Sociālā uzņēmuma likums

2018. gada 1. aprīlī stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir radīt labvēlīgu vidi sociālajai uzņēmējdarbībai. Likuma tapšanā trīs gadus aktīvi piedalījās arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pārstāvji.

Pilns likuma teksts pieejams šeit.

Svarīgi ar likumu saistītie Ministru kabineta noteikumi:

Jaunā likuma mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitāti un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību. Likums dod tiesisko ietvaru, paredzot gan kritērijus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai, gan kārtību, kā valsts atbalstīs šāda veida uzņēmējdarbību.

Sociālā uzņēmuma statusu var iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas īsteno radošu saimniecisko darbību ar labvēlīgu sociālo ietekmi, piemēram, sniedz sociālos pakalpojumus, veido iekļaujošu pilsonisko sabiedrību, veicina izglītību, atbalsta zinātni, strādā pie vides aizsardzības un saglabāšanas, nodrošina dzīvnieku aizsardzību vai veicina kultūras daudzveidību.

Pēc plašām diskusijām likumprojekta sagatavošanas gaitā, tiesiskais regulējums arī pašvaldībām paredz tiesības piedalīties sociālā uzņēmuma izveidē un darbībā. Taču pašvaldībām šādos uzņēmumos nevar būt balsu vairākums, kā arī šī uzņēmuma darbības mērķim jābūt mērķa grupas nodarbinātībai. Šāda norma būs spēkā trīs gadus pēc likuma spēkā stāšanās (līdz 2021. gadam), taču likumdevējam, izvērtējot likuma darbību, būs iespēja šo termiņu pagarināt, ja sociālie uzņēmumi bez pašvaldību līdzdalības neveidosies pietiekami aktīvi, norāda Sociālo un darba lietu komisija.

Likumprojekts sociālajiem uzņēmumiem paredz vairākus atbalsta pasākumus. Šo statusu ieguvis uzņēmums var ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamajā bāzē neietvert virkni izdevumu, piemēram, darbinieku rehabilitācijas un sociālās iekļaušanas pasākumu izmaksas, izdevumus personu integrācijai darba tirgū, tādu aktīvu iegādei, kas kalpo statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, kā arī ziedojumus sabiedriskā labuma organizācijām.

Otra daļa atbalsta instrumentu formulēti kā valsts un pašvaldību tiesības piešķirt noteiktus atvieglojumus un atbalstu – tiesības dāvināt (ziedot) kustamu mantu, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, nodot piederošo mantu bezatlīdzības lietošanā.

Sociālais uzņēmums var piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus darbībām, kas nav saistītas ar uzņēmuma pārvaldi, grāmatvedību, kā arī uzņēmuma pamatfunkcijām.  

Sociālā uzņēmuma statusu Latvijā var iegūt komersants, kas atbilst likumā noteiktiem kritērijiem. Valsts sociālajiem uzņēmumiem sniegs noteiktu atbalstu,  bet tiem būs aizliegts sadalīt peļņu starp uzņēmuma īpašniekiem. Tā ir jāiegulda statūtos noteikto mērķu sasniegšanai – sabiedriskā labuma radīšanā. Līdztekus noteiktas jomas, kurās sociālais uzņēmums nav tiesīgs darboties, piemēram, ieroču un munīcijas, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu ražošanā un tirdzniecībā, azartspēļu un derību organizēšanā, kā arī finanšu un apdrošināšanas nozarē.

Par sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstību ir atbildīga Labklājības ministrija. Sociālā uzņēmuma statusu piešķir Labklājības ministrija, balstoties uz īpaši izveidotas Sociālo uzņēmumu komisijas izvērtējumu. Ministrija uztur arī Sociālo uzņēmumu reģistru, publicējot to savā mājaslapā.

10 BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR LIKUMU:

KĀDA IR SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA DEFINĪCIJA?

Likums nosaka, ka “Sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana).

Sociālā uzņēmuma definīcijā jāpievērš uzmanība vairākām lietām:

 • Sociālais uzņēmums ir komersants, turklāt tikai viens komersanta veids – SIA
 • Sociālais uzņēmums ir SIA ar noteiktu statusu, kuru var iegūt un zaudēt, saglabājot “parastā” SIA formu. Par sociālo uzņēmumu var kļūt gan jau esošs SIA ar pieredzi, gan arī tikko dibināts SIA, kas dibināts ar mērķi uzreiz kļūt par sociālo uzņēmumu.
 • Svarīga ir labvēlīgas sociālās ietekmes radīšana

Iekavās dotais jomu uzskaitījums ir piemēri, nevis izsmeļošs uzskaitījums, kas nozīmē, ka sociālais uzņēmums var radīt labvēlīgu sociālo ietekmi arī citās jomās, kas nav konkrēti minētas šajā definīcijā.

VAI IR OBLIGĀTI JĀNODARBINA SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS RISKA GRUPU PĀRSTĀVJI, LAI VARĒTU PRETENDĒT UZ SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA STATUSU?

Nē, likums šādu pienākumu sociālajiem uzņēmumiem neuzliek. Lai gan kā viens no likuma mērķiem ir minēts “sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu (turpmāk — mērķa grupa) nodarbinātību“, tomēr sociālais uzņēmums var darboties arī citās jomās, ja vien spēj parādīt un pierādīt labvēlīgas sociālās ietekmes radīšanu.

Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību” ir noteiktas 11 sociālās atstumtības riska grupas, uz ko attiecas darba integrācijas sociālo uzņēmumu darbība. To skaitā ir personas ar invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem, etniskā minoritāte romi un citas sociālās atstumtības riska grupas.

VAI SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS VAR BŪT TIKAI SIA? KĀPĒC?

Jā, sociālais uzņēmums var būt tikai SIA.
Tam ir vairāki iemesli:

 • Sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kas nozīmē – tā saimnieciskā darbība ir tā pamatdarbība. Ņemot vērā, ka Latvijā ir noteikts, ka biedrības un nodibinājumi var nodarboties ar saimniecisko darbību tikai papilddarbības veidā, un tuvākajā laikā nav paredzēts šo nosacījumu mainīt, tad jau sākotneji bija skaidrs, ka biedrības un nodibinājumi kā sociālie uzņēmumi reģistrēties nevarēs. Turklāt arī darbības metožu un pieeju ziņā sociālā uzņēmēdarbība vairāk līdzīnās komersantu darbībai, nekā biedrību un nodibinājumu darbībai.
 • Lai sociālie uzņēmumi varētu veiksmīgi darboties un sasniegt savus mērķus, tiem ir svarīgi veiksmīgi attīstīt tieši uzņēmējdarbības pusi, tai skaitā, arī izmantojot valsts un pašvaldību uzņēmējdarbības atabslta instrumentus. Lielākā daļa šo instrumentu ir pieejami tieši un tikai komersantiem. Arī privātā sektora uzņēmējdarbības atbalsts (piemēram, banku aizdevumi) ir pieejami lielākoties tikai komersantiem.
 • Likuma tapšanas gaitā tika apsvērts iekļaut arī citas komersantu formas, bet, ņemot vērā, ka līdz šim ir bijuši ļoti maz gadījumi, kad sociālais uzņēmums darbojas akciju sabiedrības, individuālā komersanta vai kooperatīva statusā, tad šīs formas pagaidām nav iekļautas likuma regulējumā. Pastāv iespēja, ka nākotnē, mainoties sociālās uzņēmējdabrības formām Latvijā, likums varētu tikt papildināts arī ar citām komersantu formām.

KAS NOTIKS AR BIEDRĪBĀM UN NODIBINĀJUMIEM, KAS ŠOBRĪD VEIC SOCIĀLO UZŅĒMĒJDARBĪBU?

Uz šo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes, taču biedrībām un nodibinājumiem, kas jau šobrīd veic sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, pastāv vismaz divas izvēles iespējas:

 • Biedrība un nodibinājums dibina jaunu SIA, kļūstot par tā īpašnieku. Uz jauno SIA tiek pārceltas līdzšinējās sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes. Jaunais SIA tālāk jau var izmantot visas likumā, Labklājības Ministrijas (LM) un ALTUM atbalsta programmā ietvertās iespējas.
 • Biedrība un nodibinājums turpina savas sociālās uzņēmējdabrības aktivitātes esošā biedrības un nodibinājuma ietvarā kā atsevišķus projektus. Ja biedrības un nodibinājuma sociālās uzņēmējdarbības “daļa” nesasniedz nozīmīgus apmērus un ir vairāk neregulāra, atsevišķu projektu veidā, bez plāniem to attīstīt plašāk, tad nav nepieciešams atsevišķs SIA, lai to visu turpinātu. Taču jāņem vērā, ka šādā gadījumā sociālās uzņēmējdarbības turpināšanai un attīstīšanai nebūs pieejams likumā, LM un ALTUM programmā ietvertais atbalsts.

Jāpiebilst, ka Sociālā uzņēmuma likums neuzliek par obligātu pienākumu biedrībām un nodibinājumiem dibibāt SIA un/vai pārtraukt saimniecisko darbību, tādēļ tas ir katras organizācijas pašas ziņā, kādu ceļu izvēlēties un kā stratēģiski turpināt savu darbību.

KĀDI IR KRITĒRIJI, LAI IEGŪTU SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA STATUSU?

Likums nosaka kopumā piecus kritērijus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai:

1) SIA statūtos noteiktie mērķi atbilst likuma mērķim un tā veic likuma 2. panta pirmajā daļā minēto saimniecisko darbību;

2) SIA dalībnieku sapulce ir pieņēmusi lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu. Dalībnieku sapulces lēmums par sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk kā divas trešdaļas no sapulcē pārstāvētajām balsīm, un statūtos nav noteikts lielāks šāda lēmuma pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits;

3) SIA iegūto peļņu nesadala, bet iegulda statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;

4) SIA nodarbina algotus darbiniekus;

5) SIA izpildinstitūcijā vai pārraudzības institūcijā ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai SIA konsultatīvajā institūcijā, ja tāda izveidota, ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai mērķa grupu pārstāvošas biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, vai konkrētās jomas eksperts.

Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību” ir noteikta detalizētāka kārtība un nosacījumi, kādā veidā jāizpilda šie kritēriji, kā arī kārtība, kā tiks veikta kritēriju izpildes uzraudzība un kontrole.

KĀDS IR LABUMS, KĻŪSTOT PAR SOCIĀLO UZŅĒMUMU? KĀDĒĻ TAS IR IZDEVĪGI?

Sociālā uzņēmuma likumā ir minēti vairāki atbalsta instrumenti:

 • 100% atbrīvojums no UIN, ja peļņa tiek reinvestēta uzņēmuma darbība vai novirzīta sociālajam mērķim, kā arī īpaši noteikumi attiecībā uz atsevišķām ar saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu grupām;
 • Pašvaldība ir tiesīga piešķirt sociālajam uzņēmumam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajai kārtībai;
 • Publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības sociālā uzņēmuma īpašumā, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai;
 • Publiska persona, publiskas personas kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 %, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 %, ir tiesīga nodot tai piederošo mantu sociālajam uzņēmumam bezatlīdzības lietošanā;
 • Sociālais uzņēmums, statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, ir tiesīgs piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus darbībām, kas nav saistītas ar uzņēmuma pārvaldi un grāmatvedību, kā arī uzņēmuma pamatfunkcijām.

Likumā nav tieši minēti arī citi atbalsta instrumenti un mehānismi:

 • Iespēja izmantot LM un ALTUM sociālās uzņēmējdarbības finanšu atbalsta programmas iespējas;
 • Iespeja izmantot citus valsts un pašvaldību uzņēmejdarbības atbalsta instrumentus (piemēram, LIAA biznesa inkubatoru atbalsts, valsts aizdevumu programmas, uzņēmējdarbības grantu konkursi u.c.).

VAI SOCIĀLAJIEM UZŅĒMUMIEM BŪS KĀDA ĪPAŠA UZRAUDZĪBAS UN KONTROLES KĀRTĪBA?

Jā, likums paredz īpašu sociālo uzņēmumu uzraudzības un kontroles kārtību, kurā ietilpst ikgadēja gada pārskatu sagatavošana un iesniegšana Labklājības ministrijai.

Sīkāk uzraudzības un kontroles kārtība izklāstīta Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību” .

VAI UZŅĒMUMS VAR ATTEIKTIES NO SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA STATUSA?

Jā, tas ir iespējams un sociālā uzņēmuma statusu var zaudēt četros gadījumos:

1) ir saņemts paša sociālā uzņēmuma iesniegums par statusa atcelšanu;

2) komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeigta sociālā uzņēmuma statusu ieguvušas SIA darbība;

3) SIA pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju, izņemot Sociālā uzņēmuma likuma 11. panta otrajā daļā minēto gadījumu;

4) Sociālā uzņēmuma statusu atņem, ja konstatēta neatbilstība likuma 5. panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem.

Ja sociālā uzņēmuma statuss tiek atņemts, sociālais uzņēmums 30 dienu laikā pēc statusa atņemšanas veic uzņēmumu ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārrēķinu un samaksā nodokļus vispārējā kārtībā par tiem pārskata gadiem, kuros attiecīgais sociālais uzņēmums ir pieļāvis Sociālā uzņēmuma likuma 11. panta trešajā daļā norādītās neatbilstības noteiktajiem kritērijiem vai pārkāpumus savā darbībā.

KĀDA BŪS PAŠVALDĪBU LOMA SOCIĀLAJĀ UZŅĒMĒJDARBĪBĀ? VAI PAŠVALDĪBAS VAR DIBINĀT PAŠAS SAVUS SOCIĀLOS UZŅĒMUMUS?

Likums dod iespēju pašvaldībām divējādā veidā iesaistīties sociālo uzņēmumu darbībā – kā līdzīpašniekam un kā sadarbības partnerim/atbalstītājam.

Pašvaldība kā sociālā uzņēmuma līdzīpašnieks: likuma 2. panta otrā daļa nosaka, ka “Sociālā uzņēmuma statusu var iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurā vienai vai vairākām publiskām personām kopā nav balsu vairākuma, ja sociālā uzņēmuma statūtos noteiktais mērķis ir mērķa grupu nodarbinātība.” , taču šī likuma norma zaudē spēku ar 2021. gada 1. aprīli. Tas nozīmē –  pašvaldība teorētiski drīkst dibināt savus sociālos uzņēmumus, tomēr TIKAI kā līdzīpašnieks, kam nav noteicošā balsu/daļu vairākuma, un TIKAI darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem, turklāt pašvaldībai ir “jāaiziet” no sociālā uzņēmuma līdz 2021. gada 1. aprīlim.

Pašvaldība kā sociālo uzņēmumu sadarbības partneris un atbalstītājs: pašvaldības līdz ar šī likuma stāšanos spēkā DRĪKST dažādos veidos atbalstīt sociālos uzņēmumus, tai skaitā, piešķirot nodokļu atlaides, piešķirot bezatlīdzības lietošanā mantu, radot arī citus atbalsta instrumentus (piemēram, īpašas grantu programmas). Likums neuzliek par pienākumu to darīt, taču dod atļauju, kas pašvaldību gadījumā ir svarīgi, lai tās legālā veidā var tālāk veidot savas lokālās sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas.