Politikas rekomendācijas pašvaldībām

Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi pašvaldībām kā veicināt sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem

Šobrīd ir pietiekams tiesiskais ietvars, kas ļauj pašvaldībām veidot tādus atbalsta mehānismus, kas:
- vērsti uz to, lai sociālie uzņēmumi pašvaldībās veidotos;
- palīdzētu esošiem sociālajiem uzņēmumiem darboties un paplašināt savu darbību.

 

Pašvaldības iespējas sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmumiem primāri ir noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā, proti:

1) Pašvaldībai ir tiesības piešķirt sociālajam uzņēmumam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;

2) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības īpašumā savu mantu sociālam uzņēmumam;

3) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības lietošanā tai piederošo mantu sociālajam uzņēmumam.

Papildus šiem atbalsta mehānismiem, pašvaldības var:

 • deleģēt pārvaldes uzdevumus sociālajam uzņēmumam
 • var veikt Publisko iepirkumu, piemērojot sociāli atbildīgas publiskā iepirkuma prasības
 • iznomāt savas telpas, samazinot nomas maksu
 • veicināt jaunu sociālo uzņēmumu rašanos un investēt jau esošajos sociālajos uzņēmumos (piemēram, ar grantu konkursu iespēju)
 • sniegt informatīvo atbalstu (neierobežojot un neapdraudot konkurenci)

Lai sadarbība starp pašvaldību un sociālajiem uzņēmumiem (vai potenciālajiem sociālajiem uzņēmumiem) veidotos veiksmīga, ilgtspējīga un jēgpilna, pašvaldībām būtu ieteicams:

A. Apzināt savus sociālos un citus izaicinājumus

Kā viens no rīkiem, kur nostiprināt vai identificēt iespējamo sadarbību, ir pašvaldību attīstību plānošanas dokumenti - Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, Attīstības programmā . Tieši šo dokumentu izstrāde ir vēlams:

 • Rīkot diskusijas/apspriedes ar esošiem sociāliem uzņēmumiem un potenciāliem sociālajiem uzņēmējiem, tādejādi uzzinot sabiedrības vajadzības un apzinot iespējas
 • Iekļaut/nostiprināt sadarbības iespējas attīstības plānošanas dokumentos.

B. Veidot atbalstošu vidi sociālo uzņēmumu izveidei un darbībai

Lai šo uzdevumu īstenotu, pašvaldībām būtu jāveic šādi soļi:

 • Apzināt esošos un potenciālos sociālos uzņēmumus;
 • Nozīmēt vienu darbinieku kā atbildīgo par sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem un nodrošināt iespēju informācijas apmaiņai;
 • Veidot izglītojošus pasākumus un materiālus par sociālo uzņēmējdarbību;
 • Izrādīt iniciatīvu un veidot atbalsta mehānismus, piemēram, iekļaut sociālo uzņēmumu preces un pakalpojumus publicitātes materiālos;
 • Iepirkt sociālo uzņēmumu preces un pakalpojumus, piemēram, rīkojot pasākumus iepirkt ēdināšanas pakalpojumus no sociālajiem uzņēmumiem, iepirkt suvenīrus un reprezentatīvas dāvanas no sociālajiem uzņēmumiem.

C. Konsultējoties ar sabiedrību, izvēlēties pareizos sadarbības instrumentus

Kā jau iepriekš konstatēts, tiesiskais ietvars sniedz iespēju dažādi atbalstīt jaunu sociālo uzņēmumu veidošanos un palīdzēt esošiem sociālajiem uzņēmumiem strādāt un paplašināt darbību. Lai atrastu pareizo atbalsta instrumentu, pašvaldībām būtu jākonsultējas ar sabiedrību, tirgus dalībniekiem, uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām par labākiem un jēgpilniem risinājumiem. Tikai savstarpēja konsultēšanās, viedokļu apmaiņa nodrošinās, ka tiek izvēlēts pareizais sociālo ietekmi sasniedzošais instruments.

D. Meklējot labākos risinājumus, apzināt pašvaldības vajadzības un iespējas

Lai kvalitatīvi iedarbotos uz izaicinājumiem un apzinātu labākos risinājumus, pašvaldības darbinieku, pašvaldību iestāžu darbinieku un pakalpojumu sniedzēju sadarbībai jābūt regulārai. Tikai regulāri apzinot vajadzības un pašvaldības iespējas, var tikt izvēlēts labākais risinājums, piemēram, plānojot atbalsta mehānismus darba integrācijas sociālajam uzņēmumam, ir svarīgi pirms tam 1) apzināt to personu loku, kam šāds atbalsts ir nepieciešams (piemēram, apzinot personas, kas ilgstoši saņem pašvaldību dažādos pabalstus) un 2) saprast pašvaldības atbalsta iespējas (piemēram, iespēja nodot bezatlīdzības lietošanā telpas) un 3) identificēt sadarbības noteikumus (piemēram, noteikums par nodarbināto personu loku un īstenojamiem darba integrācijas pasākumiem). Kvalitatīva un visaptveroša plānošana veicinās jēgpilnu sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem.

Lejuplādēt šeit: Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi pašvaldībām kā veicināt sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem.

 


Aicinām izmantot vadlīnijas sociāli atbildīgu publisko iepirkumu īstenošanai!

Izstrādātas vadlīnijas sociāli atbildīgu publisko iepirkumu īstenošanai

Lai veicinātu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu Latvijā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbības ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāja “Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”.

Vadlīnijās apskatīti dažādi instrumenti, ar kuru palīdzību īstenot sociāli atbildīgu publisko iepirkumu (turpmāk – SAPI), piemēram, privileģētie līgumi, līguma izpildes speciālie noteikumi u.c. Tie apskatīti saistībā ar “klasiskā sektora” jeb Publisko iepirkumu likuma regulējumu, savukārt citu normatīvo aktu, piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma piemērošanā minētie risinājumi var tikt ņemti vērā, ievērojot attiecīgās jomas specifiku.

Vadlīniju mērķis ir sniegt priekšstatu un veicināt izpratni par SAPI iespējām, iedvesmojot ar piemēriem, vienlaikus SAPI iespējas ir ļoti plašas, tādēļ pasūtītājam nepieciešams turpināt izpētes darbu, sekojot līdzi arī jomas aktualitātēm.

Sīkāk par sociālo iepirkumu un vadlīnijas skatīt tīmekļvietnes sadaļā: www.iub.gov.lv/lv/socialais-iepirkums
Ārvalstu prakses apkopojumu par sociāli atbildīgiem iepirkumiem atradīsiet ŠEIT.

Padziļinātākai izpratnei par sociāli atbildīgiem un inovāciju iepirkumiem aicinām noskatīties konferences "Ideju pļauja" ierakstu:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nBTtpO2y0Bo&feature=emb_logo


Sadarbība ar Ogres, Rēzeknes un Līvanu novada pašvaldībām

Sadarbība ar Ogres, Rēzeknes un Līvanu novada pašvaldībām

Veicinot pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbību, projekta ietvaros trīs Latvijas pašvaldības - Ogres novada, Rēzeknes novada un Līvānu novada pašvaldības dalās pieredzē par saviem pirmajiem soļiem sociālās uzņēmējdarbības attīstībā savās teritorijās.

https://www.youtube.com/watch?v=RtxzNkZTgoA&feature=youtu.be

LSUA arī izstrādājusi rokasgrāmatu “Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai”, kur apkopoti ieteikumi un labās prakses piemēri, kā pašvaldība var aktīvi iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides veidošanā savā novadā. >> ej.uz/rokasgramata_pasvaldibam

Projekts īstenots, video un rokasgrāmata tapusi pateicoties British Council Latvia atbalstam.

Valsts prezidents atklāj konferenci par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem

Valsts prezidents atklāj konferenci par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem

Foto Ilmārs Znotiņš

Tiešsaistes konferenci "Kāpēc mums to vajag?" par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem atklāja valsts prezidents Egils Levits, uzsverot sadarbības nozīmi visai sabiedrībai kopumā. 

"Ja pirms vairākiem gadiem sociālās uzņēmējdarbības jēdziens daudziem bija nepazīstams, tad tagad varam teikt, ka sociālās uzņēmējdarbības aktualitāte Latvijā arvien pieaug. Tā kļūst arvien pazīstamāka gan sabiedrībā kopumā, gan pašvaldībās un valsts institūcijās. Tā ir tendence, kas ir pozitīva visai sabiedrībai un īpaši – sociālajai uzņēmējdarbībai.

Šīs dienas konferences temats ir pašvaldību sadarbība ar sociālajiem uzņēmējiem. Savukārt centrālais jautājums ir, kāpēc mums to vajag, nevis kā vēl pirms dažiem gadiem – vai mums to vajag. Tas jau ir noiets etaps. Es ceru, ka šodienas pasākums iedrošinās sekot labajiem piemēriem un rezultātiem, ko sasniegušas pašvaldības un sociālie uzņēmēji visā Latvijā. Šādu piemēru mums ir daudz.

Sociālie uzņēmumi rada nozīmīgu pienesumu vietējai kopienai, pagastam, mazpilsētai, pilsētai – tātad visai valstij, un pašvaldības bieži vien šos uzdevumus pašas saviem spēkiem nevarētu veikt vai nevarētu veikt tik labi. Es gribu norādīt, ka vairāk nekā puse no visiem sociālajiem uzņēmumiem atrodas ārpus Rīgas un rada preces tieši vietējai sabiedrībai. Tādēļ es uzskatu, ka sociālā uzņēmējdarbība ir jāpieņem kā efektīvs rīks, ar ko risināt dažādas problēmas pašvaldībā, iesaistot tos uzņēmējus, kuri, pārstāvot privāto sektoru, var radīt piemērotāku ietvaru dažādu inovāciju radīšanai un testēšanai. Papildus sociālajai uzņēmējdarbībai nāk klāt arī uzņēmēja personīgais stāsts un pieredze, kas visbiežāk ir radījusi motivāciju šādā veidā palīdzēt sabiedrībai.

COVID-19 pandēmijas laikā, kad ir ierobežota lielas iedzīvotāju daļas ikdiena, vēlos izcelt tos sociālās uzņēmējdarbības pārstāvjus, kuri šajā visiem tik sarežģītajā laikā ir centušies palīdzēt un padarīt mūsu ikdienu vienkāršāku un piepildītāku. Piemēram, sociālā uzņēmuma “Sonido” izveidotais sociālais projekts “Parunāsim?” dod iespēju cilvēkiem runāt, būt sadzirdētiem un nejusties vientuļiem. It sevišķi, kad vecāki ļaudis šajā COVID-19 laikā ir izolētāki nekā citi, tas ir ārkārtīgi nepieciešami. Sociālais uzņēmums “Pusaudžu resursu centrs” palīdz pusaudža konkrētajā dzīves situācijā novērst riskus un realizēt savu potenciālu. Sociālais uzņēmums “Laboratorium” savu piedāvājumu eksakto zinību mācībām skolēniem ir pilnībā digitalizējis tiešsaistē. Sociālais uzņēmums “Visi var” veiksmīgi un jau ilgtermiņā sadarbojas ar Siguldas novada pašvaldību, pilnveidojot un pārveidojot sociālo pakalpojumu jomu, kā arī uzlabojot nodarbinātību speciālām mērķa grupām. Valmierā ir izveidots sociālais uzņēmums “Mans Peldkostīms”, kas šuj individuālus peldkostīmus no auduma, kas ražots no pārstrādātas plastmasas. Pandēmijas laikā šis uzņēmums ir pievērsies masku šūšanai no šī auduma.

Šādu piemēru ir daudz, bet uzskatu, ka sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmējiem varētu attīstīt vēl tālāk.

Vēlos teikt paldies tām pašvaldībām, kas jau ir uzsākušas proaktīvu darbību, atbalstot sociālo uzņēmējdarbību. Savukārt tās pašvaldības, kur šis uzņēmējdarbības veids vēl ir neatklāts, es aicinu aktīvi interesēties, apzināt un atbalstīt tā veidošanos. Mums visiem kopā ir jāveido lokālā atbalsta sistēma un uz sadarbību vērsta sabiedrība, jo ilgtermiņa rezultātus dažādu izaicinājumu risināšanā var sasniegt, tikai strādājot kopā.

Paldies arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijai par nenogurstošo darbu, aktualizējot visiem tik nozīmīgo tematu! Vēlos apsveikt asociācijas direktori Regitu Zeiļu ar stāšanos šajā amatā pagājušā gada decembrī. Novēlu Jums veiksmi un izdošanos šajā darbā!

Nobeigumā vēlos novēlēt konferences dalībniekiem izdevušos un piepildītu šo dienu, daudz jaunu ideju un stiprināt savu gribu un motivāciju strādāt šajā jomā mūsu visu labā."

https://www.youtube.com/watch?v=YnW_Uk3apTU&feature=emb_logo&ab_channel=Valstsprezidents

Konferences pilnais ieraksts skatāms šeit.

Rokasgrāmata “Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai” pieejama šeit.

Konference tapa sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, projekta "Building resilience and cooperation: social entrepreneurship for stronger communities in Latvia" ietvaros.


Noderīgi resursi sociālās uzņēmējdarbības interesentiem

Praktiski rīki un resursi sociālās uzņēmējdarbības interesentiem


SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ROKASGRĀMATAS
"Sociālā uzņēmējdarbība: kā radīt pozitīvas pārmaiņas?"

Labklājības Ministrija izdevusi jaunu, saturiski bagātu  informatīvo materiālu par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā. Materiāls ietver gan padziļinātu izklāstu par tiesisko regulējumu Latvijā, gan arī sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas procesu, uzraudzību un kontroli. Materiālā uzzināsiet arī par sociālajiem uzņēmumiem pieejamajām atbalsta un investīciju iespējām, kā arī  citu noderīgu informāciju!

Iepazīsties un lejupielādē informatīvo materiālu ŠEIT.

"No idejas līdz sociālajam uzņēmumam"

Rokasgrāmata “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam” sniedz praktisku ieskatu sociālajā uzņēmējdarbībā un sociālā uzņēmuma veidošanā.  Tā sniegs atbildes uz galvenajiem jautājumiem, kas rodas, veidojot sociālo uzņēmumu: kā formulēt uzņēmuma sociālo mērķi? Kā veidot biznesa modeli? Kā apzināties aktivitāšu radītās pārmaiņas? Kādi ir soļi, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju?

Iepazīsties un lejupielādē informatīvo materiālu ŠEIT.


KATALOGS "SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA LATVIJĀ"

2019. gadā izdots katalogs “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā”. Tas ir katalogs, kas apkopo sociālās uzņēmējdarbības jomas aktuālākos piemērus visā Latvijā, LSUA biedrus un arī sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas. Tāpat arī katalogā iespējams uzzināt par sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīklu Latvijas reģionos un Labklājības Ministrijas un Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai.

Katalogs pieejams ŠEIT.


IZGLĪTOJOŠAS VIDEO LEKCIJAS PAR SOCIĀLO UZŅĒMĒJDARBĪBU

LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros sagatavotas 30 mācību video lekcijas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām. Mācību video lekcijas radītas ar mērķi sniegt atbildes uz daudziem un dažādiem ar sociālo uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, piemēram: kas ir sociālais uzņēmums? Kāds ir sociālā uzņēmuma biznesa modelis? Kādi atbalsta instrumenti pieejami sociālajiem uzņēmējiem? Lai iedvesmotu tos, kur vēl domā par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu, sociālie uzņēmēji, kas darbojas lauku teritorijās, video stāsta savu uzņēmumu veiksmes stāstus un dalās pieredzē.

Video lekcijas par sociālo uzņēmējdarbību atrodamas ŠEIT.


LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS INFORMĀCIJA

 • Sociālo uzņēmumu reģistrs atrodams ŠEIT
 • Sociālo uzņēmumu regulējošie akti atrodami ŠEIT
 • Informācija par finansiālā atbalsta iespējām sociālajiem uzņēmumiem ŠEIT
 • Informācija par cita veida atbalsta iespējām ŠEIT

Labklājības ministrija aktualitātēm vari sekot līdzi ŠEIT.

 


Vebināru cikls par sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbību

Vebināru cikls par sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbību

5.11.2020. “Kā sociālie uzņēmumi var palīdzēt pašvaldībām?”

Par sadarbību un savu uzņēmumu piedāvājumiem pašvaldībām stāstīs trīs sociālās uzņēmējas: Elīna Ingelande, “Learn IT” dibinātāja un vadītāja, Ivanda Titova, “Mājas Aprūpes” valdes locekle un Ieva Ūbele, “Ruckas mākslas un izglītības centra” vadītāja.

https://www.youtube.com/watch?v=3h6oAezc-Os&t=4s

10.11.2020. “Kāpēc mums to vajag? Cēsu un Ogres novadu pašvaldību stāsti par to, kāpēc sociālā uzņēmējdarbība ir svarīga.”

Pieredzē par savu pašvaldību sadarbību ar sociāliem uzņēmumiem dalīsies Dana Bārbale, Ogres novada domes Izpilddirektora vietniece un Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs.

https://www.youtube.com/watch?v=i1Fo6C4EcNc

24.11.2020. “Praktiski soļi un ieteikumi sociālo uzņēmumu sadarbībai ar pašvaldību”

Kādam ir jābūt sociālā uzņēmuma piedāvājumam? Kādi mājasdarbi jāveic pirms sarunas ar pašvaldību? Kā un kuru pašvaldības personu uzrunāt? Atbildes uz šiem jautājumiem un praktiskus padomus sniegs LSUA vadītāja Madara Ūlande un sociālais uzņēmums, kas jau vairāku gadu garumā veiksmīgi sadarbojas ar vietējo pašvaldību.

https://www.youtube.com/watch?v=qzn9Z50Az40

12.01.2021. “Sociāli atbildīgi iepirkumi”

2014. gadā Eiropas Savienībā tika pieņemta Publisko iepirkumu direktīva, kas paredz, ka dalībvalstīm publiskais iepirkums turpmāk būtu jāizmanto, lai iepirktu ne tikai lētākās, bet arī labākās preces un pakalpojumus, tai skaitā, piemērojot dažādus sociālos kritērijus. Kas ir sociāli atbildīgi iepirkumi? Kāpēc un kam tie ir nozīmīgi? Kā tos praktiski īstenot? – atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs Agnese Frīdenberga, biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā pētniece, Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijas locekle.
PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Pašvaldību savienību aicina visu pašvaldību pārstāvjus, esošos un topošos sociālos uzņēmējus, kā arī ikvienu citu interesentu uz vebināru ciklu par sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbību. Četrās tiešsaistes lekcijās būs iespēja uzzināt, ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var dot viens otram, uzklausīt pieredzes stāstus, saņemt ieteikumus veiksmīgai sadarbības uzsākšanai, un noslēgumā izprast Latvijā vēl salīdzinoši svešu jēdzienu “sociāli atbildīgi iepirkumi”. Vienlaikus vebināru cikls kalpos arī kā abu pušu satikšanās platforma, lai pagaidām iepazītos neklātienē un izzinātu viens otra piedāvājumus un vajadzības.

Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība ir īpaši aktuāla šobrīd, kad sociālie izaicinājumi kļūst arvien sarežģītāki, un ir skaidrs, ka pašvaldības vienas pašas tos nevarēs atrisināt. Kā lielisks palīgs pašvaldībām var būt sociālie uzņēmēji, kuri, izmantojot biznesa pieeju, var iesaistīties sociālo problēmu risināšanā, vienlaikus stimulējot ekonomiku, radot inovācijas un kopēju labumu sabiedrībai.

Vebināri norisināsies novembrī un decembrī, darbdienu pēcpusdienās no plkst.15:00 līdz 16:00 tiešsaistes platformā “Zoom” un LSUA sociālā tīkla Facebook lapā https://www.facebook.com/SocialaUznemejdarbibaLV/. Lai piedalītos vebināros, ir jāveic elektroniska pieteikšanās uz katru no lekcijām atsevišķi un savā datorā vai telefonā jālejupielādē aplikācija “Zoom”.

Papildu informācija, rakstot uz e-pastu liga@sua.lv.


Video: 5 pieredzes stāsti

https://youtu.be/e-gWGWuIYAs

https://youtu.be/Y9MZ0bRjHpc

https://youtu.be/7JatTnymfNc

https://youtu.be/Frr9F36ndSc

https://youtu.be/jhM-G0ziroM


Video lekcijas: Pašvaldības un sociālie uzņēmumi

https://youtu.be/JgaoMzavEFs

https://youtu.be/hDwYPy3umGU


Video lekcijas: Atbalsta instrumenti sociālajiem uzņēmumiem

https://youtu.be/5bH89Z1UTnA

https://youtu.be/qShpW0dSUjo


Video lekcijas: sociālā uzņēmuma dibināšana, sociālie mērķi un ietekme

https://youtu.be/O9kntlr430k

https://youtu.be/MYKTUrFv2OM

https://youtu.be/IYGt1xVN8-4

https://youtu.be/rq-lx01zP2w

https://youtu.be/44bxL6mm1vI