudžiem:
2.-9. klašu skolēniem ķīmijā un fizikā,
6.-12. klašu skolēniem elektronikā,
10.-12. klašu skolēniem ķīmijā.
Nodarbības laikā skolotājs, izmantojot prezentāciju, izskaidro teorētisko daļu, kā arī rāda un veic eksperimentus kopā ar bērniem. Nodarbības laikā skolēni var redzēt arī citus tiešsaistes grupas dalībniekus, dalīties jau paveiktajā un komunicēt savā starpā. Tā ir īsta stunda ar abpusēju saikni, kā arī gandarījuma sajūtu par paveikto darbu!

❄️Piedāvājumu meklē: zinatnesskola.lv
📧 skola@laboratorium.lv
📞 +371 28804919

SIA DABAS ZIRGI - pastaiga kopā ar zirgu

Kur gan vēl vislabāk pašlaik baudīt piedzīvojumus, ja ne brīvā dabā un svaigā gaisā! SIA Dabas zirgi piedāvā doties jaukā pastaigā pa mežu kopā ar kādu no draudzīgajiem zirgiem! Tev būs iespēja izvēlēties, ar kuru zirgu izstaigāties, samīļot to un pabarot ar burkāniem! Atceries, ka pastaiga notiek, ejot zirgam blakus!

❄️Piedāvājumu meklē ŠEIT.
📧
info@dabaszirgi.lv

SKATIES AR SIRDI - muzejs tumsā

Vai atceraties, kad pēdējo reizi par kaut ko brīnījāties? Kad pēc jaunas vietas apmeklēšanas to atcerējāties un ieteicāt draugiem, jo ​​pieredze bija pārsteidzoša? Jūs tiekat aicināti apmeklēt ļoti neparastu muzeju – muzeju tumsā “Skaties ar sirdi”, kura ekspozīciju nevar redzēt, bet tikai sajust. Gids, kuram gaismas trūkums ir ikdienas sastāvdaļa, palīdzēs iziet cauri visām muzeja istabām un orientēties tumsā. Ekskursija tumSā – uzdāviet šo piedzīvojumu saviem draugiem!

❄️Uzzini vairāk: www.skatiesarsirdi.lv

 UZDĀVINI KOPĀBŪŠANU!

SIA BARBOLETA - Laiks ģimenei

Esi aktīvs ! Izmanto iespēju izīrēt sporta zāli un baseinu, lai kopā ar ģimeni vai draugiem pavadītu laiku. Iespējas sportam, atpūtai, peldēšanai. Pirmā stunda 30 eiro, katra nākamā stunda 20 eiro.  "Laiks ģimenei" Iespēja aktīvi un netraucēti pavadīt laiku ar ģimeni baseinā un sporta zālē. Baseina temperatūra ir 32 grādi, un dziļumā piemērots gan maziem, gan lieliem. Sporta zāle aprīkota ar sporta inventāru, kas piemērots ikvienam. Noskaties video un rezervē laiku kopābūšanai!

❄️ Rezervē telpas: 📧 info@barbleta.lv
📞 +371 29368746

SIA SONIDO - uzdāvini sarunu!

Uzdāvini laiku! Viens no veidiem, kā jēgpilni apsveikt sadarbības partnerus un draugus, ir ziedot projektam “Parunāsim”, tādējādi uzdāvinot sarunu kādam, kurš jūtas vientuļš. Zvanītājus uzklausa Sonido darbinieki ar invaliditāti, raisot atklātu sarunu, kas palīdz, dziedē un kliedē vientulību.
Uzdāvini sarunu biedru! Ja pazīsti kādu cilvēku, kurš ikdienā ilgojas pēc sarunas, tomēr pats kādu iemeslu pēc nevēlas zvanīt uz līniju “Parunāsim” – mēs varam piezvanīt viņam paši. Tev tikai jāizvēlas piemērotākais laiks un sarunas tēmu, kas visvairāk iepriecinās šo cilvēku.
Palīdzi kolēģim! Ja ievērojis, ka tavs darba kolēģis, tuvinieks vai draugs īsti nespēj valdīt savas emocijas un izlādē tās uz līdzcilvēkiem, uzdāvini viņam sarunu “Uzklausīsim” līnijā, kur viņš var bez nosodījuma izlamāties, pasūdzēties, pakliegt – noņemt emocionālo spriedzi drošā vidē.
Iegādājies suvenīrus! Kļūsti par “Parunāšanas” kultūras vēstnesi un palīdzi veidot sabiedrību atvērtāku un emocionāli laimīgāku ar īpašajiem sociālā projekta “Parunāsim?” suvenīriem. Iegādātās dāvanas nodrošinās būtisku daļu ziedojuma projekta turpmākai attīstībai, vienlaikus to saņēmējiem sniedzot dāvanu ar pievienotu vērtību.

❄️Ziedojumu iespējams veikt Mobilly platformā
Pakalpojumus dāvanu kartes vari pasūtīt, rakstot uz: 📧info@sonido.lv
Suvenīrus vari aplūkot un pasūtīt: www.sonido.lv 

AR ATBILDĪBU PRET VIDI

SIA PUORDARE - mēbeles no reciklētiem materiāliem

Puordare ar katru gadu aug un paplašina savu piedāvājuma klāstu, šogad piedāvājot arī industriālā stila mēbeles no reciklēta kokmateriāla un metāla. Domājot un rūpējoties par resursu efektīvu izmantošanu un vidi, uzņēmums izgatavo mēbeles maksimāli no pieejamajiem materiāliem, piešķirot tiem jaunu nozīmi un funkcijas.

❄️Uzzini vairāk: Facebook un Instagram

SIA STIKLA MĀJA - pudeļu griešanas komplekts

Lieliska iespēja svētkos pārsteigt savējos ar dizaina risinājumiem, kas radīti otrreiz pārstrādājot stikla pudeles! Stikla pudeļu griešanas komplekts ir gatavs darbam. Glass Point studija ir parūpējusies par visu nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, kā arī sagatavotiem video padomiem, lai jums izdodas stikla vāzes, glāzes, svečturi vai lampas. Radošās darbības rezultātā taps pašu rokām gatavotas Ziemassvētku dāvanas, interjera risinājumi un pārsteigumi draugiem.
Komplekta cena ir 49 EUR.

❄️Uzzini vairāk: 📧info@glass-point.eu

KAŅEPES KULTŪRAS CENTRS - svini svētkus zaļi!

Svini Ziemassvētkus zaļi! Iegādājies savu svētku eglīti Kaņepes Kultūras centrā! Pēc svētkiem iestādi to pats vai nes atpakaļ uz Kaņepes Kultūras centru - darbinieki parūpēsies, lai eglīte tiktu rūpīgi iestādīta atpakaļ zemē! Lai egles turpināti dzīvot arī pēc svētkiem, to podi ir lielāki un ar vairāk zemi, lai pietiktu vieta saknēm. Egles pirmajos gados ražo vairāk skābekli kā to vecākās māsas., tādēļ īpaši svarīgi, ka jaunās egles netiek nocirstas. Vienas eglītes cena ir 20 EUR.

❄️ Nāc pakaļ eglītei uz Skolas ielu 15, Rīgā, katru nedēļu no otrdienas līdz piektdienai plkst. 12:00 - 22:00
Uzzini vairāk: Facebook

SIA MANS PELDKOSTĪMS - personalizēti peldkostīmi no pārstrādātas plastmasas

Uzdāvini saviem mīļajiem vasaras gaidīšanas prieku! Jūtot citos un arī sevī piezogamies pelēcīgo noti, zīmols Swimbe Tevi vēlas iepriecināt ar elektroniskajām dāvanu kartēm Ziemassvētku un Jaunā gada dāvanām! Tās iespējams iegādāties par jebkādu summu. Dāvanu karte būs derīga līdz nākamā gada 1. jūlijam un sniegs priekšroku ātrākai pasūtījuma izpildei. Swimbe peldkostīmi ir īpaši ne tikai ar to, ka tos iespējams izveidot jebkādā izmērā un valkātājai atbilstošākajā formā, bet arī ar pašu izgatavošanas procesu - to radīšanai tiek izmantoti unikāli audumi, kas ir radīti Itālijā no veciem zvejas tīkliem, paklājiem, PET pudelēm un citiem plastmasas atkritumiem.

❄️Pasūti dāvanu karti, rakstot uz 📧 laura@swimbe.lv
Uzzini vairāk:www.swimbe.lv

IZDARI SIRDS DARBU!

SIA STEP BY STEP CARE - kampaņa "Dāvini kustību prieku!"

SIA Step by step care cītīgi strādā, lai ar sabiedrības atbalstu sniegtu bērniem un jauniešiem iespēju tikt pie Latvijā ražotiem, kvalitatīviem tehniskajiem palīglīdzekļiem lietošanai mājās un nodarbībās ar speciālistiem, nepārtrauktai bērna fiziskajai un garīgajai attīstībai. Ziedojumu kampaņa “Dāvini kustību prieku!” palīdz ģimenēm piesaistīt līdzekļus rehabilitācijai, lai tās varētu atļauties izīrēt palīglīdzekļus.

❄️ Piesakies kampaņai: aizpildi anketu līdz 20.decembrim!
Ziedo bērnu kustību priekam
: informācija Facebook
📧
Info@sbsfamily.net
📞 +371 29945103

ULUBELE - dāvanas patversmes mīluļiem

Foto: Ritvars Skuja, Dienas Bizness

Ziemassvētkos iespējams iepriecināt ne tikai tuviniekus, bet arī vientuļos četrkājainos Ulubeles iemītniekus! Ulubele sagatavojusi dāvanu sarakstu gan ar lietām, kuras ļoti nepieciešamas jau tagad, gan tās, kuras Ulubeles iemītniekus vienkārši iepriecinās! Patversmi vari atbalstīt arī citos veidos - ziedojot vai adoptējot kādu no mīļuļiem.

❄️Atbalsta iespējas meklē šeit: Ulubele
Vairāk uzzini: Facebook